งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ การบริโภคสินค้าและบริการถือว่ามี ความสำคัญมาก เพราะคนเราจะต้อง บริโภคอาหารและปัจจัยด้านอื่น ๆ เพื่อการ ดำรงชีวิต ผู้บริโภคควรคำนึงถึงหลักการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ การบริโภคสินค้าและบริการถือว่ามี ความสำคัญมาก เพราะคนเราจะต้อง บริโภคอาหารและปัจจัยด้านอื่น ๆ เพื่อการ ดำรงชีวิต ผู้บริโภคควรคำนึงถึงหลักการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ การบริโภคสินค้าและบริการถือว่ามี ความสำคัญมาก เพราะคนเราจะต้อง บริโภคอาหารและปัจจัยด้านอื่น ๆ เพื่อการ ดำรงชีวิต ผู้บริโภคควรคำนึงถึงหลักการ บริโภค และภาครัฐควรเข้ามาควบคุมดูแล ให้เกิดความถูกต้องตามสภาพของสินค้า จะทำให้ผู้บริโภคสามารถบริโภคสินค้าและ บริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย

3 คำถามกำหนดกรอบ การเรียนรู้ ทำอย่างไรจึงจะร่วมกันสร้างชีวิตที่ พอเพียง คำถามสร้าง พลังคิด 1. พฤติกรรมการบริโภคของ สังคมไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร 2. เพราะเหตุใดการสร้างสังคม บริโภคที่ดีควรเริ่มต้นจากตนเอง คำถามประจำหน่วย 1. การบริโภคคืออะไร 2. หลักการบริโภคที่ดีมีอะไรบ้าง 3. อะไรบ้างที่เป็นปัจจัยต่อการ บริโภค คำถามประจำบท

4 โครงงานนี้ช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21 โดย : การทำงานร่วมกับเพื่อน วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคและสรุปเพื่อ ตอบคำถามประจำหน่วย การสืบค้น ระดมสมองอภิปราย การสื่อสารกับผู้อื่นในรูปของแผ่นพับและเว็บไซด์ โครงงานนี้ช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21 โดย : การทำงานร่วมกับเพื่อน วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคและสรุปเพื่อ ตอบคำถามประจำหน่วย การสืบค้น ระดมสมองอภิปราย การสื่อสารกับผู้อื่นในรูปของแผ่นพับและเว็บไซด์ โครงงานบริโภคอย่าง มีความสุข

5 การประเมินความ พร้อมของนักเรียน วัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนรู้แล้วและสิ่งที่สงสัย เกี่ยวกับการบริโภค อะไรคือสิ่งที่ฉันต้องการเรียนรู้จากนักเรียน ฉันต้องการค้นหาสิ่งที่นักเรียนรู้แล้วเกี่ยวกับคำถามประจำหน่วย ฉันจะส่งเสริมการคิดขั้นสูงได้อย่างไร ข้อมูลการประเมินช่วยฉันและนักเรียนวางแผนสำหรับกิจกรรมที่จะ เกิดขึ้นในหน่วยการเรียนรู้นี้อย่างไร ข้อมูลย้อนกลับหรือเพิ่มเติมอะไรบ้างที่ฉันต้องการ ฉันต้องการช่วยการประเมิน ฉันคิดว่าฉันต้องกระตุ้นการคิดขั้นสูง แต่ฉันไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างไร

6 เป้าหมายของ หลักสูตร ค้นหาวิธีที่ทำให้นักเรียนสนใจการเรียนรู้ เศรษฐศาสตร์มากขึ้น เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของเทคโนโลยีที่ นักเรียนและฉันใช้ แลกเปลี่ยนความเห็นกับครูท่านอื่น ๆ ค้นหาวิธีที่ทำให้นักเรียนสนใจการเรียนรู้ เศรษฐศาสตร์มากขึ้น เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของเทคโนโลยีที่ นักเรียนและฉันใช้ แลกเปลี่ยนความเห็นกับครูท่านอื่น ๆ

7 เป้าหมาย สำหรับนักเรียน เพื่อเรียนรู้ว่าการบริโภคอย่างมีความสุขต้อง ปฏิบัติตนอย่างไร เพื่อให้เป็นผู้เรียนที่เป็นอิสระ


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ การบริโภคสินค้าและบริการถือว่ามี ความสำคัญมาก เพราะคนเราจะต้อง บริโภคอาหารและปัจจัยด้านอื่น ๆ เพื่อการ ดำรงชีวิต ผู้บริโภคควรคำนึงถึงหลักการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google