งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ
ผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (9 เดือน)

2 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย ปี 2554
ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล (25) 3.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ ภารกิจหลัก 20.0 3.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายผลผลิต ของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 5.0 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (15) 4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย 3.0 5.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.0 5.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 5.4 ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (10) 6 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 7 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน 2.0 8.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ (20) 9 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

3 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม แผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก (ร้อยละ 20) มี 6 ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนิน งาน คะแนน ที่ได้ 1 2 3 4 5 3.1.1 จำนวนโรงพยาบาล สายใยรักแห่ง ครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์ ระดับทอง 3.0 40 70 100 130 160 205 5.0000 3.1.2 จำนวนโรงเรียนผ่าน เกณฑ์มาตรฐานการ ประเมินโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับเพชร 12 24 36 48 60 18 1.5000 3.1.3 จำนวนสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด สนับสนุนการจัดบริการ สุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับ วัยรุ่นและเยาวชน 30 35 4.8333 3.1.4 จำนวนองค์กรภาครัฐ หรือเอกชนผ่านเกณฑ์ การประเมินเป็นองค์กร ต้นแบบไร้พุง 120 135 150 165 180 154 3.2667

4 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม แผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก (ร้อยละ 20) มี 6 ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน คะแนน ที่ได้ 1 2 3 4 5 3.1.5 จำนวนชมรมผู้สูงอายุ มีกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพช่องปาก (ชมรม) 3.0 50 100 150 200 250 239 4.7800 3.1.6 ร้อยละของโรงเรียนใน สังกัดสำนักงาน คกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถานีอนามัย มีส้วมผ่านเกณฑ์ มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) 5.0 3.4030 - ร้อยละของโรงเรียนใน สังกัด สพฐ. มีส้วมผ่าน เกณฑ์มาตรฐานส้วม สาธารณะ (HAS) 2.5 45 55 60 65 53.16 2.6320 - ร้อยละของสถานี อนามัยมีส้วมผ่านเกณฑ์ มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) 70 75 70.87 4.1740

5 ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 1 2 3 4 5
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) (ร้อยละ 5.0) ตัวชี้วัด น้ำ หนัก (ร้อยละ) เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนิน งาน คะแนน ที่ได้ 1 2 3 4 5 ผลผลิตที่ 1 3.2.1 โครงการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมการส่งเสริม สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม (19 โครงการ) 2.0 80 % 85 % 90 % 95 % 100% 15.79 % (3 โครงการ) 1.0000 3.2.2 ประชาชน และ บุคลากรภาคีเครือข่าย ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมการส่งเสริมุข ภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม (75,000 คน) 100 % (75,245 คน) 5.0000 ผลผลิตที่ 2 3.2.3 นมผงที่ได้รับการ จัดหาเพื่อป้องกันการ ติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ ลูก (200,000 กก.) 1.0 98.00 % (196,000 กิโลกรัม) 4.6000

6 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ 15)
ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน คะแนน ที่ได้ 1 2 3 4 5 4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้กำหนดนโยบาย 3.0 65 70 75 80 85 รอผลการประเมินจากสำนักงาน ก.พ.ร. 1.0000 5.1 ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ 4.0 5.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 1-2 1-3 1-4 1-5 ขั้นตอนที่ 1-2 2.0000 5.4 ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอนที่ 1-4 4.0000

7 มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ10)
ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน คะแนน ที่ได้ 1 2 3 4 5 6 ร้อยละของการ เบิกจ่ายงบประมาณ 5.0 1.8000 - รายจ่ายลงทุน 1.0 66 69 72 75 78 43.12 1.0000 - รายจ่ายภาพรวม 1.5 91 92 93 94 95 61.26 - รายจ่ายตามแผน 86 89.5 96.5 100 83.06 - รายจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 60 70 80 90 5.0000 7 ระดับความสำเร็จของ การควบคุมภายใน 2.0 ระดับ 1 8.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย 3.0 1-2 1-3 1-4 1-5 ขั้นตอนที่ 1-3 3.0000

8 มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 20)
ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน คะแนน ที่ได้ 1 2 3 4 5 9 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 1.7714 9.1 ร้อยละของการผ่าน เกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน 2.9285 - หมวด 2 4.0 60 70 80 90 100 97.14 4.8570 - หมวด 5 59.00 1.0000 9.2 ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์การดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 6.0 ระดับ 1 9.3 ระดับความสำเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทาง PMQA ระดับพื้นฐาน

9 มิติที่ 1 2 3 4 2.8455 = = = = = =N/A หมายเหตุ : คิดน้ำหนักรวม ร้อยละ 70 ไม่รวมตัวชี้วัดที่ 1-2

10 ระบบการรายงานข้อมูล ให้รายงานทุกครั้งที่ดำเนินงานเสร็จ โดยผ่านระบบรายงานกลาง ความเหมาะสมของตัวชี้วัด เป้าหมายและการดำเนินการควรมีความสอดคล้องกัน เช่น โครงการศึกษาวิจัย รูปธรรมของตัวชี้วัด - ชัดเจน วัดได้ และไม่สร้างความยุ่งยากต่อผู้ปฏิบัติ เช่น การสร้างความผูกพันในองค์กร การบริหารความเสี่ยง ทุกโครงการควรมีการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ การรับฟังความคิดเห็น หน่วยงานรับฟัง นำไปปรับปรุง และรายงาน การจัดการความรู้ - ให้หน่วยงานแสดงให้เห็นว่าได้พัฒนางานด้านต่างๆ จากการจัดการความรู้ได้อย่างไร

11 สวัสดี กพร.กรมอนามัย นำเสนอ 1 ก.ย.54


ดาวน์โหลด ppt ผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google