งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร(บูรณาการกระทรวง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร(บูรณาการกระทรวง)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร(บูรณาการกระทรวง)
เจ้าภาพ กจส., สนง.สสจ.ขอนแก่น ตัวชี้วัด 1.ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ ร้อยละ ๘๐ ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. ๕๗ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและจัดทำแผนที่พื้นที่โครงการ 1 จัดฝึกอบรมและประเมินผล 3 จัดทำแผนถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 2 ติดตามประเมินผล 4 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ (ราย) 35 100 งบประมาณ (บาท) 27,300 14,460 52.97 ติดตามประเมินผลอีก 2 ครั้ง เสร็จเดือน กค.57 สถานที่กลุ่มเป้าหมาย บ้านอัมพวัน ม.8 ตำ.สำราญ อ.เมือง ขก อบรมแล้ว กำลังส่งเสริมให้จัดตั้งกลุ่ม ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 10,11,12

2 การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้าน
การสหกรณ์ เจ้าภาพ กจส,(สนง.สสจ.ขอนแก่น) ตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนประชาชนในชาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสหกรณ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๕ ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. ๕๗ จัดประชุมคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด จัดประชุมคณะทำงาน/ทีมงาน/เจ้าหน้าที่/ผู้เกี่ยวข้อง ติดตาม ประเมินผล 1 3 2 ประชุมอนุฯระดับจังหวัดแล้ว 2 ครั้งที่ 3 ประชุมภายในเดือน สค.57 เพื่อติดตามและประเมินผล ประชุมคณะ/ทีมงาน/เจ้าหน้าที่ 6 ครั้ง ครั้งที่ 6 จะประชุมเพื่อติดตามยุทธศาสตร์ ที่ 1-3 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน กย.57 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % จำนวนประชาชนที่ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น (ราย) 266,222 100 118,811 44.63 งบประมาณ (บาท) 643,100 197,600 30.73 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 10,11,12

3 การชำระบัญชีของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร (ปีก่อนๆ)
การชำระบัญชีของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร (ปีก่อนๆ) เจ้าภาพ กจส.,สนง.สสจ.ขอนแก่น ตัวชี้วัด ๑. ผู้ชำระบัญชีจัดทำรายการชำระบัญชีตามมาตรา ๘๗ส่งให้ผู้สอบบัญชี ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. ๕๗ รายงานความเคลื่อนไหวทุก 6 เดือน สรุปปัญหาการชำระบัญชีไม่เสร็จ และจัดทำหมวดหมู่ตามขั้นตอน และสภาพปัญหา จัดประชุมเพื่อวางแผนในการชำระบัญชี ผู้ชำระบัญชีดำเนินการชำระบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และคำสั่ง ระเบียบนายทะเบียนที่เกี่ยวข้อง 1 3 2 4 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % 1.สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ต้องชำระบัญชี (แห่ง) 25 100 2 8 2.อยู่ระหว่างดำเนินคดี (แห่ง) 13 3.งบประมาณ (บาท) อยู่ระหว่างขั้นตอนการชำระบัญชี 23 แห่ง ผู้ชำระบัญชีคนเดิมเบิกเงินไปแล้วแต่ชำระบัญชีไม่เสร็จ รวบรวมข้อมูลสหกรณ์ที่ชำระบัญชีไม่เสร็จ นำมาวางแผน จัดทำแผนชำระบัญชีโดยใช้งบประมาณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตามสมควร(ขอจากกรมฯไม่ได้) ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 10,11,12

4 การชำระบัญชีของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร (ปี ๒๕๕๗)
การชำระบัญชีของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร (ปี ๒๕๕๗) เจ้าภาพ กจส.,สนง.สสจ.ขอนแก่น ตัวชี้วัด ๑. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรถอนชื่อออกจากทะเบียนจำนวน 2 ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. ๕๗ รับมอบเอกสาร/ทรัพย์สิน รับงบการเงินที่รับรองแล้วจากผู้สอบบัญชี ส่งงบการเงินตามมาตรา 80 ให้ผู้สอบบัญชีรับรอง 5 จัดทำรายงานตามมาตรา 87 ส่งให้ผู้สอบบัญชีรับรอง 4 3 2 1 รับรายงานจากผู้สอบบัญชีและถอนชื่อออกจากทะเบียน 1.ส บริการยาโนนสมบูรณ์ จก. 1 แห่ง 2.กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองไผ่ 1 แห่ง รองบประมาณกรมฯโอนมา กิจกรรม/งบประมาณ  เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % 1.สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ถอนชื่อ (แห่ง) 2 100 2.งบประมาณ (บาท) ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 10,11,12

