งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อำนาจหน้าที่ของ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์. มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วย การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อำนาจหน้าที่ของ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์. มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วย การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อำนาจหน้าที่ของ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

2 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วย การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่ม เกษตรกร 3. ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งงาน ออกเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม และหน่วย ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

3 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำและ รวบรวม แผนงาน จัดทำคำขอตั้งงบประมาณติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและ โครงการต่าง ๆ รวมทั้งรวบรวมสถิติข้อมูลด้าน สหกรณ์ ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ งานด้านการบริหารงานบุคคล งานติดต่อประสานงาน งานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไป ดำเนินงาน ด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานด้านส่งเสริมและ พัฒนาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

4 2. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินการ จัดตั้งสหกรณ์และเพื่อการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาวชนสหกรณ์ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความ ช่วยเหลือในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้คำปรึกษา แนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านการดำเนินงานของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมายว่า ด้วย สหกรณ์ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ เพื่อทำ หน้าที่ ตรวจสอบกิจการและภาวะการเงิน ของ สหกรณ์รวมทั้งติดตามและดำเนินการประเมินผล รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความ รับผิดชอบของกลุ่มศึกษา วิเคราะห์ ประสาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอื่น ๆ

5 3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลทางด้านการตลาด การ ดำเนินธุรกิจและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริม การตลาดแก่ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า การบรรจุภัณฑ์และ รูปแบบการบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยง ธุรกิจการตลาดสหกรณ์ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ ให้คำปรึกษาแนะนำในการแก้ไข ปัญหาด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้แก่หน่วย ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ประสานงานให้ความ ช่วยเหลือในการดูแล รักษาและพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตแก่ สหกรณ์ ตลอดจน ติดตามและ ดำเนินการประเมินผล รายงานผลและโครงการใน หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่ม

6 4. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการ สหกรณ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้าง การจัดระบบงาน การบริหารงานบุคคล และการควบคุม ภายใน เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เข้มแข็ง ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของ โครงการ การจัดหา การลงทุนและการบริหารเงินทุนของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการ สนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อแก่ สหกรณ์ ติดตามและ ประเมินผลการใช้จ่ายเงินทุนรวมทั้งรายงานผลการเร่งรัด ติดตามการชำระหนี้ตลอดจน ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารการ จัดการสหกรณ์ให้แก่หน่วยส่งเสริมและพัฒนา สหกรณ์ ติดตามและดำเนินการประเมินผล รายงานผลการและ โครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่ม ตลอดจน ประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องในการกำหนดดวงเงินกู้ยืม หรือการค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐาน ที่กรมกำหนดไว้

7 5. หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ มี หน้าที่ความรับผิดชอบในการ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชน ทั่วไป ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ ระบบการบริหาร การจัดการ และการพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมและ พัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เป็นสหกรณ์ ส่งเสริมให้สหกรณ์ และ กลุ่มเกษตรกร เข้มแข็ง โดยให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ตนเอง สามารถวางแผนได้ด้วยตนเอง ดำเนินการได้ด้วยตนเองและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง


ดาวน์โหลด ppt อำนาจหน้าที่ของ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์. มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วย การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google