งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ. ศ.2554 (9 เดือน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ. ศ.2554 (9 เดือน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ. ศ.2554 (9 เดือน )

2 ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล (25) 3.1ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ ราชการ/ ภารกิจหลัก 20.0 3.2ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายผลผลิต ของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 5.0 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (15) 4ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย3.0 5.1ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ4.0 5.2ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต4.0 5.4ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร4.0 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (10) 6ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ5.0 7 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน 2.0 8.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย 3.0 มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ (20) 9 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 20.0 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย ปี 2554

3 ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อย ละ) เกณฑ์การให้คะแนนผลการ ดำเนิน งาน คะแนน ที่ได้ 12345 3.1.1 จำนวนโรงพยาบาล สายใยรักแห่ง ครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์ ระดับทอง 3.040701001301602055.0000 3.1.2 จำนวนโรงเรียนผ่าน เกณฑ์มาตรฐานการ ประเมินโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับเพชร 3.0 1224364860 181.5000 3.1.3 จำนวนสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด สนับสนุนการจัดบริการ สุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับ วัยรุ่นและเยาวชน 3.0 1218243036 354.8333 3.1.4 จำนวนองค์กรภาครัฐ หรือเอกชนผ่านเกณฑ์ การประเมินเป็นองค์กร ต้นแบบไร้พุง 3.0 120135150165180 1543.2667 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม แผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก (ร้อยละ 20) มี 6 ตัวชี้วัดย่อย

4 ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อย ละ) เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ ดำเนินงาน คะแนน ที่ได้ 12345 3.1.5 จำนวนชมรมผู้สูงอายุ มีกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพช่องปาก (ชมรม) 3.0 50100150200250 239 4.7800 3.1.6 ร้อยละของโรงเรียนใน สังกัดสำนักงาน คกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถานีอนามัย มีส้วมผ่านเกณฑ์ มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) 5.0 3.4030 - ร้อยละของโรงเรียนใน สังกัด สพฐ. มีส้วมผ่าน เกณฑ์มาตรฐานส้วม สาธารณะ (HAS) 2.54550556065 53.16 2.6320 - ร้อยละของสถานี อนามัยมีส้วมผ่านเกณฑ์ มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) 2.55560657075 70.87 4.1740 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม แผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก (ร้อยละ 20) มี 6 ตัวชี้วัดย่อย

5 ตัวชี้วัด น้ำ หนัก (ร้อยละ) เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ ดำเนิน งาน คะแนน ที่ได้ 12345 ผลผลิตที่ 1 3.2.1 โครงการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมการส่งเสริม สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม (19 โครงการ) 2.080 %85 %90 %95 %100%15.79 % (3 โครงการ ) 1.0000 3.2.2 ประชาชน และ บุคลากรภาคีเครือข่าย ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมการส่งเสริมุข ภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม (75,000 คน) 2.080 %85 %90 %95 %100% (75,245 คน) 5.0000 ผลผลิตที่ 2 3.2.3 นมผงที่ได้รับการ จัดหาเพื่อป้องกันการ ติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ ลูก (200,000 กก.) 1.080 %85 %90 %95 %100%98.00 % ( 196,000 กิโลกรัม) 4.6000 ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) (ร้อยละ 5.0)

6 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ 15) ตัวชี้วัดน้ำหนัก (ร้อยละ) เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ ดำเนินงาน คะแนน ที่ได้ 12345 4 ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจของ ผู้กำหนดนโยบาย 3.06570758085 รอผลการ ประเมินจาก สำนักงาน ก.พ.ร. 1.0000 5.1 ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ 4.06570758085 รอผลการ ประเมินจาก สำนักงาน ก.พ.ร. 1.0000 5.2 ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริต 4.011-21-31-41-5ขั้นตอนที่ 1-22.0000 5.4 ระดับความสำเร็จ ในการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร 4.011-21-31-41-5ขั้นตอนที่ 1-44.0000

7 ตัวชี้วัดน้ำหนัก (ร้อยละ) เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ ดำเนินงาน คะแนน ที่ได้ 12345 6 ร้อยละของการ เบิกจ่ายงบประมาณ 5.01.8000 - รายจ่ายลงทุน1.0666972757843.121.0000 - รายจ่ายภาพรวม1.5919293949561.261.0000 - รายจ่ายตามแผน1.58689.59396.510083.061.0000 - รายจ่ายเงิน โครงการภายใต้ แผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง 1.060708090100 5.0000 7 ระดับความสำเร็จของ การควบคุมภายใน 2.012345ระดับ 11.0000 8.1 ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำต้นทุน ต่อหน่วย 3.0 11-21-31-41-5 ขั้นตอนที่ 1-33.0000 มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ10)

8 ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ ดำเนินงาน คะแนน ที่ได้ 12345 9 ระดับความสำเร็จของการ พัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) 1.7714 9.1 ร้อยละของการผ่าน เกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน 2.9285 - หมวด 24.060708090100 97.144.8570 - หมวด 54.060708090100 59.001.0000 9.2 ระดับความสำเร็จในการ บรรลุเป้าหมายความสำเร็จ ของผลลัพธ์การดำเนินการ ตามเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 6.012345 ระดับ 11.0000 9.3 ระดับความสำเร็จของการ ประเมินองค์การด้วย ตนเองตามแนวทาง PMQA ระดับพื้นฐาน 6.012345 ระดับ 11.0000 มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 20)

9 2.8455 1234 มิติที่ =4.50-5.00 =3.50-4.49 =2.50-3.49 =1.50-2.49 =1.00-1.49 =N/A หมายเหตุ : คิดน้ำหนักรวม ร้อยละ 70 ไม่รวมตัวชี้วัดที่ 1-2

10 ระบบการรายงานข้อมูล -ให้รายงานทุกครั้งที่ดำเนินงานเสร็จ โดยผ่านระบบรายงานกลาง ความเหมาะสมของตัวชี้วัด -เป้าหมายและการดำเนินการควรมีความสอดคล้องกัน เช่น โครงการศึกษาวิจัย รูปธรรมของตัวชี้วัด - ชัดเจน วัดได้ และไม่สร้างความยุ่งยากต่อผู้ปฏิบัติ เช่น การสร้าง ความผูกพันในองค์กร การบริหารความเสี่ยง -ทุกโครงการควรมีการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ การรับฟังความคิดเห็น -หน่วยงานรับฟัง นำไปปรับปรุง และรายงาน การจัดการความรู้ - ให้หน่วยงานแสดงให้เห็นว่าได้พัฒนางานด้านต่างๆ จากการ จัดการความรู้ได้อย่างไร

11 กพร. กรม อนามัย นำเสนอ 1 ก. ย.54


ดาวน์โหลด ppt ผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ. ศ.2554 (9 เดือน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google