งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อาสาฬห์ พรหมรักษ์. พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ ๙ เยาวชนทุกคนมิได้ต้องการให้ตนเองตกต่ำ หรือ เป็นปัญหาแก่สังคมประการใด แท้จริงต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อาสาฬห์ พรหมรักษ์. พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ ๙ เยาวชนทุกคนมิได้ต้องการให้ตนเองตกต่ำ หรือ เป็นปัญหาแก่สังคมประการใด แท้จริงต้องการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อาสาฬห์ พรหมรักษ์

2 พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ ๙ เยาวชนทุกคนมิได้ต้องการให้ตนเองตกต่ำ หรือ เป็นปัญหาแก่สังคมประการใด แท้จริงต้องการ จะเป็นคนดี มีความสำเร็จ มีฐานะ มีเกียรติ และ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น แต่การที่จะบรรลุ ถึงจุดประสงค์นั้น จำเป็นต้องอาศัยผู้แนะนำ ควบคุมให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง ในฐานะหน้าที่ เป็นครู เป็นอาจารย์ เป็นผู้บริหารการศึกษา ท่าน จะช่วยเขาได้มากที่สุด เพราะมีส่วนควบคุมดูแล ใกล้ชิดอยู่ทุกๆ ด้าน รองลงมาจากบิดา มารดา

3 ความหมายของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือ นักเรียนอย่างมีขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและ เครื่องมือดำเนินงานที่ชัดเจน และมีการประสาน ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูที่เกี่ยวข้อง หรือ บุคลากรภายนอก รวมทั้งการสนับสนุน การดูแลช่วยเหลือ หมายถึง การส่งเสริม ป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาโดยมี วิธีการและเครื่องมือที่ครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่ เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการดำเนินงานพัฒนา นักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

4 กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ ครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา

5 กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ ครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา (ต่อ) การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา

6 กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ ครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา (ต่อ) การป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไข กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา

7 กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ ครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา (ต่อ) การส่งต่อและรายงาน พฤติกรรม รายงาน การส่งต่อ ไม่ดี ดีขึ้น กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา ดีขึ้น

8 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล นักเรียนมีการอบรมเลี้ยงดู สภาพแวดล้อมในการ ดำเนินชีวิต แตกต่างกัน ส่งผลให้มีพฤติกรรม แตกต่างกัน ทั้งด้านบวกและด้านลบ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล จะช่วยให้ครู ประจำชั้น ครูที่ปรึกษา มีความเข้าใจนักเรียน มากขึ้น สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการ คัดกรองนักเรียน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม พัฒนา ป่องกัน แก้ไข และช่วยเหลือนักเรียน ได้อย่างถูกต้อง

9 วิธีการและเครื่องมือในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

10


ดาวน์โหลด ppt ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อาสาฬห์ พรหมรักษ์. พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ ๙ เยาวชนทุกคนมิได้ต้องการให้ตนเองตกต่ำ หรือ เป็นปัญหาแก่สังคมประการใด แท้จริงต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google