งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย พันตำรวจโทสุวัฒน์ สุวรรณนิกขะ หลักสูตรปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต ปี๒๕ 48.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย พันตำรวจโทสุวัฒน์ สุวรรณนิกขะ หลักสูตรปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต ปี๒๕ 48."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย พันตำรวจโทสุวัฒน์ สุวรรณนิกขะ หลักสูตรปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต ปี๒๕ 48

2

3 1. เพื่อให้ทราบปัจจัยด้านสังคม ความสัมพันธ์ ภายในครอบครัว ระดับกรศึกษา กลุ่ม เพื่อนและเขตที่ตั้งบ้านพักอาศัย ของ เยาวชนชายที่มีพฤติกรรมการกระทำ ผิดอาญา 2. เพื่อให้ทราบพฤติกรรมการ กระทำผิดอาญา ของเยาวชนชายเกี่ยวกับชีวิตและ ร่างกาย เกี่ยวกับทรัพย์ เกี่ยวกับเพศ และการกระทำผิดประเภทอื่น 3. เพื่อให้ทราบปัจจัยด้านสังคมที่ สัมพันธ์ กับพฤติกรรมการกระทำผิดทางอาญา ของเยาวชนชาย

4 ผลการศึกษาของ เยาวชน

5 1. ด้านข้อมูลทั่วไปของ เยาวชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เกิด ที่จังหวัดนครปฐม สมุทรสงคราม กาญจนบุรี และเพชรบุรี จะมีอายุ ระหว่าง 17 ปีขึ้นไป การศึกษา ส่วนใหญ่เยาวชนจะศึกษาในช่วง มัธยมต้นและมัธยมปลาย อาชีพของ เยาวชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ รับจ้าง และรองลงมาคือไม่ได้ ประกอบอาชีพ รายได้ของบิดา มารดา จะอยู่ที่ 3,000-10,000 บาท

6 2. ด้านพฤติกรรมการกระทำผิด อาญาของเยาวชนชาย ปัจจัยด้านสังคม ในด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การศึกษา กลุ่มเพื่อนและที่พักอาศัย - กลุ่มตัวอย่างพฤติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์ คือ การลักทรัพย์ - กลุ่มตัวอย่างพฤติกรรมเกี่ยวกับเพศ และร่างกาย คือ ความผิดอาญาในเรื่องการ โทรมหญิง พรากผู้เยาว์และข่มขืน กระทำชำเรา - กลุ่มตัวอย่างพฤติกรรมเกี่ยวกับชีวิต คือ พยายามฆ่าผู้อื่น การฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และการทำร้ายผู้อื่น

7 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ด้านสังคม ในด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ระดับการศึกษา กลุ่มเพื่อน และที่พักอาศัยกับ พฤติกรรมการกระทำผิดอาญาของ เยาวชนชาย - การกระทำผิดด้านร่างกายและชีวิต ผู้ปกครอง ให้ดำเนินชีวิตอย่างอิสระ และกลุ่มเพื่อน ชักจูงไปในทางที่ผิด - การกระทำผิดด้านทรัพย์ ผู้ปกครอง / บิดา มารดา หย่าล้างกัน - การกรทำผิดเกี่ยวกับเพศ ประเภท ข่มขืน พรากผู้เยาว์

8 4. การกระทำผิดอาญา ประเภทอื่นๆ เพื่อนมีผล ในการกระทำความผิดและบ้านอยู่ใน แหล่งการพนัน ซ่องโสเภณี สถานอาบอบนวด โรง น้ำชา ไนต์คลับ

9 ผลการวิจัยของ เยาวชน

10 1. ปัจจัยด้านสังคม ด้านครอบครัว คือ บิดา มารดา เปิดโอกาสให้เยาวชนดำเนินชีวิตอย่างอิสระ บิดา มารดาปกป้องเสมอ เมื่อเด็กกระทำความผิด ปัจจัยด้านกลุ่มเพื่อน คือ เพื่อน ชักชวนไปในทางที่ผิด ปัจจัยด้านสิ่งแวดลอม คือ บ้านอยู่ใน ระแวงที่มีภาวะ กลุ่มเสี่ยง 2. การกระทำผิดทางอาญาเรียงลำดับ จากมากไปน้อย คือ ความผิดเกี่ยวกับ ทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับเพศ ชีวิตร่างกาย และความผิดทางอาญาอื่นๆ 3. ปัจจัยด้านสังคมสัมพันธ์กับพฤติกรรม การกระทำผิดอาญาของเยาวชนชายในด้าน ความสัมพันธ์ภายใครอบครัวกับพฤติกรรม การกระทำผิดอาญาประเภทอื่นๆ

11 ข้อเสนอแนะจาก งานวิจัย

12 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย ด้านเศรษฐกิจ ที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการกระทำผิด อาญาของเยาวชนชาย 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย ด้านจิตวิทยา ที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการกระทำผิด อาญาของเยาวชนชาย 3. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้ ความรู้กับผู้ปกครอง เกี่ยวกับวิธีเลี้ยงดู เยาวชนที่ถูกต้อง หรือวิธีการ สร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัวเพื่อ มิให้เกิดช่องว่างระหว่างเยาวชนกับ ผู้ปกครอง

13 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย พันตำรวจโทสุวัฒน์ สุวรรณนิกขะ หลักสูตรปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต ปี๒๕ 48.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google