งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาเหตุที่ทำให้เด็กก่อ อาชญากรรม : กรณีศึกษาสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและ เยาวชน จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัย รจนา บัวนัง หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต ปีการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาเหตุที่ทำให้เด็กก่อ อาชญากรรม : กรณีศึกษาสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและ เยาวชน จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัย รจนา บัวนัง หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต ปีการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาเหตุที่ทำให้เด็กก่อ อาชญากรรม : กรณีศึกษาสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและ เยาวชน จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัย รจนา บัวนัง หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2553

2 วัตถุประสงค์ของ การศึกษา

3 1. เพื่อศึกษาสาเหตุที่ส่งผลให้เด็ก และเยาวชนที่มี อายุระหว่าง 14-17 ปี ในสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัด ชลบุรี ก่ออาชญากรรม 2. เพื่อศึกษาถึงตัวแปรอิสระ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ของ ครอบครัว สถานภาพของครอบครัว จำนวนสมาชิกในครอบครัวว่ามี อิทธิพลต่อ การก่ออาชญากรรมของเด็กและ เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน จังหวัด ชลบุรี

4 ผลการศึกษาข้อมูล ทั่วไปของเยาวชน

5 ข้อมูลทั่วไป ของประชากรที่จำแนกตาม อายุ ส่วนใหญ่จะเป็น ช่วงอายุระหว่าง 16-17 ปี รองลงมา คือ ช่วง อายุระหว่าง 15-16 ปี ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่จะได้รับ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รองลงมา คือ ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา รายได้ของครอบครัว ส่วนใหญ่รายได้ของ ครอบครัวอยู่ที่ 6,000-10,000 บาท / เดือน รองลงมา คือ มีรายได้ของครอบครัวน้อยกว่า 6,000 บาท / เดือน สถานภาพของครอบครัว ส่วนใหญ่อาศัย อยู่กับบิดา มารดา รองลงมา คือ อาศัยอยู่กับ บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง ลักษณะสมาชิกของครอบครัว ส่วนใหญ่ ในครอบครัวจะมี 3-5 คน รองลงมา คือ มี สมาชิกในครอบครัว 5 คนขึ้นไป

6 การอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็ก พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เข้ามาอยู่ ในสถานพินิจฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับต่ำ การใช้สารเสพติดของประชากร พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ ก่อนเข้ามาอยู่ในสถานพินิจฯ โดยภาพรวมของ การใช้สารเสพติด อยู่ในระดับต่ำ การคบหาสมาคมกับกลุ่มเพื่อน พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ ก่อนเข้ามาอยู่ในสถานพินิจฯ โดยภาพรวมของ การคบหาสมาคมกับ กลุ่มเพื่อนอยู่ในระดับต่ำ สาเหตุที่ส่งผลต่อเด็กและเยาวชนก่อ อาชญากรรม พบว่า ส่วนใหญ่มาจาก ประสบการณ์การใช้สารเสพติด รองลงมา คือ ประสบการณ์การคบหาสมาคมกับกลุ่มเพื่อนและ ประสบการณ์การได้รับการเลี้ยงดู

7 ผลการวิเคราะห์สาเหตุที่ ส่งผลให้เด็ก และเยาวชนก่อ อาชญากรรม

8 ผลการวิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผล ให้เด็กและเยาวชนก่อ อาชญากรรม คือ อายุกับสาเหตุที่ส่งผลให้เด็กและ เยาวชนก่ออาชญากรรม พบว่า ประชากรที่มีอายุต่างกันมีสาเหตุของ การกระทำผิดที่ไม่แตกต่างกัน ระดับการศึกษาที่ส่งผลให้เด็กและ เยาวชนก่ออาชญากรรม พบว่า ประชากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี สาเหตุของการกระทำผิดที่ไม่แตกต่าง กัน

9 รายได้ครอบครัวกับสาเหตุที่ส่งผลให้ เด็กและเยาวชนก่ออาชญากรรม พบว่า ประชากรที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว ต่างกัน มีสาเหตุของการกระทำผิดที่ แตกต่างกัน เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรายคู่ และระหว่างรายได้ของครอบครัวกับสาเหตุ ที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชน ก่ออาชญากรรม พบว่า ครอบครัวที่มี รายได้น้อยกว่า 6,000 บาท -10,000 บาท / เดือน หมายความว่า ครอบครัวที่มีรายได้ น้อยกว่า 6,000 บาท / เดือน จะมีค่าเฉลี่ย ของ การก่ออาชญากรรมของเด็กและเยาวชน อยู่ในระดับมากกว่าครอบครัวที่มีรายได้ 6,000 บาท -10,000 บาท / เดือน

10 ข้อเสนอแนะการศึกษา วิจัย

11 1. ควรศึกษาถึงปัจจัยในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น สภาวะ ทางจิต สภาวะทางด้านสุขภาพร่างกาย นอกเหนือจากที่เคยได้ มีการศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ มาแล้ว 2. ควรศึกษารวมไปถึงบิดา มารดา และ ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนด้วย เพื่อที่จะทราบถึงสาเหจุของปัญหาได้ ครอบคลุมยิ่งขึ้น 3. ควรกำหนดแนวนโยบายในการ บำบัดแก้ไข ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนที่อยู่ใน สถานพินิจต่างๆ ในแนวทางที่ให้เด็กมี ปฏิสัมพันธ์กับสังคมภายนอกมากขึ้น เพื่อ เตรียมความพร้อมในการคืนเด็กดี สู่สังคม

12 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt สาเหตุที่ทำให้เด็กก่อ อาชญากรรม : กรณีศึกษาสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและ เยาวชน จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัย รจนา บัวนัง หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต ปีการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google