งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพและความต้องการของ เด็กสถานพินิจเด็กและเยาวชน ชาย : ศึกษากรณีบ้านมุทิตา ผู้วิจัย สมชาย ดีละม้าย สถานที่ทำงาน คณะรัฐประศาสน ศาสตร์ วิทยาลัยรัชต์ภาคย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพและความต้องการของ เด็กสถานพินิจเด็กและเยาวชน ชาย : ศึกษากรณีบ้านมุทิตา ผู้วิจัย สมชาย ดีละม้าย สถานที่ทำงาน คณะรัฐประศาสน ศาสตร์ วิทยาลัยรัชต์ภาคย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาพและความต้องการของ เด็กสถานพินิจเด็กและเยาวชน ชาย : ศึกษากรณีบ้านมุทิตา ผู้วิจัย สมชาย ดีละม้าย สถานที่ทำงาน คณะรัฐประศาสน ศาสตร์ วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ ปีการศึกษา 2552

2 วัตถุประสงค์ในการวิจัย

3 1. เพื่อศึกษาถึงความต้องการของ เด็กในสถานพินิจเด็กและเยาวชนชาย กรุงเทพมหานคร ที่อยู่ในบ้านมุทิตา 2. เพื่อศึกษาถึงความสามารถของ บ้านมุทิตา ในการตอบสนองต่อปัญหาและความ ต้องการของเด็ก 3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคใน การตอบสนอง ต่อปัญหาและความต้องการของเด็ก

4 ข้อมูลทั่วไป สภาพความ เป็นอยู่และ ความต้องการของเยาวชน ชาย บ้านมุทิตา

5 จากการสอบถามเด็กและเยาวชนชายที่อยู่ บ้านมุทิตาในจำนวน 103 คน พบว่า เด็กและเยาวชนชายมีอายุในช่วง 14-17 ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษา ช่วงประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมปีที่ 3 ฐานความผิดและคดีที่ก่อ คดีลักทรัพย์และ ยาเสพติด ส่วนใหญ่ คือ บุหรี่ กัญชา ยาบ้า ลักษณะของครอบครัว เด็กและเยาวชนขาด ความอบอุ่นเพราะบิดา มารดา ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป ต้องไปเช้ากลับดึก รายได้ต่อเดือน 5,000-10,000 บาท

6 สภาพและความต้องการของเด็ก สถานพินิจเด็กและเยาวชนชาย

7 ด้านสภาพร่างกายของเด็กและเยาวชน ชายบ้านมุทิตา ส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง ห้องพยาบาลเป็นที่ดูแลเด็กและ เยาวชนที่มีอาการเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรงมาก นัก ด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนชาย บ้านมุทิตา มีความต้องการที่จะเรียน วิชาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพ ได้หลังจากออกจากบ้าน ด้านสุขอนามัยของเด็กและเยาวชนชาย บ้านมุทิตา มีความต้องการที่อยากเพิ่มเติม ในเรื่องของห้องน้ำห้องส้วม หรือ มีการซ่อมบำรุงให้ดีกว่าเดิม

8 ด้านภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมของเด็ก และเยาวชนชายบ้านมุทิตา ต้องการที่ พักผ่อนหย่อนใจ สนามกีฬาที่กว้างขวาง และ ดูสวยงาม ด้านการเข้าเยี่ยม เด็กและเยาวชน ต้องการขยายเวลา ในการเยี่ยมให้มากขึ้นจะได้พูดคุย ปรึกษา กับครอบครัวได้มากกว่านี้

9 ผลการศึกษาความสามารถของ บ้านมุทิตา ในการตอบสนองต่อปัญหาและ ความต้องการของ เด็กและเยาวชน

10 การบริหารจัดการภายในบ้านมุทิตา ในด้านลักษณะการทำงาน ได้มีการ แบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน คือ 1. กลุ่มการบริหารทั่วไป เป็นงานที่ เกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด เช่นการรับตัวและ จัดทำสมุดประวัติทะเบียนเกี่ยวกับเยาวชน งานธุรการ อาคารสถานที่ เป็นต้น 2. กลุ่มการงานประสานกิจการชุมชน การจัดทำแผนโครงการ ประสานตาม แผนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบำบัดแก้ไขฟื้นฟู เด็กและเยาวชนที่กระทำผิดที่มีปัญหา รุนแรงและที่เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด

11 การบริหารจัดการภายในบ้านมุทิตา ในด้านลักษณะการทำงาน ได้มีการ แบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน คือ ( ต่อ ) 3. กลุ่มงานพัฒนาพฤตินิสัย มีหน้าที่ใน การอภิบาลและ ให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินชีวิต ควบคุมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ เยาวชน 4. กลุ่มงานบำบัดแก้ไขฟื้นฟู ปฏิบัติ เชิงสหวิชาชีพ กำหนดแผนการบำบัด แก้ไขฟื้นฟู ติดตามประเมินผล สรุป รายงาน เพื่อปรับแผนให้เหมาะสมกับเด็กและ เยาวชนแต่ละราย

12 ข้อเสนอแนะในงานวิจัย

13 1. สถาบันครอบครัว ควรมีการอบรม บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ตระหนักถึง ความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ใน ครอบครัว ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาทาง สังคมได้ 2. รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับเด็ก และเยาวชนให้มากกว่านี้ เนื่องจากเด็ก และเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา ประเทศต่อไป 3. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ชายบ้านมุทิตา ควรมีการปรับปรุงพัฒนา รูปแบบในการฝึกและอบรมใหม่ๆ เช่น ภายหลังพ้นจากการฝึกและอบรมแล้ว นอกจากนั้นควรมีการฝึกอย่างต่อเนื่อง

14 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt สภาพและความต้องการของ เด็กสถานพินิจเด็กและเยาวชน ชาย : ศึกษากรณีบ้านมุทิตา ผู้วิจัย สมชาย ดีละม้าย สถานที่ทำงาน คณะรัฐประศาสน ศาสตร์ วิทยาลัยรัชต์ภาคย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google