งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริโภคอย่างมีความสุข งานนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริโภคอย่างมีความสุข งานนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริโภคอย่างมีความสุข งานนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน
ครูประภาศรี โมรากุล

2 ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
การบริโภคสินค้าและบริการถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะคนเรา จะต้องบริโภคอาหารและปัจจัยด้านอื่น ๆ เพื่อการดำรงชีวิต ผู้บริโภคควรคำนึงถึงหลักการบริโภค และภาครัฐควรเข้ามา ควบคุมดูแลให้เกิดความถูกต้องตามสภาพของสินค้า จะทำให้ ผู้บริโภคสามารถบริโภคสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย

3 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด ทำอย่างไรจึงจะร่วมกันสร้างชีวิตที่พอเพียง คำถามประจำหน่วย 1. พฤติกรรมการบริโภคของสังคมไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร 2. เพราะเหตุใดการสร้างสังคมบริโภคที่ดีควรเริ่มต้นจากตนเอง คำถามประจำบท 1. การบริโภคคืออะไร 2. หลักการบริโภคที่ดีมีอะไรบ้าง 3.อะไรบ้างที่เป็นปัจจัยต่อการบริโภค

4 โครงงานบริโภคอย่างมีความสุข
โครงงานนี้ช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดย: การทำงานร่วมกับเพื่อน วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคและสรุปเพื่อตอบคำถามประจำหน่วย การสืบค้น ระดมสมองอภิปราย การสื่อสารกับผู้อื่นในรูปของแผ่นพับและเว็บไซด์

5 การประเมินความพร้อมของนักเรียน
วัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนรู้แล้วและสิ่งที่สงสัยเกี่ยวกับการบริโภค อะไรคือสิ่งที่ฉันต้องการเรียนรู้จากนักเรียน ฉันต้องการค้นหาสิ่งที่นักเรียนรู้แล้วเกี่ยวกับคำถามประจำหน่วย ฉันจะส่งเสริมการคิดขั้นสูงได้อย่างไร ข้อมูลการประเมินช่วยฉันและนักเรียนวางแผนสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในหน่วยการเรียนรู้นี้อย่างไร ข้อมูลย้อนกลับหรือเพิ่มเติมอะไรบ้างที่ฉันต้องการ ฉันต้องการช่วยการประเมิน ฉันคิดว่าฉันต้องกระตุ้นการคิดขั้นสูง แต่ฉันไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างไร

6 เป้าหมายของหลักสูตร ค้นหาวิธีที่ทำให้นักเรียนสนใจการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์มากขึ้น เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของเทคโนโลยีที่นักเรียนและฉันใช้ แลกเปลี่ยนความเห็นกับครูท่านอื่น ๆ

7 เป้าหมายสำหรับนักเรียน
เพื่อเรียนรู้ว่าการบริโภคอย่างมีความสุขต้องปฏิบัติตนอย่างไร เพื่อให้เป็นผู้เรียนที่เป็นอิสระ


ดาวน์โหลด ppt บริโภคอย่างมีความสุข งานนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google