งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังและคุ้มครองเด็กตำบลดอนแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังและคุ้มครองเด็กตำบลดอนแก้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวังและคุ้มครองเด็กตำบลดอนแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

2 นโยบายด้านการดูแลเด็กและเยาวชนในตำบลของ อบต.ดอนแก้ว
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กต้องได้รับการศึกษาตั้งแต่วัยก่อนเรียน ให้ได้มาตรฐานการศึกษาเท่าเทียมอย่างต่อเนื่องมีมาตรฐานเทียบเท่ากับสถานศึกษาอื่น ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีท้องถิ่นให้มีการสืบทอด ถ่ายทอด เกิดการปลูกฝังสร้างสำนึกรักษ์ท้องถิ่น ห่วงแหน และรักษา สร้างแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนดำเนินกิจกรรมด้านศาสนา เพื่อปลูกฝังหลักธรรมจริยธรรม และมารยาทที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชนต่อไป อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เกิดการถ่ายทอด สืบทอด เรียนรู้รุ่นสู่รุ่น เด็กและเยาวชนในตำบลดอนแก้ว มีสิทธิในหลักประกันสุขภาพตามประเภทต่างๆ

3 นโยบายด้านการดูแลเด็กและเยาวชนในตำบลของ อบต.ดอนแก้ว
เด็กและเยาวชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพตามเกณฑ์ ได้รับพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพโดยครบครันใน 4 มิติ เด็กและเยาวชนเข้าถึงสิทธิเด็ก และสิทธิที่ควรได้รับอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ส่งเสริมการดูแลกลุ่มเด็กและเยาวชนร่วมกันทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ตำบลและระดับภาคีเครือข่าย ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านทักษะชีวิต สร้างแกนนำเด็กและเยาวชนในตำบลด้านต่างๆ เพื่อเป็นแกนนำการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาที่สำคัญ

4 การสร้างระบบป้องกันภัยทางสังคมในชุมชน ตำบลดอนแก้ว

5 กระบวนการทำงานของระบบเฝ้าระวังทางสังคม

6 ระบบการเฝ้าระวังคุ้มครองเด็กและเยาวชนในตำบลดอนแก้ว
ความก้าวหน้าเทคโนโลยี,กระแสโลกาภิวัตน์, ปัญหาครอบครัว, สภาพแวดล้อม ,พัฒนาการตามวัย เครือข่าย อปท. ท้องที่ โครงสร้างการทำงาน ประชาชน เครือข่าย ภายนอก เครือข่าย ทุน คน แผนงาน ครอบครัว เครือข่าย ภายในตำบล คณะกรรมการศูนย์เฝ้าระวังฯตำบลดอนแก้ว / ศพค.ตำบลดอนแก้ว /อาสาสมัครเยาวชนนักเฝ้าระวังเตือนภัยฯ การทำงานเชิงรุก ทีมสหวิชาชีพ การทำงานเชิงรับ x-ray พื้นที่ทั้งตำบลเพื่อจัดเก็บข้อมูลและค้นพบปัญหาใหม่ๆ เพื่อนำสู่การหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่ลานกิจกรรมในชุมชนทั้ง 10 หมู่บ้านภายในตำบล (สภาเด็กและเยาวชนต.ดอนแก้ว) สร้างอาสาสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา -ฯลฯ องค์ความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อนใจวัยรุ่น ชมรม to be number 1 มีศูนย์ไกล่เกลี่ย และมีเจ้าหน้าที่ สังคมสงเคราะห์ และ นักนิติกร เพื่อคอยให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านสังคม และด้านกฎหมาย มีศูนย์เฝ้าระวังเตือนภัยทางสังคมเป็นศูนย์ที่รวบรวมฐานข้อมูล ฯลฯ เครื่องมือ ระบบการดูแล ช่วยเหลือ ป้องกัน ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน ตำบลดอนแก้ว สุขใน 4 มิติ (กาย จิต สังคม สติปัญญา) (กาย=สุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรง พัฒนาการตามวัย/ จิต= จิตใจร่าเริงแจ่มใส คิดดี ทำดี มีสุข/ สังคม = ทำตัวเป็นประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข / สติปัญญา = เฉลียวฉลาด เรียนรู้เท่าทัน สมวัย

7 ระบบฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนตำบลดอนแก้ว
บริหารจัดการในการให้ความช่วยเหลือ โดย CASE MANAGER ระดับพื้นที่ นำเข้าข้อมูล/ประมวลผลสถานการณ์เด็กในพื้นที่เพื่อจำแนกเด็ก ระบบฐานข้อมูล Child Protection Monitoring System : CPMS (ระบบเฝ้าระวังเพื่อการคุ้มครองเด็ก) ฐานข้อมูลตำบลดอนแก้ว (เด็กและเยาวชน) GIS ฐานข้อมูลตำบล Thailand Community network Appraisal Program (TCNAP) การจัดทำแผนที่ ข้อมูลตำบล GIS

8 รูปธรรมที่เกิดจากการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
ได้รับการช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ และรางวัลชีวิต ได้รับบริการ 3 ท เท่าทัน ทั่วถึง เท่าเทียม มีพัฒนาการ 4 มิติ ที่ดีขึ้น มีชุดคู่มือพัฒนาการเด็กเล็ก และเด็กพิการในชุมชน ได้รับการส่งเสริมอาชีพและรายได้ อย่างเท่าเทียมทั่วถึง

9 การเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนโดยเจ้าหน้าที่ ผู้นำ จิตอาสา

10 เจ้าหน้าที่ ผู้นำ จิตอาสา เผยแพร่ความรู้สู่เด็กและเยาวชน

11 กิจกรรมสำหรับเด็กเพื่อนำไปสู่การการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
การแข่งขันแอโรบิค เทสโก้ โลตัส โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมเข็มแข็ง พาลูกจูงหลานเข้าวัด

12 กิจกรรมสำหรับเด็กเพื่อนำไปสู่การการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
โครงการเยาวชนคุณธรรม นำสู่ชุมชนเข้มแข็ง โครงการเยาวชนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ

13 การนำองค์ความรู้ไปขยายผลกับเครือข่าย
โครงการเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็ก เพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง กีฬาต้านยาเสพติด โครงการ To Be NUMBER One โครงการ อย.น้อย


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังและคุ้มครองเด็กตำบลดอนแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google