งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการร่วมกันโทรมหญิงของเยาวชนศึกษาเฉพาะกรณี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย เชฎฐกฤท วรจันทร์ หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการร่วมกันโทรมหญิงของเยาวชนศึกษาเฉพาะกรณี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย เชฎฐกฤท วรจันทร์ หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการร่วมกันโทรมหญิงของเยาวชนศึกษาเฉพาะกรณี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย เชฎฐกฤท วรจันทร์ หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานยุติธรรม) ปี 2549

2 วัตถุประสงค์การศึกษา

3 1.ศึกษาสภาพปัญหาของการร่วมกันโทรมหญิงของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 2.ศึกษาถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการร่วมกันโทรมหญิงของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ๓.ศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของ การร่วมกันโทรมหญิงของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

4 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของเยาวชน

5 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการร่วมกันโทรมหญิงมี 4 ด้าน 1
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการร่วมกันโทรมหญิงมี 4 ด้าน 1.ด้านเหยื่อ พบว่า เหยื่อทุกรายมีพฤติกรรมเที่ยวกลางคืนและเคยมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นมาก่อน การแต่งตัวโป๊ เหยื่อบางรายท่าทางพูดจายียวน ร้อยละ 90 ช่วงอายุระหว่าง ปี 2.ด้านกลุ่มเพื่อน พบว่า เยาวชนทุกคนคบเพื่อน ที่ติดยาเสพติด และเคยมีพฤติกรรมโทรมหญิงบ่อยๆ ส่วนใหญ่จะว่างงานและไม่เรียนหนังสือ ทำให้เกิดการรวมตัวกับเพื่อนเป็นกลุ่มแก๊งค์ ทำให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมไม่เหมาะสม

6 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการร่วมกันโทรมหญิงมี 4 ด้าน (ต่อ)
3.ด้านสื่อลามก พบว่า บางคนมักจะดูสื่อลามก อยู่บ่อยๆ หรือบางคนดูสื่อลามกก่อนมีพฤติกรรมรุมโทรม 4.ด้านยาเสพติด พบว่า เยาวชนบางรายก็ใช้สิ่งเสพติดก่อนจะมีพฤติกรรมรุมโทรม เพราะทำให้ขาดการยับยั้งชั่งใจ และกล้าที่จะกระทำความผิด

7 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย

8 1) ควรมีการจัดระเบียบสังคมในเรื่องเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆ เช่น สถานเริงรมย์ ควรกำหนดเวลาเปิด-ปิด หรือกำหนดอายุ 2) ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนและกำหนดนโยบาย ให้มีการศึกษา แนะนำเรื่องเพศศึกษาที่เหมาะสมกับวัยและควรศึกษาเกี่ยวกับอัตราการลงโทษ ให้มีความเหมาะสม กับโทษมากกว่าการพิจารณาอายุ 3) สถาบันครอบครัวควรให้การอบรมสั่งสอนและปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง ดูแลเอาใจใส่ ให้คำปรึกษาที่ดี ในเรื่องของทัศนคติต่างๆ

9 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการร่วมกันโทรมหญิงของเยาวชนศึกษาเฉพาะกรณี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย เชฎฐกฤท วรจันทร์ หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google