งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้านบริหารงานวิชาการ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้านบริหารงานวิชาการ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้านบริหารงานวิชาการ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554
ในสถานศึกษา แนวปฏิบัติ งานธุรการ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554 โดย นุกูล นิยมไทย สารบัญ ปกหลัง คำนำ ปกหน้า

2 ขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิง
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิง การกำกับติดตาม การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

3 ขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิง
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิง การกำกับติดตาม การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

4 ขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิง
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิง การกำกับติดตาม การวัดประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน

5 ขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิง
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิง การกำกับติดตาม การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

6 ขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิง
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิง การกำกับติดตาม การพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี ทางการศึกษา

7 ขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิง
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิง การกำกับติดตาม การพัฒนา แหล่งเรียนรู้

8 ขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิง
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิง การกำกับติดตาม การนิเทศการศึกษา

9 ขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิง
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิง การกำกับติดตาม การแนะแนวการศึกษา

10 ขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิง
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิง การกำกับติดตาม การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

11 ขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิง
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิง การกำกับติดตาม การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยสนับสนุนร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานศึกษาอื่น ที่จัดการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ด้านบริหารงานวิชาการ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google