งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้าน บริหารงาน วิชาการ ใน สถานศึกษ า แนว ปฏิบัติ งาน ธุรการ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554 โดย นุกูล นิยมไทย สารบัญ ปกหลัง คำนำ ปกหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้าน บริหารงาน วิชาการ ใน สถานศึกษ า แนว ปฏิบัติ งาน ธุรการ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554 โดย นุกูล นิยมไทย สารบัญ ปกหลัง คำนำ ปกหน้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้าน บริหารงาน วิชาการ ใน สถานศึกษ า แนว ปฏิบัติ งาน ธุรการ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554 โดย นุกูล นิยมไทย สารบัญ ปกหลัง คำนำ ปกหน้า

2 การพัฒนา หลักสูตร สถานศึกษ า การพัฒนา หลักสูตร สถานศึกษ า วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการ การปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้ อ้างอิง การกำกับติดตาม

3 การ พัฒนา กระบวนก ารเรียนรู้ การ พัฒนา กระบวนก ารเรียนรู้ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการ การปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้ อ้างอิง การกำกับติดตาม

4 การวัด ประเมินผล และเทียบ โอนผลการ เรียน การวัด ประเมินผล และเทียบ โอนผลการ เรียน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการ การปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้ อ้างอิง การกำกับติดตาม

5 การวิจัย เพื่อพัฒนา คุณภาพ การศึกษา การวิจัย เพื่อพัฒนา คุณภาพ การศึกษา วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการ การปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้ อ้างอิง การกำกับติดตาม

6 การพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ทาง การศึกษา การพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ทาง การศึกษา วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการ การปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้ อ้างอิง การกำกับติดตาม

7 การ พัฒนา แหล่ง เรียนรู้ การ พัฒนา แหล่ง เรียนรู้ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการ การปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้ อ้างอิง การกำกับติดตาม

8 การ นิเทศ การศึกษ า การ นิเทศ การศึกษ า วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการ การปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้ อ้างอิง การกำกับติดตาม

9 การแนะ แนว การศึก ษา วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการ การปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้ อ้างอิง การกำกับติดตาม

10 การพัฒนา ระบบ ประกัน คุณภาพ ภายใน การพัฒนา ระบบ ประกัน คุณภาพ ภายใน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการ การปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้ อ้างอิง การกำกับติดตาม

11 การส่งเสริม ความรู้ด้าน วิชาการแก่ ชุมชนเป็นชุมชน แห่งการเรียนรู้ โดยสนับสนุน ร่วมมือในการ พัฒนาวิชาการ แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานศึกษาอื่น ที่จัดการศึกษา วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการ การปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้ อ้างอิง การกำกับติดตาม


ดาวน์โหลด ppt ด้าน บริหารงาน วิชาการ ใน สถานศึกษ า แนว ปฏิบัติ งาน ธุรการ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554 โดย นุกูล นิยมไทย สารบัญ ปกหลัง คำนำ ปกหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google