งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักและทฤษฏีกฎหมายมหาชน. กำเนิดของกฎหมายมหาชน ปัญหาก่อนเกิดกฎหมายมหาชน 1. 1. มีการแบ่งชนชั้นในสังคมขึ้นอย่างชัดเจน รวมทั้งจะเกิดการเอารัดเอาเปรียบระหว่างชนชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักและทฤษฏีกฎหมายมหาชน. กำเนิดของกฎหมายมหาชน ปัญหาก่อนเกิดกฎหมายมหาชน 1. 1. มีการแบ่งชนชั้นในสังคมขึ้นอย่างชัดเจน รวมทั้งจะเกิดการเอารัดเอาเปรียบระหว่างชนชั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักและทฤษฏีกฎหมายมหาชน

2 กำเนิดของกฎหมายมหาชน ปัญหาก่อนเกิดกฎหมายมหาชน 1. 1. มีการแบ่งชนชั้นในสังคมขึ้นอย่างชัดเจน รวมทั้งจะเกิดการเอารัดเอาเปรียบระหว่างชนชั้น เหล่านั้น ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการปกครอง 2. 2. ผู้ปกครองจะใช้อำนาจที่มีอยู่ตามอำเภอใจ และใช้เกินขอบเขตอย่างไม่มีคุณธรรม เนื่องจาก ผู้ปกครองเป็นผู้บัญญัติหลักเกณฑ์การใช้อำนาจ เอง 3. 3. ประชาชนหรือผู้อยู่ใต้อำนาจปกครองไม่ สามารถควบคุมการใช้อำนาจของผู้ปกครองหรือ แม้กระทั่งไม่สามารถที่จะตรวจสอบการกระทำ ดังกล่าวได้

3 กำเนิดของกฎหมายมหาชน ( ต่อ ) วัตถุประสงค์ของกฎหมายมหาชน 1. กฎหมายมหาชนเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหา การใช้อำนาจของผู้ปกครองที่ขาดการควบคุม 2. การใช้อำนาจของผู้ปกครองถูกควบคุมโดย การแบ่งแยกอำนาจ ( อำนาจอธิปไตย ) 3. เพื่อให้สามารถควบคุมและตรวจสอบการใช้ อำนาจของผู้ปกครองได้ 4. เพื่อให้การปกครองเป็นไปตาม “ หลักนิติ รัฐ ”

4 หลักการของกฎหมายมหาชน 1. กฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับ “ หน้าที่ ” ของรัฐ ของหน่วยงานของรัฐ และของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการปกครองและการบริการสาธารณะ 2. กฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับ “ อำนาจ ” ของรัฐ ของหน่วยงานของรัฐ และของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการปกครองและการบริการสาธารณะ 3. กฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับ “ การควบคุม และตรวจสอบ ” การใช้อำนาจและหน้าที่ในการ ปกครอง และการบริการสาธารณะของรัฐ ของ หน่วยงานของรัฐ และของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

5 ลักษณะเฉพาะของกฎหมาย มหาชน 1. กฎหมายมหาชนเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน หรือความสัมพันธ์ ระหว่างรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของ รัฐกับประชาชน 2. กฎหมายมหาชนเป็นกฎหมายเพื่อ สาธารณประโยชน์ 3. เป็นกฎหมายที่มีลักษณะไม่เสมอภาค คือ เป็นกฎหมายที่ให้รัฐ หน่วยงานของรัฐหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจที่เหนือกว่า 4. 4. ใช้ในการปฏิรูป ( เปลี่ยนแปลงพัฒนา ) ด้านต่างๆทั้งทางด้าน การเมือง การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ

6 กฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติเกี่ยวกับ ? 1. โครงสร้างหน้าที่ของผู้ทำการปกครอง 2. โครงสร้างอำนาจของผู้ทำการปกครอง แบ่งแยกเป็น 3 อำนาจคือ 2.1 อำนาจนิติบัญญัติ 2.2 อำนาจบริหาร 2.3 อำนาจตุลาการ 3. การควบคุมการใช้อำนาจอธิปไตย กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นแม่บท ที่นำหลักเกณฑ์ของกฎหมาย มหาชนมาใช้

7 องค์กรและบุคคลที่มีอำนาจตาม กฎหมายมหาชน 1 รัฐ 2 หน่วยงานของรัฐ 3 เจ้าหน้าที่ของรัฐ


ดาวน์โหลด ppt หลักและทฤษฏีกฎหมายมหาชน. กำเนิดของกฎหมายมหาชน ปัญหาก่อนเกิดกฎหมายมหาชน 1. 1. มีการแบ่งชนชั้นในสังคมขึ้นอย่างชัดเจน รวมทั้งจะเกิดการเอารัดเอาเปรียบระหว่างชนชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google