งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานคุณภาพการสอน ของ คณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู (The National Board for Professional Teaching Standards) วิกฤติอาชีพครู พัฒนาวิชาชีพครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานคุณภาพการสอน ของ คณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู (The National Board for Professional Teaching Standards) วิกฤติอาชีพครู พัฒนาวิชาชีพครู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานคุณภาพการสอน ของ คณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู (The National Board for Professional Teaching Standards) วิกฤติอาชีพครู พัฒนาวิชาชีพครู ใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพครู ยกระดับอาชีพครู ได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจาก ทุกฝ่าย นักธุรกิจ การเมือง ประชาชน มาตรฐาน ได้มาจาก ผลการวิจัยและ ข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างครูและผู้วิจัย

2 ครูต้องมีความจริงจังกับนักเรียน และการเรียนของนักเรียน ครูต้องทำให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียน ได้ โดยปรับระดับการสอนของตนเองให้เข้า กับ ความสามารถ ทักษะ และภูมิหลังของ นักเรียนทุกคน ข้อเสนอแนะที่สำคัญเกี่ยวกับการ สอนของครู ที่ประสบผลสำเร็จ

3 ครูมีความรู้ในวิชาที่ตนสอนและ รู้วิธีสอนวิชา เหล่านั้นดี ครูต้องรู้ระดับความรู้ของนักเรียนแต่ละ คนก่อนสอน และสามารถสร้างวิธีการที่หลากหลายที่ จะให้นักเรียน ได้ความรู้ใหม่

4 ครูต้องมีความรับผิดชอบต่อการ จัดการและ การติดตามการเรียนรู้ของ นักเรียน ครูต้องสามารถใช้ยุทธวิธีการสอนได้ หลายรูปแบบ รู้วิธีการที่จะทำให้นักเรียนใส่ใจการเรียน ต้องใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ประเมินการพัฒนานักเรียน

5 ครูต้องคิดอย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้จากประสบการณ์ ของตน ครูต้องประเมินการสอนของตน ขอคำแนะนำจากคนอื่น บูรณาการผลการวิจัยเข้ากับการสอน ของตน

6 ครูต้องเป็นสมาชิกของชุมชน การเรียนรู้ ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและ ร่วมกับผู้ปกครอง โดยการใช้การโรงเรียนและ ทรัพยากรของชุมชน เพื่อนักเรียนของตน การปฏิรูปการฝึกหัดครูใน สหรัฐอเมริกา http://www.onec.go. th

7 คุณสมบัติผู้เขียนข้อสอบที่ดี รู้เนื้อหา รู้หลักการเขียน ทักษะทางภาษาดี สนใจ เห็นคุณค่า ฝึกเขียนบ่อยๆ

8 การวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรใหม่ จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ เปลี่ยนแปลงไป วิธีการวัดผล ประเมินผล จึงต้องเปลี่ยนแปลงไป 1. เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการ เรียน 2. เน้นคุณลักษณะและความสามารถของ นักเรียนในภาพรวม 3. ผลการประเมินชี้ให้เห็นผลการปรับปรุง การสอนของครูและความสำเร็จผู้เรียน ตามเป้าหมายหลักสูตร ( มาตรฐานการ เรียนรู้ ) 4. ผลการประเมิน ยังบอกถึงความสามารถ ในการนำความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิต จริงได้ 5. การประเมินส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดง ความสามารถที่หลากหลาย

9 การวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรใหม่ ( ต่อ ) 6. การประเมินทำให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง มองเห็นแนวทางปรับปรุงตนเองดีขึ้น ( ประเมินตนเอง ) 7. เน้นความร่วมมือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน การให้ข้อมูล ตรวจสอบ และทบทวนซึ่ง กันและกัน 8. เน้นที่กระบวนการ (Process) เท่า ๆ กับ ผลผลิต (Product) ของกระบวนการ 9. เน้นการใช้ความคิดไตร่ตรองพิจารณา รวมทั้งเหตุผลและแก้ปัญหา 10. ข้อมูลที่จะทำมาประเมินต้องมาจาก แหล่งข้อมูล วิธีการ เครื่องมือ ผู้ประเมินที่หลากหลาย

10 การวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรใหม่ 11. เครื่องมือและวิธีการประเมินต้อง สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการ สอนของครูและกระบวนการเรียนรู้ ของนักเรียน 12. เน้นการประเมินที่ชี้ให้เห็นสภาพที่ แท้จริงของผู้เรียน สภาพจริง การ เรียนการสอน โดยประเมินจาก พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออก (Student Performance) ต้องสะท้อน ความสามารถที่หลากหลายในการ พัฒนาตนเองอย่างชัดเจน โดยวัดจาก การ ปฏิบัติและใช้กิจกรรมการประเมินตาม จริง

11 การประเมินแนวใหม่ การประเมินแนวใหม่ หมายถึง รูปแบบ ประเมินที่หลากหลาย ใช้การประเมิน การเรียนรู้ที่เป็นภาพจริง การประเมินสภาพจริง ผู้สอนใช้การวัด อย่างหลากหลาย เช่น การสอบถาม การสังเกต สัมภาษณ์ การ ประเมินตนเอง การ ทดสอบ การวัดการ ปฏิบัติ (Performance) การวัดทักษะ แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ฯลฯ

12 การประเมินสภาพจริง (4 p) การประเมิน จะประเมินประเมินตามสภาพ จริง - กระบวนการเรียนรู้ Process - พฤติกรรมและการปฏิบัติ Performance - ผลผลิตของการเรียนรู้ Product - Port folio


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานคุณภาพการสอน ของ คณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู (The National Board for Professional Teaching Standards) วิกฤติอาชีพครู พัฒนาวิชาชีพครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google