งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อาสาฬห์ พรหมรักษ์

2 พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ ๙
พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ ๙ เยาวชนทุกคนมิได้ต้องการให้ตนเองตกต่ำ หรือเป็นปัญหาแก่สังคมประการใด แท้จริงต้องการจะเป็นคนดี มีความสำเร็จ มีฐานะ มีเกียรติ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น แต่การที่จะบรรลุถึงจุดประสงค์นั้น จำเป็นต้องอาศัยผู้แนะนำ ควบคุมให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง ในฐานะหน้าที่เป็นครู เป็นอาจารย์ เป็นผู้บริหารการศึกษา ท่านจะช่วยเขาได้มากที่สุด เพราะมีส่วนควบคุมดูแลใกล้ชิดอยู่ทุกๆ ด้าน รองลงมาจากบิดา มารดา

3 ความหมายของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือดำเนินงานที่ชัดเจน และมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูที่เกี่ยวข้อง หรือบุคลากรภายนอก รวมทั้งการสนับสนุน การดูแลช่วยเหลือ หมายถึง การส่งเสริม ป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาโดยมีวิธีการและเครื่องมือที่ครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการดำเนินงานพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

4 กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ ครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปกติ กลุ่มมีปัญหา

5 กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ ครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา (ต่อ)
การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา กลุ่มปกติ

6 กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ ครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา (ต่อ)
การป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไข กลุ่มมีปัญหา กลุ่มเสี่ยง

7 กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ ครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา (ต่อ)
การส่งต่อและรายงาน กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา ไม่ดี การส่งต่อ พฤติกรรม ดีขึ้น ดีขึ้น รายงาน

8 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
นักเรียนมีการอบรมเลี้ยงดู สภาพแวดล้อมในการดำเนินชีวิต แตกต่างกัน ส่งผลให้มีพฤติกรรมแตกต่างกัน ทั้งด้านบวกและด้านลบ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล จะช่วยให้ครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา มีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการ คัดกรองนักเรียน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนา ป่องกัน แก้ไข และช่วยเหลือนักเรียน ได้อย่างถูกต้อง

9 วิธีการและเครื่องมือในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

10


ดาวน์โหลด ppt ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google