งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย สุวาทินี วงษ์อาทิตย์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( การ บริหารงานยุติธรรม ) ปี๒๕๕ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย สุวาทินี วงษ์อาทิตย์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( การ บริหารงานยุติธรรม ) ปี๒๕๕ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย สุวาทินี วงษ์อาทิตย์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( การ บริหารงานยุติธรรม ) ปี๒๕๕ 2

2

3 1. เพื่อศึกษาทัศนะต่อสาเหตุการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายของเด็ก และเยาวชนหญิงในศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก และเยาวชนหญิงบ้านปรานี 2. เพื่อศึกษาพฤติการณ์การกระทำ ความผิดของเด็กและเยาวชนหญิงใน ลักษณะความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปรานี 3. เพื่อแสวงหาแนวทางป้องกันการ กระทำผิดของเด็กและเยาวชนหญิงใน ลักษณะความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย

4 ผลของการศึกษาของ เยาวชน

5 ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบการเลี้ยงดู ที่ขาดการเอาใจใส่หรือบางครอบครัวก็ เข้มงวดเกินไป เกิดจากความคาดหวังจาก ผู้ปกครองที่วางกรอบ และจำกัดทาง ความคิด เพื่อไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง ทำให้ พัฒนาการของเพศหญิงด้อยกว่าเพศชาย ขาดความเชื่อมั่นในตนเองและเห็นคุณค่า ในตัวเอง ต่ำกว่า นอกจากการเลี้ยงดู การตั้ง ความหวัง หรือการจำกัดพฤติกรรมที่มาก เกินไปล้วนแต่มีส่วนผลักดันให้เกิด พฤติกรรม ที่เป็นปัญหาจนกลายเป็นพฤติกรรมที่ผิด กฎหมายในที่สุด

6 ผลการวิจัยของ เยาวชน

7 กรณีศึกษาเป็นเด็กและเยาวชนหญิง ที่ กระทำผิดอายุระหว่าง 14-17 ปี ทัศนะคติการกระทำผิดเพราะ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่สามารถควบคุมได้เมื่อถูกยั่ว ยุ อีกทั้งเพื่อป้องกันตัว และการเข้าไปช่วยเหลือ เพื่อน นอกจากนี้ยังขาดวุฒิภาวะเพียงพอที่จะ พิจารณาถึงเหตุและผล รวมถึง การหล่อหลอมจากครอบครัว ทำให้เด็กมุ่งที่จะ ให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่ร่างกายและชีวิต เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตนต้องการ ซึ่งลักษณะการกระทำผิดนั้นสามารถแยกได้เป็น 2 ลักษณะคือ 1. เด็กและเยาวชนกระทำกับเหยื่อด้วยตนเอง 2. ร่วมกันกระทำความผิดกับผู้อื่น ซึ่งบางกรณีอาจวางแผนก่อนจะลงมือทำและ บางกรณีกระทำตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน ขณะนั้น

8 ข้อเสนอแนะจาก งานวิจัย

9 1. ผู้ปกครองควรให้ความรัก ความ สนใจ ให้การอบรมในเรื่องของอารมณ์ 2. เลือกวิธีการแก้ไขปัญหาด้วย เหตุและผลที่ถูกต้อง 3. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชนควรมุ่งไปที่การฟื้นฟู ไม่เน้น การลงโทษ 4. หาวิธีการแก้ปัญหาโดยการ หลีกเลี่ยงการกระทำความผิดซ้ำ

10


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย สุวาทินี วงษ์อาทิตย์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( การ บริหารงานยุติธรรม ) ปี๒๕๕ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google