งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ส้วม สาธารณะใน กรุงเทพมหานคร โดย นายวาสุเทพ บุญชู หัวหน้ากลุ่มสุขาภิบาลอาคาร สาธารณะ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนัก อนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ส้วม สาธารณะใน กรุงเทพมหานคร โดย นายวาสุเทพ บุญชู หัวหน้ากลุ่มสุขาภิบาลอาคาร สาธารณะ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนัก อนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ส้วม สาธารณะใน กรุงเทพมหานคร โดย นายวาสุเทพ บุญชู หัวหน้ากลุ่มสุขาภิบาลอาคาร สาธารณะ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนัก อนามัย

2 ข้อมูลส้วมสาธารณะ ประจำปี ๒๕๕๗

3 จำนวนส้วมสาธารณะจำแนกตาม กลุ่มเป้าหมาย

4 ผลการตรวจประเมินส้วม สาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ ระดับประเทศ HAS

5 ข้อมูลส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์ฯ HAS แต่ละด้าน 58.19

6 ข้อมูลสถานที่กลุ่มเป้าหมายผ่าน เกณฑ์ฯ HAS

7 จำแนกตามรายข้อ

8 การพัฒนาสุขลักษณะส้วม สาธารณะ ในกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาสุขลักษณะส้วมสาธารณะใน กรุงเทพมหานคร ให้ได้มาตรฐานด้านความสะอาด ความพอเพียง และความปลอดภัย และสร้างเสริม พฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะอย่างถูกสุขลักษณะ เป้าหมาย ส่งเสริมให้สถานที่สาธารณะ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) ร้อยละ ๙๐ ภายใน ปี ๒๕๕๙

9 ผลการดำเนินงาน ระหว่างปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗ กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ความ เข้าใจ กิจกรรมการตรวจประเมิน สุขลักษณะส้วมสาธารณะ กิจกรรมการรณรงค์ในสถานที่ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมการจัดประกวดแข่งขัน การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ

10 แนวทางการ ดำเนินการ  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักอนามัย  หน่วยงานสนับสนุน ภาครัฐ - หน่วยงานภายในสังกัด กรุงเทพมหานคร - หน่วยงานภายนอกสังกัด กรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน - บริษัท ห้าง ร้าน ต่าง ๆ - สมาคม - องค์กรรัฐวิสาหกิจ แนวทางการ ดำเนินการ

11 ๑. การสำรวจข้อมูลสถานที่ส้วม สาธารณะและการตรวจ ประเมิน แบ่งเป็น ๔ ระยะ ดังนี้  ระยะที่ ๑เดือนมีนาคม ๒๕๕๘  ระยะที่ ๒เดือนกันยายน ๒๕๕๘  ระยะที่ ๓ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙  ระยะที่ ๔ เดือนกันยายน ๒๕๕๙ แนวทางการ ดำเนินการ

12 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ สำรวจข้อมูลสถานที่ส้วมสาธารณะ และการตรวจประเมิน ได้แก่ สำนักอนามัยสำนักการจราจรและ ขนส่ง สำนักการศึกษาสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธาสำนักงานเขต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการ ท่องเที่ยว แนวทางการ ดำเนินการ ( ต่อ )

13 ๒. การออกแบบ การก่อสร้าง การ ปรับปรุงแก้ไข และ การซ่อมบำรุง ๓. การประชาสัมพันธ์รณรงค์ พฤติกรรมการใช้ส้วม สาธารณะที่ถูกสุขลักษณะ แนวทางการ ดำเนินการ ( ต่อ )

14 คำถาม - คำตอบ

15 ขอขอบคุณทุกความร่วมมือ ที่จะพัฒนาส้วม สาธารณะ ในกรุงเทพมหานครของพวกเรา


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ส้วม สาธารณะใน กรุงเทพมหานคร โดย นายวาสุเทพ บุญชู หัวหน้ากลุ่มสุขาภิบาลอาคาร สาธารณะ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนัก อนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google