งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ยาเสพ ติด และชีวิตร่างกาย ( คดีร้ายแรง ) ของเด็ก และเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล การศึกษาโดยใช้ทฤษฎีการควบคุมตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ยาเสพ ติด และชีวิตร่างกาย ( คดีร้ายแรง ) ของเด็ก และเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล การศึกษาโดยใช้ทฤษฎีการควบคุมตนเอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ยาเสพ ติด และชีวิตร่างกาย ( คดีร้ายแรง ) ของเด็ก และเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล การศึกษาโดยใช้ทฤษฎีการควบคุมตนเอง ผู้วิจัย เสกสิทธิ์ สวรรยาธิปัติ หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ) ปี๒๕๕๔

2 วัตถุประสงค์ใน การศึกษา

3 1. เพื่อวิเคราะห์บทบาทของทฤษฎีการ ควบคุมตนเอง ในการอธิบายการกระทำผิดของเด็กและ เยาวชนในคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ยาเสพติดให้โทษ และชีวิตร่างกาย ของเด็ก และเยาวชน 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ภูมิหลังกับปัจจัยทางด้านการควบคุมตนเองที่ ส่งผลต่อการกระทำผิดในคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ยาเสพติดให้โทษ และชีวิตร่างกาย ของเด็ก และเยาวชน 3. เพื่อแสวงหาแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนให้สามารถ พัฒนาการควบคุมตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำผิดได้ต่อไป

4 ผลการศึกษาข้อมูลการ กระผิดซ้ำของเด็กและ เยาวชนในคดีความผิด เกี่ยวกับทรัพย์ในประเทศ ไทย

5 การกระทำผิดซ้ำของเด็กและ เยาวชนในคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ใน ประเทศไทย : แนวทางในการป้องกัน และแก้ไขโดยอาศัยปัจจัยที่เป็นตัว ทำนายทางด้านอาชญาวิทยา พบว่า ในระดับตัวบุคคลแล้วมีอิทธิพลต่อการ กระทำผิดซ้ำฯ ของเด็กและเยาวชนมาก ที่สุด คือ ปัจจัยด้านการควบคุมตนเอง (Self-control) คือ การกระทำผิดเหล่านี้ จะมีระดับ ในการควบคุมตนเองที่ต่ำ และปัจจัยด้าน การคบหากับเพื่อน ที่กระทำความผิด (Differential Association)

6 อิทธิพลของปัจจัยการ ควบคุมตนเอง

7 1. ด้านการกระทำความผิดเกี่ยวกับ ทรัพย์ โดยองค์ประกอบมีอิทธิพล เกี่ยวกับความเสี่ยง และองค์ประกอบ เกี่ยวกับ การยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ๒. ด้านการกระทำความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด โดยมีองค์ประกอบเกี่ยวกับ ความหุนหันพลันแล่นด้านกระบวนการ ทางความคิด และองค์ประกอบเกี่ยวกับ ความเสี่ยง ๓. ด้านการกระทำความผิดเกี่ยวกับ ชีวิตและร่างกาย โดยมีองค์ประกอบ เกี่ยวกับความหุนหันพลันแล่นด้าน กระบวนการ ทางความคิด องค์ประกอบเกี่ยวกับความ เสี่ยง และองค์ประกอบเกี่ยวกับอารมณ์

8 องค์ประกอบเกี่ยวกับ การกระทำผิด มี ๔ องค์ประกอบ

9 1. องค์ประกอบเกี่ยวกับความเสี่ยง (Risk Taking)  องค์ประกอบการควบคุมตนเอง ด้าน ความเสี่ยงประกอบด้วย 4 ตัวแปร มี ความเที่ยงเชิงโครงสร้างและ สอดคล้องกับข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ว่า อิทธิพลต่อ การกระทำความผิดทั้ง 3 ประเภท คือ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ยาเสพติด ชีวิตและร่างกาย

10 ๒. องค์ประกอบเกี่ยวกับอารมณ์ (Temper)  การควบคุมตนเองทางด้านอารมณ์อยู่ ในรับต่ำ จนนำไปสู่การกระทำ ความผิดที่รุนแรง ด้วยการใช้กำลังทำ ร้าย เพราะขาดความหยับยั้งอารมณ์ โกรธ การถูกข่มเหงรังแก ดูหมิ่น เหยียดหยาม คับแค้นใจ หรือความไม่ พอใจ จึงชอบใช้ภาษากายมากกว่าภาษา พูด

11 ๓. องค์ประกอบเกี่ยวกับการยึด ตนเองเป็นศูนย์กลาง (Self- centered)  อิทธิพลระหว่างองค์ประกอบ เกี่ยวกับการยึดตนเอง เป็นศูนย์กลาง อาจมีองค์ประกอบที่ ชื่นชอบความเสี่ยง มีความหุนหัน พลันแล่น ประกอบกับอารมณ์ ไม่ว่า จะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เกี่ยวกับ ยาเสพติด หรือ การกระทำผิดด้านชีวิตและร่างกาย เพื่อให้เกิดความสุขของตนเอง

12 ๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับความ หุนหันพลันแล่น (Impulsive)  เป็นกระบวนการทางความคิด สามารถกระทำความผิดเกี่ยวกับ ชีวิตและร่างกายได้ค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นว่าความหันหันพลัน แล่นค่อนข้าง มีอิทธิพลต่อการกระทำผิด เกี่ยวกับชีวิตและร่างกายได้ มากกว่าความผิดในลักษณะอื่น

13 ข้อเสนอแนะจาก งานวิจัย

14 1) การส่งเสริมและจัดให้มีหลักสูตร เกี่ยวกับการคิดและแก้ไขปัญหาและ ทักษะการดำเนินชีวิตใน สถาบันการศึกษา 2) การจัดให้มีนักจิตวิทยาใน สถาบันการศึกษาทุกระดับ เพื่อเข้ามา ดูแลและให้คำปรึกษาแนะนำกับเด็กและ เยาวชน 3) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชน ควรมีการอบรมด้านจิตวิทยากับ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติในศูนย์ฝึกฯและสถาน พินิจทั่วประเทศ

15 4) การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการ กำหนดมาตรการ ในการบำบัดเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด 5) การขาดมาตรการขาดในการ ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด 6) การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน

16 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ยาเสพ ติด และชีวิตร่างกาย ( คดีร้ายแรง ) ของเด็ก และเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล การศึกษาโดยใช้ทฤษฎีการควบคุมตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google