งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสมปอง พวงแก้ว ผู้ประสานงานด้านเอดส์ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มงานผู้ป่วย นอก โทร 02-289-7509

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสมปอง พวงแก้ว ผู้ประสานงานด้านเอดส์ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มงานผู้ป่วย นอก โทร 02-289-7509"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสมปอง พวงแก้ว ผู้ประสานงานด้านเอดส์ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มงานผู้ป่วย นอก โทร 02-289-7509 E-mail : puangkaewpong@hotmial.com

2

3 มีการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์อย่างครบวงจร อัตลักษณ์โรงพยาบาล รับผิดชอบ โปร่งใส ใส่ใจ ให้บริการ

4 แนวทางดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ เอชไอวี / เอดส์

5 ศูนย์ประสานงานด้านเอดส์ เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. คลินิกสุขภาพพิเศษอายุรกรรม เปิดทำการ ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. คลินิกวัณโรคและปอด เปิดทำการ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.00 น.

6 จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ขึ้นทะเบียนการรักษา ในปี 1578 ราย 1765 ราย 1883 ราย 1. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ขึ้นทะเบียนได้รับการ ตรวจคัด กรองวัณโรค ( รายใหม่ CXR+ ซักประวัติทุกราย รายเก่าซัก ประวัติ ทุกครั้งที่มารพ.) 100% 2. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ขึ้นทะเบียนได้รับการ ตรวจคัด กรองวัณโรคพบป่วยวัณโรค 208 ราย 251 ราย 271 ราย

7 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนการรักษาในปี 255 ราย 220 ราย 180 ราย 1. จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนการรักษา ในปีได้รับการตรวจเลือดคัดกรองเอชไอวี 100% 2. จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนการรักษา พบผลเลือดเอชไอวี positive ( คิดร้อยละต่อผู้ป่วย ทั้งหมด ) 66 ราย 41 ราย 35 ราย

8 TB/HIV ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 1. จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนการรักษาพบ ผลเลือดเอชไอวี positive ได้รับการตรวจ CD4 ( คิด ร้อยละต่อผู้ป่วย HIV positive) 100% 2. จำนวนผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวี ได้รับยาต้าน ไวรัสตามเกณฑ์การรักษา ( คิดต่อจำนวนผู้ป่วย HIV positive) 97.60%98.40%98.50% 3. จำนวนผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวี ได้รับยา ป้องกันโรคแทรกซ้อนตามแผนการรักษาตามเกณฑ์ การรักษา ( คิดต่อผู้ป่วยตามเกณฑ์ที่จะต้องรับยา OI) 100% 4. ผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวีได้รับยาต้านไวรัส ภายใน 2-8 อาทิตย์ตามเกณฑ์ประเทศ (CD4 50 ภายใน 2-8 สัปดาห์ ) 97.60%98.40%98.50% 5. จำนวนผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวี เสียชีวิตในปี ที่ประเมิน 45 ราย 49 ราย 51 ราย 6. ค่ามัธยฐานระยะเวลาในการเริ่มยาต้านไวรัส Median time( วัน ) 8.0144.5136 7. Median CD4 ของผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวี 104.552.0153

9 สภาพปัญหา 1. มารับบริการล่าช้า อาจเนื่องมากจากภาวะเศรษฐกิจ ขาด ที่ปรึกษา กลัว ไม่กล้ามาตรวจ ขาดความรู้ความเข้าใจโรค มารับบริการแล้วเสียเวลา มาตรวจไม่ตรงแผนก 2. สิทธิการรักษาของผู้รับบริการ ไม่ตรงตามสิทธิการรักษา 3. ผู้ป่วยที่เริ่มกินยา TB แต่มีปัญหาเรื่องการแพ้ยา TB หรือ กินยาไม่สม่ำเสมอ ทำให้เริ่มยาต้านไวรัสล่าช้า เป็นต้น

10 บทเรียนที่ไดรับ 1. มีการเชื่อมโยงบริการที่เกี่ยวเนื่อง กันระหว่าง HIV/TB อย่างชัดเจน 2. มีการวัดคุณภาพและการประเมิน คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 3. มีการจัดระบบการดำเนินงานที่เห็น ภาพเชิงปฏิบัติได้

11 ประเด็นการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง 1. ให้การดูแลรักษา แบบองค์รวม TB/HIV 2. มีระบบการติดตาม ผู้ป่วยอย่างชัดเจน 4. มีระบบการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลกับ ศูนย์บริการสาธารณสุขอย่างชัดเจน 5. มีการประสานงานระหว่างคลินิก TB/HIV เพื่อการ ติดตามการรักษาได้รวดเร็วขึ้น 3. การป้องกันดูแลรักษาผู้ป่วย TB/HIV อย่างมีประสิทธิภาพ 6. พัฒนาระบบการตรวจเลือดเอชไอวีแบบทราบผลในวันเดียว จะทำ ให้ผู้ป่วย TB/HIV เข้าสู่การรักษาเร็วขึ้น

12


ดาวน์โหลด ppt นางสมปอง พวงแก้ว ผู้ประสานงานด้านเอดส์ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มงานผู้ป่วย นอก โทร 02-289-7509

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google