งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานวิชาชีพ ข้อกำหนดเกี่ยวกับ คุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงค์ ในการ ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ที่จะ ประกอบวิชาชีพ ต้องประพฤติประปฏิบัติตาม ประกอบด้วยมาตรฐานความรู้และประสบการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานวิชาชีพ ข้อกำหนดเกี่ยวกับ คุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงค์ ในการ ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ที่จะ ประกอบวิชาชีพ ต้องประพฤติประปฏิบัติตาม ประกอบด้วยมาตรฐานความรู้และประสบการณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มาตรฐานวิชาชีพ ข้อกำหนดเกี่ยวกับ คุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงค์ ในการ ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ที่จะ ประกอบวิชาชีพ ต้องประพฤติประปฏิบัติตาม ประกอบด้วยมาตรฐานความรู้และประสบการณ์ วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐาน การปฏิบัติตน

3 1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์ วิชาชีพ ข้อกำหนดเกี่ยวกับความรู้และ ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการ จัดการศึกษา ซึ่งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา ต้องมีความพอเพียงที่ สามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ กำหนดมาตรฐานวิชาชีพครู มีอายุไม่ต่ำ กว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือ เทียบเท่าที่คุรุสภารับรองผ่านการปฏิบัติการ สอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

4 2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อกำหนด เกี่ยวกับคุณลักษณะ หรือการแสดงพฤติกรรมการ ปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ที่จะประกอบ วิชาชีพ ต้องประพฤติประปฏิบัติตาม เพื่อให้ เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนให้มีทักษะ หรือความชำนาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

5 1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา วิชาชีพครูอยู่เสมอ 2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคำนึงถึงผล ที่เกิดแก่ผลเรียน 3. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้ เกิดผลจริง 5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ อยู่เสมอ 6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวร ที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน 7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้ อย่างมีระบบ 8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 9. ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุก สถานการณ์

6 3. มาตรฐานการปฏิบัติตน จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กำหนดขึ้นเป็น แบบแผนในการประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพื่อ รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และ ฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

7 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา ต้องประพฤติตนจรรยาบรรณ ต่อวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตาม จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อตนเอง ผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา ต้องมีวีนัยในตนเอง พัฒนา ตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจ ใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจ ศิษย์ และ ผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอ

8 ครูผู้สอนต้องมีการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความสามารถ หรือที่เรียกว่า พัฒนาตนเอง ครูผู้สอนทุกคนมีภารกิจในการสอนให้ความรู้ให้แก่ ผู้เรียน ให้รู้จักคิด วิเคราะห์เขียน มีประสบการณ์ มีกระบวนการในการทำงาน ตลอดจนมีคุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ใน สังคมอย่างมีความสุข นอกจากนี้ครูผู้สอนต้องมีการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความสามารถ หรือที่เรียกว่า พัฒนาตนเอง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีขอบข่ายและมาตรฐาน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ดังนี้

9 ขอบข่ายสาระที่ 1 ความรู้ความสามารถทาง ภาษาอังกฤษ มาตรฐานที่ 1 มีความเข้าใจธรรมชาติและ องค์ประกอบทางภาษา (Linguistic Competence) มาตรฐานที่ 2 มีความสามารถในการสื่อสาร (Communicative Competence)

10 ขอบข่ายสาระที่ 2 ความสามารถในการจัด กระบวนการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี วิธีสอนภาษาต่างประเทศ และกลยุทธ์การเรียนรู้ มาตรฐานที่ 4 มีความสามารถในการจัด กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร สถานศึกษา

11 ขอบข่ายสาระที่ 3 การพัฒนาตนเองด้าน วิชาชีพ มาตรฐานที่ 5 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจึงมีมาตรฐาน เหล่านี้ นอกจากการจัดการเรียนรู้ที่เป็น มาตรฐานแล้ว ยังเป็นการพัฒนาตนเองของ เพื่อนครูไปด้วย

12


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานวิชาชีพ ข้อกำหนดเกี่ยวกับ คุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงค์ ในการ ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ที่จะ ประกอบวิชาชีพ ต้องประพฤติประปฏิบัติตาม ประกอบด้วยมาตรฐานความรู้และประสบการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google