งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความก้าวหน้าในการจัดทำแผนการ กระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการ กระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความก้าวหน้าในการจัดทำแผนการ กระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการ กระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความก้าวหน้าในการจัดทำแผนการ กระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการ กระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับ ที่ ๓ ) โดย นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย นักวิเคราะห์นโนบายและแผนชำนาญ การพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2 ยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจ ตามร่างแผนการกระจายอำนาจ ฉบับที่ ๓ ส่งเสริมให้ อปท. มีอิสระและเป็นหน่วยงาน หลักในการจัดบริการสาธารณะที่มี ประสิทธิภาพ การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินการ คลังของ อปท. การถ่ายโอนบุคลากรจากภาครัฐให้แก่ อปท. และการพัฒนาการบริหารทรัพยากร บุคลากรของ อปท. เพื่อรองรับการกระจาย อำนาจ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง อปท. ด้วย กันเอง อปท. กับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน

3 ยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจ ตามร่างแผนการกระจายอำนาจ ฉบับที่ ๓ ( ต่อ ) เสริมสร้าง และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และ ภาคเอกชน ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ กระจายอำนาจให้แก่ อปท. การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะของ อปท.

4 ร่างแผนปฏิบัติการฯ ( ฉบับที่ ๓ ) การถ่ายโอนภารกิจของ กระทรวงสาธารณสุข ให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

5 วงจรสุขภาพ ระบบ การสร้างเสริม สุขภาพ การป้องกันโรค การ รักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ

6 รูปแบบการดำเนินการ การดำเนิน ภารกิจ ของ อปท. ร่วมกับ รพ. สต., รพช. รพท. โดยมีส่วนร่วม กำหนดนโนบาย กำกับ ดูแล ดำเนินการเองหรือร่วมกับ อบจ. โดยจัดตั้งสถาน บริการฯ ขึ้นเอง การรับโอน รพ. สต. รพช. หรือ รพท. ขยายบริการ โดยให้ สธ. ถอนตัว

7 รูปแบบการถ่ายโอน รูปแบบ การถ่ายโอน ถ่ายโอน ร. พ. สต. หรือ รพช. หรือ รพท. แบบ แยกส่วน ร่วมกลุ่ม รพ. สต. ถ่าย โอนให้ อบจ. ถ่ายโอน รพ. สต. และ รพช. หรือ รพท. เป็น พวงบริการ รูปแบบอื่นๆ ที่สอดคล้อง กับหลักการกระจาย อำนาจ

8 การถ่ายโอนบุคลากร การถ่ายโอน บุคลากร งานไป เงินไป ตำแหน่ง ไป บุคลากรสมัครใจ ผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการ ยุทธศาสตร์สุขภาพระดับ จังหวัด สิทธิ์ประโยชน์ต้องไม่ต่ำ กว่าเดิม ยืมตัวข้าราชการ สธ. การเทียบตำแหน่ง

9 กลไกการถ่ายโอน ระดับประเ ทศ คณะกรรมก ารส่งเสริม การ กระจาย อำนาจด้าน สุขภาพ ระดับจังหวัด คณะอนุกรรมก ารยุทธศาสตร์ สุขภาพจังหวัด ระดับ ท้องถิ่น คณะกรรมก ารสุขภาพ ระดับ ท้องถิ่น

10 กรณีเกิดโรคระบาดร้ายแรง เกิดโรคระบาด ร้ายแรง รัฐ อปท. สธ.

11 คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ สุขภาพจังหวัด อำนาจหน้าที่ กำหนดนโยบายและทิศ ทางการพัฒนาสุภาพ จัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ ระดับจังหวัด สนับสนุนส่งเสริม อบต. และ เทศบาล สร้างกลไกเพื่อจัดการ สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุภาพ ประเมินความพร้อมของ อปท. พิจารณาเรื่องขยายเขตบริการ ของ อปท. พิจารณารับโอนบุคลากร อื่นๆ

12 จบการนำเสนอ ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ความก้าวหน้าในการจัดทำแผนการ กระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการ กระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google