งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย รุจิรัชช์ญานันท์ ชัยแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย รุจิรัชช์ญานันท์ ชัยแก้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีการเรียนรู้กับพฤติกรรมการปาหิน: การศึกษาแนวทางป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ผู้วิจัย รุจิรัชช์ญานันท์ ชัยแก้ว หลักสูตรปริญญาสังคมวิทยามหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ปี ๒๕๕3

2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

3 1. เพื่อศึกษาลักษณะของพฤติกรรมการปาหิน 2
1.เพื่อศึกษาลักษณะของพฤติกรรมการปาหิน 2.เพื่อศึกษาการอธิบายพฤติกรรมการปาหินด้วยทฤษฎีการเรียนรู้ 3.เพื่อนำผลการศึกษาเสนอเป็นแนวทางป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการปาหิน

4 ผลการศึกษาข้อมูลผู้ที่กระทำผิด ในคดีที่มีพฤติกรรมการปาหิน

5 พฤติกรรมการปาหิน โดยการใช้ยานพาหนะและไม่ใช้ยานพาหนะในการกระทำผิด
1.ข้อมูลผู้กระทำผิดคดีที่มีพฤติการณ์ปาหินในลักษณะเดี่ยว เป็นผู้ใหญ่ มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 4 คน อายุขณะกระทำผิด อายุ 19 ปี, อายุ 22 ปี, อายุ 40 ปี, อายุ 48 ปี พฤติกรรมการปาหิน โดยการใช้ยานพาหนะและไม่ใช้ยานพาหนะในการกระทำผิด รูปแบบของรถที่ถูกปาหิน รถบรรทุก 2 คดี รถแท็กซี่ 1 คดี และรถตู้ 1 คดี

6 ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ ช่วงเวลากลางคืน
วัตถุประสงค์ของการกระทำความผิด ไม่ประสงค์ต่อทรัพย์ทั้ง 4 คดี มีการดื่มสุราก่อนลงมือก่อเหตุ 4 คดี ฐานความผิด พยายามฆ่า 3 คดี และความผิดฐานพยายามทำร้ายร่างกาย 1 คดี พฤติกรรมการปาหิน มี 2 ช่องทางหลัก คือ ช่องทางผ่านสื่อ และการบอกเล่าพูดคุย

7 2.ข้อมูลผู้กระทำผิดคดีที่มีพฤติการณ์ปาหินในลักษณะ เป็นกลุ่มแก๊ง เนื่องจากคดีที่ผู้ใหญ่และเด็กและเยาวชนร่วมกันกระทำความผิด มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 10 คน อายุขณะกระทำผิด อายุ 14 ปี, อายุ 16 ปี (2 คน), อายุ 17 ปี, อายุ 18 ปี, อายุ 19 ปี (3 คน), อายุ 42 ปี , อายุ 44 ปี พฤติกรรมการปาหิน โดยการใช้ยานพาหนะและไม่ใช้ยานพาหนะในการกระทำผิด 2 คดี และไม่ใช้ยานพาหนะ ในการกระทำผิด 2 คดี รูปแบบของรถที่ถูกปาหิน รถบรรทุก 2 คดี รถเก๋ง 1 คดี และรถจักรยานยนต์ 1 คดี

8 ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ ช่วงเวลากลางคืน 3 คดี ช่วงกลางวัน 1 คดี วัตถุประสงค์ของการกระทำความผิด ไม่ประสงค์ ต่อทรัพย์ทั้ง 2 คดี และพึงประสงค์ทรัพย์ 2 คดี ฐานความผิด พยายามฆ่า 3 คดี และความผิดฐานพยายามทำร้ายร่างกาย 1 คดี พฤติกรรมการปาหิน มี 2 ช่องทางหลัก คือ ช่องทาง ผ่านสื่อ และการบอกเล่าพูดคุย

9 ผลของการวิจัย

10 จากผู้กระทำความผิดในคดีที่มีพฤติกรรมปาหินจำนวน 8 กรณีศึกษา พฤติกรรมการปาหินสามารถอธิบายด้วยทฤษฎีการเรียนรู้ คือ ผู้กระทำผิดในคดีที่มีพฤติกรรมการปาหินที่แตกต่างกัน ทำให้มีการยอมรับและเปิดโอกาส ให้บุคคลได้มีการเลียนแบบและสนับสนุนพฤติกรรมอาชญากรรม จึงก่อให้เกิดการสนับสนุนที่ต่างกันเป็น ไปในทางลบ อีกทั้งคุณลักษณะและรูปแบบของพฤติกรรมการปาหินไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน และเป็นพฤติกรรม ที่เลียนแบบได้ง่าย

11 ข้อเสนอแนะงานวิจัย

12 1.ควรมีการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการปาหินโดยใช้ทฤษฎีอื่นมาเป็นหลักในการศึกษา แทนทฤษฎีการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการทำความเข้าใจถึงสาเหตุและ การเกิดขึ้นของพฤติกรรมการปาหินได้ดียิ่งขึ้น 2.ควรมีการใช้วิธีการวิจัยแบบการมีส่วนร่วม (Participant Observation) เพื่อเป็นแนวทางในการ ทำความเข้าใจถึงกระบวนการกลุ่มของแก๊งปาหินและ การเกิดขึ้นของพฤติกรรมการปาหินได้ดียิ่งขึ้น

13 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย รุจิรัชช์ญานันท์ ชัยแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google