งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังและคุ้มครองเด็ก ตำบลดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังและคุ้มครองเด็ก ตำบลดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวังและคุ้มครองเด็ก ตำบลดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่

2

3

4 การสร้างระบบป้องกันภัยทางสังคมใน ชุมชน ตำบลดอนแก้ว

5 กระบวนการทำงานของระบบเฝ้า ระวังทางสังคม

6 ความก้าวหน้าเทคโนโลยี, กระแสโลกาภิวัตน์, ปัญหา ครอบครัว, สภาพแวดล้อม, พัฒนาการตามวัย ทุน คน แผน งาน ประชาชน ครอบ ครัว เครือ ข่าย ท้อ งที่ องค์ ความรู้ เครื่อ งมือ โครงสร้างการ ทำงาน เครือข่าย การทำงานเชิง รับ การทำงานเชิง รุก เด็ก เยาวชน ตำบลดอนแก้ว สุขใน 4 มิติ ( กาย จิต สังคม สติปัญญา ) ( กาย = สุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรง พัฒนาการตามวัย / จิต = จิตใจร่าเริงแจ่มใส คิดดี ทำดี มีสุข / สังคม = ทำตัวเป็นประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม และอยู่ร่วมกับ สังคมได้อย่างมีความสุข / สติปัญญา = เฉลียวฉลาด เรียนรู้เท่าทัน สมวัย เครือข่าย ภายใน ตำบล เครือข่าย ภายนอก คณะกรรมการศูนย์เฝ้าระวังฯ ตำบลดอนแก้ว / ศพค. ตำบล ดอนแก้ว / อาสาสมัครเยาวชนนักเฝ้า ระวังเตือนภัยฯ - x-ray พื้นที่ทั้งตำบลเพื่อ จัดเก็บข้อมูลและค้นพบ ปัญหาใหม่ๆ เพื่อนำสู่การ หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน - จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ในพื้นที่ลานกิจกรรมใน ชุมชนทั้ง 10 หมู่บ้าน ภายในตำบล ( สภาเด็ก และเยาวชนต. ดอนแก้ว ) - สร้างอาสาสมัครเด็กและ เยาวชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม แก้ไขปัญหา - ฯลฯ - ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อนใจวัยรุ่น - ชมรม to be number 1 - มีศูนย์ไกล่เกลี่ย และ มีเจ้าหน้าที่ สังคม สงเคราะห์ และ นักนิติ กร เพื่อคอยให้ คำปรึกษาแนะนำ ด้าน สังคม และด้าน กฎหมาย - มีศูนย์เฝ้าระวังเตือน ภัยทางสังคมเป็นศูนย์ ที่รวบรวมฐานข้อมูล ฯลฯ ระบบการเฝ้าระวังคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในตำบลดอนแก้ว

7 GIS การจัดทำแผนที่ ข้อมูลตำบล GIS ระบบฐานข้อมูลเด็กและเยาวชน ตำบลดอนแก้ว Child Protection Monitoring System : CPMS ระบบฐานข้อมูล Child Protection Monitoring System : CPMS ( ระบบเฝ้าระวังเพื่อการ คุ้มครองเด็ก ) ฐานข้อมู ลตำบล ดอนแก้ว ( เด็กและ เยาวชน ) ฐานข้อมูลตำบล Thailand Community network Appraisal Program (TCNAP)

8 ได้รับการช่วยเหลือด้านทุน ทรัพย์ และรางวัลชีวิต มีชุดคู่มือพัฒนาการเด็ก เล็ก และเด็กพิการในชุมชน มีพัฒนาการ 4 มิติ ที่ดีขึ้น ได้รับการส่งเสริมอาชีพและรายได้ อย่างเท่าเทียมทั่วถึง ได้รับบริการ 3 ท เท่าทัน ทั่วถึง เท่าเทียม

9 การเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนโดย เจ้าหน้าที่ ผู้นำ จิตอาสา

10 เจ้าหน้าที่ ผู้นำ จิตอาสา เผยแพร่ ความรู้สู่เด็กและเยาวชน

11 กิจกรรมสำหรับเด็กเพื่อนำไปสู่การการ พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม การแข่งขันแอโรบิค เทสโก้ โลตัส โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมเข็มแข็ง พาลูกจูงหลานเข้าวัด

12 โครงการเยาวชนคุณธรรม นำสู่ชุมชนเข้มแข็ง โครงการเยาวชนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ กิจกรรมสำหรับเด็กเพื่อนำไปสู่การการ พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

13 การนำองค์ความรู้ไปขยายผลกับ เครือข่าย โครงการเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็ก เพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง โครงการ อย. น้อย โครงการ To Be NUMBER One กีฬาต้านยาเสพติด


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังและคุ้มครองเด็ก ตำบลดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google