งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย เชฎฐกฤท วรจันทร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( การ บริหารงานยุติธรรม ) ปี 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย เชฎฐกฤท วรจันทร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( การ บริหารงานยุติธรรม ) ปี 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย เชฎฐกฤท วรจันทร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( การ บริหารงานยุติธรรม ) ปี 2549

2 วัตถุประสงค์ การศึกษา

3 1. ศึกษาสภาพปัญหาของการ ร่วมกันโทรมหญิงของเยาวชนใน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 2. ศึกษาถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุ ของการร่วมกันโทรมหญิงของ เยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก และเยาวชน ๓. ศึกษาแนวทางในการแก้ไข ปัญหาของ การร่วมกันโทรมหญิงของ เยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก และเยาวชน

4 ผลการศึกษาข้อมูล ทั่วไปของเยาวชน

5 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการร่วมกัน โทรมหญิงมี 4 ด้าน 1. ด้านเหยื่อ พบว่า เหยื่อทุกรายมี พฤติกรรมเที่ยวกลางคืนและเคยมี เพศสัมพันธ์กับคนอื่นมาก่อน การแต่งตัว โป๊ เหยื่อบางรายท่าทางพูดจายียวน ร้อยละ 90 ช่วงอายุระหว่าง 12-14 ปี 2. ด้านกลุ่มเพื่อน พบว่า เยาวชน ทุกคนคบเพื่อน ที่ติดยาเสพติด และเคยมีพฤติกรรม โทรมหญิงบ่อยๆ ส่วนใหญ่จะว่างงาน และไม่เรียนหนังสือ ทำให้เกิดการรวมตัว กับเพื่อนเป็นกลุ่มแก๊งค์ ทำให้เกิดการ เลียนแบบพฤติกรรมไม่เหมาะสม

6 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการร่วมกัน โทรมหญิงมี 4 ด้าน ( ต่อ ) 3. ด้านสื่อลามก พบว่า บางคน มักจะดูสื่อลามก อยู่บ่อยๆ หรือบางคนดูสื่อลามกก่อนมี พฤติกรรมรุมโทรม 4. ด้านยาเสพติด พบว่า เยาวชน บางรายก็ใช้สิ่งเสพติดก่อนจะมีพฤติกรรม รุมโทรม เพราะทำให้ขาดการยับยั้งชั่งใจ และกล้าที่จะกระทำความผิด

7

8 1) ควรมีการจัดระเบียบสังคมใน เรื่องเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆ เช่น สถานเริงรมย์ ควรกำหนดเวลาเปิด - ปิด หรือกำหนดอายุ 2) ควรมีการส่งเสริมสนับสนุน และกำหนดนโยบาย ให้มีการศึกษา แนะนำเรื่องเพศศึกษา ที่เหมาะสมกับวัยและควรศึกษา เกี่ยวกับอัตราการลงโทษ ให้มีความ เหมาะสม กับโทษมากกว่าการพิจารณาอายุ 3) สถาบันครอบครัวควรให้การ อบรมสั่งสอนและปลูกฝังค่านิยมที่ ถูกต้อง ดูแลเอาใจใส่ ให้คำปรึกษาที่ ดี ในเรื่องของทัศนคติต่างๆ

9 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย เชฎฐกฤท วรจันทร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( การ บริหารงานยุติธรรม ) ปี 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google