งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ ติดตาม ดูแลพฤติกรรมของเด็ก และเยาวชนตามกระบวนการ ยุติธรรม เชิงสมานฉันท์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัย กนกวรรณ ตั้งจิตบำรุง หลักสูตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ ติดตาม ดูแลพฤติกรรมของเด็ก และเยาวชนตามกระบวนการ ยุติธรรม เชิงสมานฉันท์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัย กนกวรรณ ตั้งจิตบำรุง หลักสูตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ ติดตาม ดูแลพฤติกรรมของเด็ก และเยาวชนตามกระบวนการ ยุติธรรม เชิงสมานฉันท์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัย กนกวรรณ ตั้งจิตบำรุง หลักสูตร ปริญญารัฐประศาสนศาตรม หาบัณฑิต ปี 2550

2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

3 1. เพื่อศึกษาระดับการเข้ามามีส่วน ร่วมในการติดตาม ดูแลความประพฤติ ของเด็กและเยาวชนที่ผ่านการประชุม กลุ่มครอบครัวและชุมชน นาม กระบวนการยุติธรรม เชิงสมานฉันท์ 2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม ของชุมชน จำแนกตามปัจจัยส่วน บุคคลและความคิดเห็นต่อกระบวนการ ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

4 ผลการศึกษาข้อมูล ทั่วไป

5 ศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้าร่วมประชุม กลุ่มครอบครัวและชุมชนตามกระบวนการยุติธรรม เชิงสมานฉันท์ในสถานพินิจฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-40 ปี สถานภาพ สมรสเป็นส่วนใหญ่ โดยรวมเห็นว่า กระบวนการเชิงสมานฉันท์เป็น การฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเพื่อเป็นคนดี คืนสู่สังคม รองลงมาเห็นว่า กระบวนการเชิงสมานฉันท์ เป็นวิธีการช่วยให้เด็กกระทำผิดน้อยลง และ สามารถปรับปรุงแก้ไขตนเองได้ ดังนั้น ชุมชนควรเข้ามาดูแลเยาวชนและเข้า อบรมช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด สามารถดำเนินชีวิตได้ปกติสุข

6 ผลการศึกษาการมีส่วนร่วม

7 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการติดตามดูแล พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ตามกระบวนการ สมานฉันท์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า การมีส่วนร่วมในการติดตาม ดูแลพฤติกรรมของ เด็กและเยาวชน 3 อันดับแรก คือ 1. การให้คำชมเชยและให้กำลังใจเด็กด้าน ความประพฤติ 2. การให้คำแนะนำที่มีปัญหาความประพฤติ ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน 3. การพูดคุย ทักทายและแสดงความห่วงใย ต่อเด็กและเยาวชน ที่มีปัญหาความประพฤติไม่เหมาะสม

8 ผลการศึกษาต่อกระบวนการยติ ธรรมสมานฉันท์และ การมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง

9 กระบวนการเชิงสมานฉันท์คือ การสร้าง สำนึกผิด เยียวยา ฟื้นฟู ผดุงความยุติธรรมแก่ ชุมชน เน้นการจัดการโดยตรงกับผู้กระทำผิด ทางอาญา บทบาทสำคัญในกระบวนการ ยุติธรรมทางอาญาสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วมให้กับผู้กระทำผิด รวมทั้งการแก้ไข มากกว่าการลงโทษที่รุนแรง ชุมชนเข้ามามีส่วน ร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อ พฤติกรรม ของผู้กระทำผิด ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จึงเป็นความ ยุติธรรมเพื่อสังคมโดยส่วนรวมที่มุ่งเน้นความ เอื้ออาทรและความสมัครใจของทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องทั้งผู้เสียหาย ชุมชน และเจ้าหน้าที่ ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม

10 ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัย

11 1. สถานพินิจฯควรจัดทำ มาตรการเชิงลุก เพื่อป้องกันการกระทำผิดของเด็ก และเยาวชน 2. หน่วยงานภาครัฐควรมีการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ เรียนรู้ถึงช่องทางการเช้ามามีส่วน ร่วมให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร กฎหมาย ตลอดจน การมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนใน พื้นที่

12 3. ให้ชุมชนติดตามประเมินผล เป็นระยะในเด็กและเยาวชน เพื่อ แจ้งเบาะแสให้สถานพินิจฯทราบ เมื่อพบแหล่งยาเสพติด 4. สถานพินิจฯควรให้การ สนับสนุนและผลักดัน ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ แก้ไขเด็กและเยาวชน รวมทั้งจัด กิจกรรมต่างๆให้มากยิ่งขึ้น

13 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ ติดตาม ดูแลพฤติกรรมของเด็ก และเยาวชนตามกระบวนการ ยุติธรรม เชิงสมานฉันท์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัย กนกวรรณ ตั้งจิตบำรุง หลักสูตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google