งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อิทธิพลของสื่อที่มี ความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมความรุนแรง ของเด็กและเยาวชน ใน กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย สิริภิญญ์ อินทร ประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อิทธิพลของสื่อที่มี ความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมความรุนแรง ของเด็กและเยาวชน ใน กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย สิริภิญญ์ อินทร ประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อิทธิพลของสื่อที่มี ความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมความรุนแรง ของเด็กและเยาวชน ใน กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย สิริภิญญ์ อินทร ประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2556

2 วัตถุประสงค์ของการ วิจัย

3 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมความ รุนแรงของเด็กและเยาวชนใน กรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของสื่อ ปัจจัยส่วนบุคคลของเด็กและ เยาวชน และปัจจัยแวดล้อมด้าน สื่อของเด็กและเยาวชนที่มี ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความ รุนแรงของเด็กและเยาวชนใน กรุงเทพมหานคร

4 ผลจากปัจจัยส่วน บุคคล ของเด็กและเยาวชน

5 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 210 คน ด้านอายุ แบ่งออกเป็น 3 ช่วงอายุในสัดส่วน ใกล้เคียงกัน คือ อายุ 10-12 ปี อายุ 13- 15 ปี และอายุ 16-18 ปี ด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอบายมุข หรือสิ่งเสพติด พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับ อบายมุขและสิ่งเสพติด แต่มีบางส่วนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับ อบายมุขและสิ่งเสพติด โดยพฤติกรรมเริ่มแรก คือ ดื่มเหล้าหรือ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสม ของแอลกอฮอล์ รองลงมา คือ สูบบุหรี่ และเล่นการพนัน

6 ผลที่เกิดจากอิทธิพล ของสื่อ ที่มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรม ความรุนแรงของเด็ก และเยาวชน

7 ด้านพฤติกรรมการเข้าชมสื่อแต่ละประเภท ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกคน เข้าถึงประโยชน์อันดับแรก คือ โทรทัศน์ รองลงมา คือ อินเทอร์เน็ตและภาพยนตร์ ด้านเวลาที่เข้าชมสื่อแต่ละประเภทในหนึ่ง วัน พบว่า สื่อที่เข้าชมมาก ได้แก่ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ เกมส์คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนที่มีการชมน้อยที่สุด คือ วิทยุและหนังสือพิมพ์ ความรุนแรงที่อยู่ในสื่อ ด้านภาพที่รุนแรง พบว่า มีภาพความรุนแรงที่ทำให้เกิดความ ตกใจ สะเทือนอารมณ์ รองลงมา คือ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต สื่อดังกล่าวอาจมีเนื้อหาที่ รุนแรงส่งผลต่อความรู้สึกโกรธ เกลียด แค้น หรือเศร้าเสียใจ สื่อที่รุนแรงอันดับแรก คือ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และหนังสือพิมพ์

8 ผลที่เกิดจากปัจจัย แวดล้อมด้านสื่อ ของเด็กและเยาวชน

9 สื่อบุคคลภายในครอบครัว พบว่า บางกลุ่ม ตัวอย่างที่มีการใช้ ความรุนแรงในลักษณะการใช้ภาษาที่รุนแรง เช่นการใช้ถ่อยคำที่รุนแรง การบังคับขู่เข็ญ รองลงมา คือ ตนเองถูกทำร้าย โดยบุคคลในครอบครัว เช่น ทุบตี ตบ เตะ และ มีบุคคลในครอบครัวล่วงละเมิดทางเพศ สื่อบุคคลภายนอกครอบครัว พบว่า พฤติกรรมของกลุ่มเพื่อนฝูง ที่มีพฤติกรรมความรุนแรงทางวาจา เช่น พูดจา เยาะเย้ย ดูหมิ่น และพฤติกรรมความรุนแรงทาง กาย เช่นต่อย ตบ ตี และยกพวกตีกัน สถานการณ์ในชุมชน เช่น ยาเสพติด รองลงมา คือ ปัญหาอาชญากรรม เช่นการลัก เล็กขโมยน้อย และคนในชุมชนไม่สัมพันธ์กัน

10 พฤติกรรมความรุนแรง ของเด็ก และเยาวชน

11 พฤติกรรมความรุนแรงที่แสดงออกทางวาจา พบว่า มากที่สุด คือ การพูดจาเยาะเย้ย ดูหมิ่น ถากถางผู้อื่น รองลงมา คือ การใช้คำพูด ลักษณะมุ่งร้ายทำให้ผู้อื่นบอบช้ำทางด้านจิตใจ พฤติกรรมความรุนแรงที่แสดงออกทางกาย พบว่า มากที่สุด คือ การเตะ ถีบผู้อื่น รองลงมา คือ ตบ ตี หรือการแข่งรถในที่สาธารณะ แนวโน้มที่เกิดจากความรุนแรงในอนาคต พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่แสดงพฤติกรรม ความรุนแรงแม้ว่าจะมีคนพูดไม่ดีถึงตน รวมทั้ง กรณีที่กลุ่มตัวอย่างบางส่วนไม่แสดงพฤติกรรม ความรุนแรงแม้ว่าไม่พอใจและโดนผู้อื่นทำร้าย

12 ข้อเสนอแนะในการ วิจัย

13 1. ควรมีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบ เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนจากอิทธิพลความ รุนแรง รวมทั้งการแก้ปัญหาพฤติกรรม ความรุนแรงของเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ ระหว่างภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง 2. ควรมีการศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีและ จริยธรรมของสื่อ ในการผลิตรายการและมาตรฐานการนำเสนอ เนื้อหาที่รับผิดชอบต่อผู้ชมและสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 3. ควรมีการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสื่อ ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนในแต่ละช่วง อายุ เพื่อเป็นทางเลือกรับชมสื่อแก่เด็กและ เยาวชน

14 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt อิทธิพลของสื่อที่มี ความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมความรุนแรง ของเด็กและเยาวชน ใน กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย สิริภิญญ์ อินทร ประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google