5 การส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เจ้าภาพ กจส.,สนง.สกจ. ขอนแก่น ตัวชี้วัด โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีผกการประเมินคุณภาพที่ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 70 ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. ๕๗ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน แนะนำ ส่งเสริม กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนตามพระราชดำริฯ รายงานผลการตัดสินและมอบรางวัล แนะนำ ส่งเสริม กลุ่มอาชีพ ตามพระราชดำริฯ ให้สามารถดำเนินกิจกรรม 1 3 2 4 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % 1.จำนวน ร.ร.ในสังกัด สพฐ.ที่เข้าไปแนะนำ ส่งเสริมตามแผน (แห่ง) 3 100 2. จำนวนกลุ่มอาชีพที่เข้าไปแนะนำ ส่งเสริมตามแผน (แห่ง) 4 3.งบประมาณ (บาท) 356,800 268,320 75.20 1.แนะนำให้มีการบันทึกรายงานการประชุม,จัดทำบัญชีให้เป็นปัจจุบัน,มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ได้ทุกภาคเรียน,ริเริ่มกิจกรรมสหกรณ์ใหม่ๆจำนวน 3 ร.ร. รร.บ้านกุดหว้า รร.บ้านศุภชัย รร.บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา อ.หนองสองห้อง 2.แนะนำกลุ่มอาชีพให้สามารถดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์กลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง แนะนำแล้ว 3.จัดทำโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียน/ครู/ผู้สังเกตการในโครงการ 36 ราย จัดทัศนศึกษา มิย-กค. 4.ประกวดบันทึกรายงานการประชุม,การบันทึกบัญชี 1 ครั้ง จัดเดือน กค-สค 5.ปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนบ้านศุภชัย เบิกแล้วเดือนมีค ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 10,11,12

6 การตรวจการสหกรณ์ เจ้าภาพ กจส., สนง.สสจ.ขอนแก่น 1 2 3 4 5 6 7 8
เจ้าภาพ กจส., สนง.สสจ.ขอนแก่น ตัวชี้วัด สามารถตรวจการสหกรณ์ได้ร้อยละ 100 ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. ๕๗ แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ 1 มอบหมายงานให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ 2 ดำเนินการตรวจการสหกรณ์ 3 รายงานผลการตรวจการสหกรณ์ 4 นายทะเบียนสหกรณ์สั่งการ 5 สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องตามที่สั่งการ 6 ติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง ตามที่สั่งการ 7 ตรวจการแล้วเสร็จใน 30 กรกฎาคม 2557 กิจกรรม/งบประมาณ  เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % สหกรณ์ที่ต้องตรวจการ (แห่ง) 196 100 144 73 งบประมาณ (บาท) 100,000 47,208 47 ประเมินผลและรายงาน นายทะเบียนสหกรณ์ 8 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ

7 คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร
เจ้าภาพ กจส. สนง.สสจ.ขอนแก่น ตัวชี้วัด กรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอและระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80 ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. ๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร จัดทำแผนการประชุม ระดับอำเภอและระดับจังหวัด ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลาง 1 3 2 4 ประเมินผลสรุปผลการดำเนินงาน ประชุมคณะฯระดับจังหวัดครบแล้ว 3 ครั้ง ระดับอำเภอประชุมครบแล้ว 3 ครั้ง กิจกรรม/งบประมาณ  เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ % กรรมการกลางเข้าร่วมประชุม 80 100 งบประมาณ (บาท) 158,100 152,057 96.18 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 10,11,12


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร(บูรณาการกระทรวง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google