งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ทดลองวิชา ของนักศึกษา ปริญญาโท ทดลองจิงๆ นะจ๊ะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ทดลองวิชา ของนักศึกษา ปริญญาโท ทดลองจิงๆ นะจ๊ะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ทดลองวิชา ของนักศึกษา ปริญญาโท ทดลองจิงๆ นะจ๊ะ

2 OUTLINE บทที่ 1 ที่มาของปัญหา ขอบเขตงานวิจัย บทที่ 2 ทฤษฎีที่ 1 ทฤษฎีที่ 2 ทฤษฎีที่ 3 บทที่ 3 ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารอ้างอิง ชุดที่ 1 ชุดที่ 2

3 บทที่ 1 ที่มาของปัญหา ปัญหาของการวิจัย ค่าใช้จ่ายในการเรียน เวลาในการเรียน สาตุของปัญหา ค่าใช้จ่ายสูง ติดงาน วิธีแก้ไข จัดการเวลาให้ลงตัว จัดการค่าใช้จ่ายไห้ลงตัว

4 บทที่ 1 ขอบเขตของงานวิจัย 1. ประชากรกลุ่ม ตัวอย่าง 2. กลุ่มตัวอย่าง เฉพาะกลุ่ม 3. ช่วงอายุใน การศึกษา 25-35 ปี 4. ระยะเวลาใน การศึกษา 1 ปี

5 บทที่ 2 ทฤษฎีที่ 1 ทฤษฎีที่ การกระจายตัวของอะตอม ทฤษฎีที่ 2 ทฤษฎีที่ การผลิต ทฤษฎีที่ 3 ทฤษฎีที่ การขนส่ง

6 บทที่ 3 ขั้นต อน 1. ศึกษา ข้อมูล 2. จัดทำ เครื่องมือ 3. จัดรูปแบบ 4. วิเคราะห์ 5. ดำเนินงาน

7 เอกสารอ้างอิง กรมวิชาการ. (2545). การประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการ เรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว (2544). สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2545. กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ. ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ธนาเพรส แอนด์ กราฟฟิก. กระทรวงศึกษาธิการ, 2546. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ. ศ. 2547-2549. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การ รับส่งสินค้า และพัสดุภัณฑ์. เกศรา ชั่งชวลิต. (2544). การแสวงหาข่าวสาร การรับรู้ ประโยชน์และความพึงพอใจในการสื่อสารผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ทดลองวิชา ของนักศึกษา ปริญญาโท ทดลองจิงๆ นะจ๊ะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google