งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ผลผลิต และงบประมาณปี พ. ศ.2555 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามระบบการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ผลผลิต และงบประมาณปี พ. ศ.2555 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามระบบการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ผลผลิต และงบประมาณปี พ. ศ.2555 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามระบบการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance based Budgeting – SPBB) ยุทธศาสตร์ การ จัดสรร งบประมาณ แผนงาน 4.5 แผนงานการพัฒนาด้านสาธารณสุข เป้าหมายการ ให้บริการ กระทรวง 2. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 1. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสม สามารถลดภาระโรคและภัยคุกคาม ตลอดจนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ยุทธศาสตร์ กระทรวง 3. พัฒนาระบบบริหารและระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งผลิตบุคลากรด้านการแพทย์และ สาธารณสุขให้เพียงพอ 1. เสริมสร้างให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม และ พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 2. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ภาคีเครือข่ายและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนิน กิจกรรมด้านสุขภาพ เป้าหมา ยการ ให้บริกา ร หน่วยงา น 1. สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ และ ผู้ประกอบโรคศิลปะ มี คุณภาพตามมาตรฐาน กล ยุทธ์ กรม เสริมสร้างการมีส่วน ร่วมในการพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพของ ประชาชน สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ และ ผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่ กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล ผลผ ลิต ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ได้รับ การถ่ายทอด ความรู้ด้าน สุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน ( อสม.) และ ภาคีเครือข่ายได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มี ส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ สุขภาพชุมชน 4. ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม เสริมสร้างศักยภาพและ พัฒนา เครือข่ายระบบสุขภาพ ภาคประชาชน 2. ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ และระบบสุขภาพภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง กิจก รรม หลัก ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และควบคุม กำกับ ระบบบริการสุขภาพให้ได้คุณภาพตาม มาตรฐาน ส่งเสริมและ สนับสนุน อาสาสมัคร สาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ( อสม.) องค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่น ภาคี เครือข่าย สุขภาพภาค ประชาชน ในการจัดการ ระบบ สุขภาพชุมชน ถ่ายทอด ความรู้ด้าน สุขภาพ สู่ประชาชน กลุ่ม เป้าหมาย ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการพัฒนา และ การบริหารจัดการ องค์กร ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ และ เครือข่ายระบบบริการสุขภาพ พัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และสร้างสุขภาพเชิงรุก ในชุมชน ทั้งใน ภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉิน และภัยพิบัติ ก1ก1 ก2ก2 ก3ก3 ก4ก4 ก5ก5 ผ1ผ1 ผ2ผ2 ผ3ผ3 พรบ. งปม.2555 1,061.1303 ลบ. 194.1486 ลบ. 105.6059 ลบ. 51.0773 ลบ. 241.5672 ลบ. 468.7313 ลบ. 662.8799 ลบ. 347.1731 ลบ. 51.0773 ลบ. - 2 -

2 คุ้มครองผู้บริโภค ด้านระบบบริการ สุขภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา องค์การ 20% ประสิทธิภาพ 10% คุณภาพ การให้บริการ 15% ประสิทธิผล 55% วิสัยทัศน์ “ เป็นองค์กรหลักด้านระบบบริการสุขภาพและ ระบบสุขภาพภาคประชาชน ” เสริมสร้างการมีส่วน ร่วมในการพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ ของประชาชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาเครือข่าย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาขีดสมรรถนะ ด้านการบริหารจัดการ องค์กร และบุคลากร ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 1. สถานบริการ สุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถาน ประกอบการธุรกิจ บริการสุขภาพ และ ผู้ประกอบโรค ศิลปะมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 6. จัดตั้ง ศูนย์บ ริการ ร่วม 17. ส่งเสริมการเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 16. พัฒนาฐานข้อมูลด้าน ระบบบริการสุขภาพและ ระบบสุขภาพภาค ประชาชน 18. พัฒนาระบบประเมิน ประสิทธิภาพและ สมรรถนะของบุคลากร การบริหารจัดการโดยใช้เกณฑ์พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 2. ประชาชน สามารถพึ่งตนเอง ด้านสุขภาพได้ 11. บริหาร จัดการ ระยะเวลาการ ให้บริการ 5. จัดการ เรื่อง ร้องเรี ยน 9. ความ พึง พอใจ ของ ผู้รับบ ริการ 10. เสริมส ร้าง ภาพลั กษณ์ ของ องค์กร 12. จัดทำและ ส่งเสริมการ ดำเนินงาน ตามมาตรฐาน การปฏิบัติงาน 13. พัฒนา กระบวนงาน ด้านงานวิจัย และนวัตกรรม 14. สื่อสาร และถ่ายทอด องค์ความรู้ 7. จัดโอกาสการ เรียนรู้และแหล่ง เรียนรู้ด้านสุขภาพ 3. เครือข่ายระบบ บริการสุขภาพและ สุขภาพภาค ประชาชนมีความ เข้มแข็ง 8. ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของภาคี เครือข่าย 15. พัฒนา กฎระเบียบ ข้อบังคับและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 4. บุคลากรและ องค์กรมีการบริหาร จัดการที่ดี แผนที่ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ - 3 -


ดาวน์โหลด ppt แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ผลผลิต และงบประมาณปี พ. ศ.2555 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามระบบการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google