งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวใจ เพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ รศ. ดร. อนุชาติ พวงสำลี คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ธรรมศาสตร์ การสัมมนา “Education for the Future” วันพุธที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวใจ เพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ รศ. ดร. อนุชาติ พวงสำลี คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ธรรมศาสตร์ การสัมมนา “Education for the Future” วันพุธที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวใจ เพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ รศ. ดร. อนุชาติ พวงสำลี คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ธรรมศาสตร์ การสัมมนา “Education for the Future” วันพุธที่ 25 มีนาคม พ. ศ.2558 รร. เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

2 ทิศทางใหม่ในการจัดการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21  การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไป แล้ว  เชื่อว่ากระบวนการเรียนรู้ที่ดีเป็นสิ่ง ประเสริฐที่สุดของมนุษย์  พลังสำคัญคือการเรียนรู้ที่ไม่แยก ส่วนออกจากวิถีชีวิต  คืนคุณค่าความหมายและจิต วิญญาณความเป็นครู

3  เป้าหมายของการเรียนรู้ต้อง เป็นไปเพื่อสร้างศักยภาพของ เยาวชน  คืนความสุขสู่ห้องเรียน คืน ความสัมพันธ์ครู - ศิษย์  การศึกษาที่ไม่แยกส่วนจาก บริบททางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง  การพัฒนาทั้งทางปัญญาและ อารมณ์ อย่างสมดุล  ผู้ปกครองและทุกภาคส่วน สังคมต้องมีส่วนร่วม

4 นวัตกรรม การเรียนรู้ สู่ศตวรรษ ที่ 21 Policy & Learning Envi. Systems Teacher as facilitator Technical Skills & Life-Skills กรอบแนวคิด ระดับมหภาค

5 Policies and Institutional Arrangements Strategic Communicati ons Knowledge and Networkings “Being” ครู - อจ.- บุคลากร Contents & Process Systems and Structure Systems and Structure : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทาง ตัวชี้วัด ระบบสนับสนุน สภาพแวดล้อม Contents and Process : ชุมชน รายวิชา หลักสูตร การ ประเมินผล กิจกรรม ห้องเรียน การให้ คำปรึกษา Being-Doing- Knowing : กรอบการรับรู้ ความคิด จิตตภาวนา ความเข้าใจ ต่อโลก กาย อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ อำนวยการเรียนรู้ กรอบแนวคิดระดับ ปฏิบัติการ

6


ดาวน์โหลด ppt หัวใจ เพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ รศ. ดร. อนุชาติ พวงสำลี คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ธรรมศาสตร์ การสัมมนา “Education for the Future” วันพุธที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google