งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการโจรกรรม รถจักรยานยนต์ของเด็กและเยาวชน : ศึกษาเชิงทฤษฎีการเรียนรู้และการคบหา สมาคมที่แตกต่าง ผู้วิจัย วันทินีย์ เอี่ยมกระสินธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการโจรกรรม รถจักรยานยนต์ของเด็กและเยาวชน : ศึกษาเชิงทฤษฎีการเรียนรู้และการคบหา สมาคมที่แตกต่าง ผู้วิจัย วันทินีย์ เอี่ยมกระสินธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการโจรกรรม รถจักรยานยนต์ของเด็กและเยาวชน : ศึกษาเชิงทฤษฎีการเรียนรู้และการคบหา สมาคมที่แตกต่าง ผู้วิจัย วันทินีย์ เอี่ยมกระสินธุ์ หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( อาชญาวิทยาและงาน ยุติธรรม ) ปี๒๕๕๓

2 วัตถุประสงค์ของ การศึกษา

3 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการโจรกรรม รถจักรยานยนต์ของเด็กและ เยาวชน 2. เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการ ในการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ ของเด็กและเยาวชน ๓. เพื่อศึกษาแนวทางการ ป้องกันการกระทำผิดของเด็ก และเยาวชน

4 ผลการศึกษาของ เยาวชน

5 ส่วนใหญ่มักจะทำความผิดกับ เพื่อน มีขั้นตอน ในการวางแผนก่อนที่จะทำการ โจรกรรม โดย หาทางที่จะหลบหนีไว้ทุก จะกระทำ ก็ต่อเมื่อ โอกาสเอื้ออำนวยเท่านั้น โดยจะใช้ อาวุธในการลงมือ รวมทั้งบางรายใช้ การระเบิดขนาดเล็กเพื่อทำลาย รูกุญแจ ง่ายต่อการยกขึ้นรถกระบะ แต่ส่วนใหญ่จะ นำชิ้นส่วนไปขายเพื่อเปลี่ยนเป็น เงิน มากกว่านำรถ มาใช้ส่วนตัว

6 ผลการวิจัย ของเยาวชน

7 ปัจจัยด้านการกระทำผิดเด็ก และเยาวชน มักมีตัวแบบมาจากเพื่อนซึ่งคิดว่า เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น ได้รับการยก ย่องจากกลุ่มเพื่อน ทำให้เด็กและ เยาวชนมีเพื่อนจำนวนมาก ซึ่งนิสัย เด็กและเยาวชน จะชอบเที่ยวเตร่ในเวลากลางคืน จึงสรุปได้ว่าปัจจัยด้านกาน เรียนรู้ และการคบหาสมาคมที่ แตกต่าง มีอิทธิพลต่อการโจรกรรม รถจักรยานยนต์ของเด็กและ เยาวชน

8 ข้อเสนอแนะจาก งานวิจัย

9 1. ควรศึกษาเยาวชนที่กระทำความผิด ฐานความผิด เกี่ยวกับการลักทรัพย์ในประเภทโจรกรรม รถจักรยานยนต์ในต่างจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นการทดสอบและยืนยันทฤษฎี ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยอีกครั้งหนึ่ง 2. ควรศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อการ กระทำความผิด ตามฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในประเภท การโจรกรรมรถจักรยานยนต์ 3. ควรศึกษาในลักษณะการกระทำผิดซ้ำ ของเด็กและเยาวชนในฐานความผิดเกี่ยวกับ ทรัพย์ในประเภทโจรกรรมรถจักรยานยนต์

10 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการโจรกรรม รถจักรยานยนต์ของเด็กและเยาวชน : ศึกษาเชิงทฤษฎีการเรียนรู้และการคบหา สมาคมที่แตกต่าง ผู้วิจัย วันทินีย์ เอี่ยมกระสินธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google