งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการทดลองวิชา ของนักศึกษา ปริญญาโท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการทดลองวิชา ของนักศึกษา ปริญญาโท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการทดลองวิชา ของนักศึกษา ปริญญาโท
โครงการทดลองวิชา ของนักศึกษา ปริญญาโท ทดลองจิงๆนะจ๊ะ

2 outline บทที่ 1 บทที่2 บทที่3 เอกสารอ้างอิง ที่มาของปัญหา
ขอบเขตงานวิจัย บทที่2 ทฤษฎีที่ 1 ทฤษฎีที่ 2 ทฤษฎีที่ 3 บทที่3 ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารอ้างอิง ชุดที่ 1 ชุดที่ 2

3 บทที่ 1 ที่มาของปัญหา ปัญหาของการวิจัย ค่าใช้จ่ายในการเรียน
เวลาในการเรียน สาตุของปัญหา ค่าใช้จ่ายสูง ติดงาน วิธีแก้ไข จัดการเวลาให้ลงตัว จัดการค่าใช้จ่ายไห้ลงตัว

4 บทที่ 1 ขอบเขตของงานวิจัย 1.ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
2. กลุ่มตัวอย่างเฉพาะกลุ่ม 3. ช่วงอายุในการศึกษา 25-35ปี 4. ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี

5 บทที่ 2 ทฤษฎีที่ 1 ทฤษฎีที่ การกระจายตัวของอะตอม ทฤษฎีที่ 2
ทฤษฎีที่ การผลิต ทฤษฎีที่ 3 ทฤษฎีที่ การขนส่ง

6 บทที่3 ขั้นตอน 1.ศึกษาข้อมูล 2. จัดทำเครื่องมือ 3. จัดรูปแบบ
4. วิเคราะห์ 5. ดำเนินงาน

7 เอกสารอ้างอิง กรมวิชาการ. (2545).  การประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการ เรียนรู้ระดับ มัธยมศึกษา.                                     กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว                     (2544).  สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ:                                     โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม,  2545.   กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ.                          ของประเทศไทย.  กรุงเทพฯ:  ธนาเพรส  แอนด์ กราฟฟิก. กระทรวงศึกษาธิการ,  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.                         กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้า และ พัสดุภัณฑ์. เกศรา  ชั่งชวลิต.  (2544).  การแสวงหาข่าวสาร การรับรู้ประโยชน์และความพึงพอใจในการสื่อสารผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต                        เพื่อการเรียนรู้ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเขต  กรุงเทพฯ และปริมณฑล.  วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์,  บัณฑิต วิทยาลัย                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


ดาวน์โหลด ppt โครงการทดลองวิชา ของนักศึกษา ปริญญาโท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google