งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไทยกับการส่งเสริม CLC’s ในประเทศเพื่อนบ้าน ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไทยกับการส่งเสริม CLC’s ในประเทศเพื่อนบ้าน ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไทยกับการส่งเสริม CLC’s ในประเทศเพื่อนบ้าน ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน.

2 ประชาคม อาเซียน ประชาคม เศรษฐกิจ อาเซียน ประชาคมสังคมและ วัฒนธรรมอาเซียน ประชาคม การเมืองและ ความมั่นคง อาเซียน

3 ผลกระทบอันเนื่องมาจาก ประชาคมอาเซียน  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  ผลกระทบทางสังคมและ วัฒนธรรม  ผลกระทบทางการเมืองและ ความมั่นคง

4  มีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน 1. เคลื่อนย้ายสินค้าเสรี 2. เคลื่อนย้ายบริการเสรี 3. เคลื่อนย้ายการลงทุนเสรี 4. เคลื่อนย้ายเงินลงทุนเสรีมากขึ้น 5. เคลื่อนย้ายแรงงานทักษะเสรี ( วิศวกร พยาบาล สถาปนิก นักสำรวจ แพทย์ ทันตแพทย์ นักบัญชี )

5  ความเป็นพลเมืองอาเซียน  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และ เชื้อชาติ  ความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สาธารณสุข  การศึกษา

6  สิทธิมนุษยชน  ความแตกต่างของระบบการเมือง การปกครอง  ความมั่นคงของบูรณภาพแห่ง ดินแดน  การก่อการร้าย และความรุนแรง  ยาเสพติด  อาชญากรรมข้ามชาติ

7 แผนการศึกษาของอาเซียน (2554-2558) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความตระหนัก เกี่ยวกับอาเซียน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างโอกาสและคุณภาพ การศึกษา 2.1 การเสริมสร้างโอกาสทาง การศึกษา (EFA) 2.2 การพัฒนาคุณภาพและยกระดับ มาตรฐานการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเคลื่อนย้ายพรมแดนและการ จัดการศึกษาสู่สากล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนองค์กรรายสาขาเพื่อ พัฒนาการศึกษา

8 กศน. กับการเตรียมพร้อม สำหรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน 1. การเสริมสร้างความตระหนักความเป็น ประชาคมอาเซียน 2. การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ตลอดชีวิต  ภาษาอังกฤษ  ภาษาอาเซียน  การรู้หนังสือ  ศูนย์การเรียน

9 3. การเพิ่มคุณภาพการศึกษา  การวิจัย และพัฒนา  การประกันคุณภาพ  การพัฒนาครู  การใช้ ICT

10 4. การจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้เป็นสากล เพื่อรองรับ การเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดน  ศูนย์การเรียนในต่างประเทศ  English Programme  ฝึกอบรมบุคลากรต่างประเทศ CLC Literacy Ed. เกษตรธรรมชาติ  มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับ อาเซียน

11 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและ กลไก LLL  พัฒนาบุคลากร  พัฒนาระบบ ICT  จัดตั้งองค์กรประสานงาน  พัฒนาความร่วมมือกับอาเซียน จัดตั้ง CLC

12 ความร่วมมือไทยกับประเทศใน ประชาคมอาเซียน กรณี ศูนย์การ เรียนชุมชน  ประสบการณ์ของประเทศไทย  ความหลากหลายของศูนย์การเรียน ชุมชน  โอกาส และ อุปสรรค

13  จุดนัดพบของครู กับ ชาวบ้าน  ที่อ่านหนังสือ  อาศรม  ศูนย์การเรียน

14 กิจกรรมการ เรียนรู้ ผู้เรียน ครู อาคาร สถานที่ การบริหาร จัดการ สื่อ อุปกรณ์ ความสัมพันธ์ กับชุมชน

15  อาศรม  ศูนย์การเรียน ( ศกร.)  ศูนย์การเรียนชุมชน ( ศรช.)  ศูนย์การเรียน ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง ( ศูนย์ การศึกษาชุมชน ชาวไทย ภูเขา )  กศน. ตำบล  ศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร  ศูนย์ ICT ชุมชน  ศูนย์การเรียนรู้ภูมิ ปัญญาชาวบ้าน ฯลฯ

16 โอกาสอุปสรรค  แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต  ระบบและรูปแบบที่ยืดหยุ่น  การสนับสนุนของชุมชน  ความสัมพันธ์กับชุมชน  ความแข็งตัวของระบบราชการ  ความแปลกแยกจากชุมชน  ความขาดแคลนทรัพยากร  ความขาดความรู้และความ เข้าใจ

17 1. ความยั่งยืนของ CLC 2. ความรับผิดชอบและการมีส่วน ร่วมของชุมชน 3. ใครเป็นเจ้าของ CLC กันแน่ 4. การสนับสนุนของภาครัฐ 5. ครูจะมาจากไหน 6. CLC เรียนรู้อะไรกัน ฯลฯ

18


ดาวน์โหลด ppt ไทยกับการส่งเสริม CLC’s ในประเทศเพื่อนบ้าน ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google