งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีการเรียนรู้กับพฤติกรรมการปา หิน : การศึกษาแนวทางป้องกัน ควบคุมและ แก้ไขปัญหาอาชญากรรม ผู้วิจัย รุจิรัชช์ญานันท์ ชัยแก้ว หลักสูตรปริญญาสังคมวิทยา มหาบัณฑิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีการเรียนรู้กับพฤติกรรมการปา หิน : การศึกษาแนวทางป้องกัน ควบคุมและ แก้ไขปัญหาอาชญากรรม ผู้วิจัย รุจิรัชช์ญานันท์ ชัยแก้ว หลักสูตรปริญญาสังคมวิทยา มหาบัณฑิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีการเรียนรู้กับพฤติกรรมการปา หิน : การศึกษาแนวทางป้องกัน ควบคุมและ แก้ไขปัญหาอาชญากรรม ผู้วิจัย รุจิรัชช์ญานันท์ ชัยแก้ว หลักสูตรปริญญาสังคมวิทยา มหาบัณฑิต ( รัฐศาสตร์ ) ปี๒๕๕ 3

2 วัตถุประสงค์ของการ วิจัย

3 1. เพื่อศึกษาลักษณะของ พฤติกรรมการปาหิน 2. เพื่อศึกษาการอธิบาย พฤติกรรมการปาหินด้วยทฤษฎีการ เรียนรู้ 3. เพื่อนำผลการศึกษาเสนอเป็น แนวทางป้องกัน ควบคุมและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจาก พฤติกรรมการปาหิน

4 ผลการศึกษาข้อมูลผู้ ที่กระทำผิด ในคดีที่มีพฤติกรรม การปาหิน ผลการศึกษาข้อมูลผู้ ที่กระทำผิด ในคดีที่มีพฤติกรรม การปาหิน

5 1. ข้อมูลผู้กระทำผิดคดีที่มี พฤติการณ์ปาหินในลักษณะเดี่ยว เป็นผู้ใหญ่ มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 4 คน อายุขณะกระทำผิด อายุ 19 ปี, อายุ 22 ปี, อายุ 40 ปี, อายุ 48 ปี พฤติกรรมการปาหิน โดยการใช้ ยานพาหนะและไม่ใช้ยานพาหนะในการ กระทำผิด รูปแบบของรถที่ถูกปาหิน รถบรรทุก 2 คดี รถแท็กซี่ 1 คดี และรถตู้ 1 คดี

6 ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ ช่วงเวลา กลางคืน วัตถุประสงค์ของการกระทำ ความผิด ไม่ประสงค์ต่อทรัพย์ทั้ง 4 คดี มีการดื่มสุราก่อนลงมือก่อเหตุ 4 คดี ฐานความผิด พยายามฆ่า 3 คดี และความผิดฐานพยายามทำร้าย ร่างกาย 1 คดี พฤติกรรมการปาหิน มี 2 ช่องทางหลัก คือ ช่องทางผ่านสื่อ และการบอกเล่า พูดคุย

7 2. ข้อมูลผู้กระทำผิดคดีที่มี พฤติการณ์ปาหินในลักษณะ เป็นกลุ่มแก๊ง เนื่องจากคดีที่ผู้ใหญ่และ เด็กและเยาวชนร่วมกันกระทำความผิด มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 10 คน อายุขณะกระทำผิด อายุ 14 ปี, อายุ 16 ปี (2 คน ), อายุ 17 ปี, อายุ 18 ปี, อายุ 19 ปี (3 คน ), อายุ 42 ปี, อายุ 44 ปี พฤติกรรมการปาหิน โดยการใช้ ยานพาหนะและไม่ใช้ยานพาหนะในการ กระทำผิด 2 คดี และไม่ใช้ยานพาหนะ ในการกระทำผิด 2 คดี รูปแบบของรถที่ถูกปาหิน รถบรรทุก 2 คดี รถเก๋ง 1 คดี และรถจักรยานยนต์ 1 คดี

8 ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ ช่วงเวลา กลางคืน 3 คดี ช่วงกลางวัน 1 คดี วัตถุประสงค์ของการกระทำ ความผิด ไม่ประสงค์ ต่อทรัพย์ทั้ง 2 คดี และพึงประสงค์ ทรัพย์ 2 คดี ฐานความผิด พยายามฆ่า 3 คดี และความผิดฐานพยายามทำร้าย ร่างกาย 1 คดี พฤติกรรมการปาหิน มี 2 ช่องทางหลัก คือ ช่องทาง ผ่านสื่อ และการบอกเล่าพูดคุย

9 ผลของการวิจัย

10 จากผู้กระทำความผิดในคดีที่มี พฤติกรรมปาหินจำนวน 8 กรณีศึกษา พฤติกรรมการปาหินสามารถอธิบาย ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้ คือ ผู้กระทำผิด ในคดีที่มีพฤติกรรมการปาหินที่ แตกต่างกัน ทำให้มีการยอมรับและ เปิดโอกาส ให้บุคคลได้มีการเลียนแบบและ สนับสนุนพฤติกรรมอาชญากรรม จึง ก่อให้เกิดการสนับสนุนที่ต่างกันเป็น ไปในทางลบ อีกทั้งคุณลักษณะและ รูปแบบของพฤติกรรมการปาหินไม่มี ความยุ่งยากซับซ้อน และเป็น พฤติกรรม ที่เลียนแบบได้ง่าย

11 ข้อเสนอแนะงานวิจัย

12 1. ควรมีการศึกษาเรื่องพฤติกรรม การปาหินโดยใช้ทฤษฎีอื่นมาเป็น หลักในการศึกษา แทนทฤษฎีการ เรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการทำ ความเข้าใจถึงสาเหตุและ การเกิดขึ้นของพฤติกรรมการปาหิน ได้ดียิ่งขึ้น 2. ควรมีการใช้วิธีการวิจัยแบบการ มีส่วนร่วม (Participant Observation) เพื่อเป็นแนวทางใน การ ทำความเข้าใจถึงกระบวนการกลุ่ม ของแก๊งปาหินและ การเกิดขึ้นของพฤติกรรมการปาหิน ได้ดียิ่งขึ้น

13 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีการเรียนรู้กับพฤติกรรมการปา หิน : การศึกษาแนวทางป้องกัน ควบคุมและ แก้ไขปัญหาอาชญากรรม ผู้วิจัย รุจิรัชช์ญานันท์ ชัยแก้ว หลักสูตรปริญญาสังคมวิทยา มหาบัณฑิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google