งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายชุมพล สมร่าง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญ การพิเศษ การกำหนดตำแหน่ง และการบริหาร ตำแหน่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายชุมพล สมร่าง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญ การพิเศษ การกำหนดตำแหน่ง และการบริหาร ตำแหน่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายชุมพล สมร่าง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญ การพิเศษ การกำหนดตำแหน่ง และการบริหาร ตำแหน่ง

2 มาตรา 47 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551 บัญญัติว่า ตำแหน่งข้าราชการพลเรือน สามัญจะมีใน ส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด และเป็นตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใดให้เป็นไป ตามที่ อ. ก. พ. กระทรวง กำหนด

3 อนุมัติให้กำหนดตำแหน่งใน ประเภทวิชาการและประเภท ทั่วไป ที่ ก. พ. กำหนดระดับ ตำแหน่งไว้หลายระดับ ( ตำแหน่งเลื่อนไหลเดิม ) เป็น ระดับที่สูงขึ้น จากระดับที่ผู้ ครองตำแหน่งครองอยู่ได้อีก 1 ระดับ โดยให้มีผลได้ ไม่ ก่อนวันที่ 29 เมษายน 2552

4 ประเภท วิชาการ ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ประเภท ทั่วไป ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระดับสูงสุดที่ กำหนดไว้สำหรับ ตำแหน่งเลขที่นั้น ๆ

5 อ. ก. พ กระทรวง สาธารณสุข มอบให้ ปลัดกระทรวง ฯ และผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการในกรณีต่อไปนี้ แล้วรายงานให้ อ. ก. พ. ทราบ

6 กำหนดตำแหน่งเป็นระดับต่ำลงหรือสูงขึ้นกำหนดตำแหน่งเป็นระดับต่ำลงหรือสูงขึ้น ปลัดกระทรวง สาธารณสุข หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน อนุมัติ / เห็นช อบ

7 การกำหนดตำแหน่งเป็นระดับต่ำลงหรือสูงขึ้น ไม่เปลี่ยนประเภทตำแหน่งและสายงาน ภายในกรอบระดับตำแหน่ง

8 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนภายในกรม ไม่เปลี่ยนประเภทและระดับตำแหน่งของ สป.

9 ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณา อนุมัติการตัดโอนภายในจังหวัด กรณี - จาก UC ไป UC - จาก Non-UC ไป UC - ระหว่าง งาน / ฝ่าย / กลุ่มงาน ใน หน่วยบริการสุขภาพ - ราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ ในส่วนภูมิภาค ไป หน่วยบริการสุขภาพ กรณีนอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้น ให้เสนอปลัดกระทรวง สาธารณสุขพิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป

10 อนุมัติเป็นหลักการ ให้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้พิจารณาให้ความ เห็นชอบและอนุมัติการปรับปรุง ชื่อตำแหน่งในสายงาน โดยไม่ เปลี่ยน ประเภทและระดับตำแหน่งได้ ตามบัญชีแสดงรายละเอียดการ จัดกลุ่มตำแหน่ง

11 วันที่มีผลในการปรับปรุง ตำแหน่ง อ. ก. พ. กระทรวง มีมติ 29 เมษายน 2552 กรณี ปรับระดับสูงขึ้นเพื่อเลื่อน ได้ ไม่ก่อน 29 เมษายน 2552 หรือ วันที่ปลัดฯ / ผู้ว่าฯ ลงนาม กรณีเปลี่ยนสายงาน ไม่ก่อนวันที่ ปลัดกระทรวง อนุมัติ กรณีตัดโอนตำแหน่ง ไม่ก่อน วันที่ ปลัดฯ / ผู้ว่าฯ ลงนาม

12 การปรับปรุงตำแหน่ง กรณี อ. ก. พ. กระทรวงอนุมัติหลักการ ให้ จัดทำตามแบบประเมินค่างาน ตาม ว 9/52 เกณฑ์การตัดสิน ( หน้าที่ ความ ยุ่งยาก ควบคุมกำกับ ตัดสินใจ ) ระดับชำนาญการ / ชำนาญงาน ได้ คะแนน 65 คะแนนขึ้นไป ระดับชำนาญการพิเศษ ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป

13 การขอใช้อัตราว่าง จะนำข้อมูลตำแหน่งว่างของแต่ละส่วน ราชการขึ้น Web มีระบบการใช้ กำหนดสิทธิผู้ใช้ ระหว่าง ส่วนกลาง / จังหวัด

14 การจัดการอัตราว่าง สป. ขอตำแหน่งเพิ่มใหม่ รวม 2,2053 ตำแหน่ง ก. พ. รายงาน ค. ร. ม. มีอัตราว่างเหลือในส่วน ราชการ ( สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข 5,462 ตำแหน่ง ) ดำเนินการแต่งตั้งไปแล้ว 3,113 ตำแหน่ง ที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ

15 ตำแหน่งยุบเกษียณปี 2551 628 ตำแหน่ง เรียกบัญชีผู้สอบแข่งขัน 22 ตำแหน่ง ตำแหน่งผอ. รพช. ( นายแพทย์ชำนาญการ พิเศษ ) 157 ตำแหน่ง ตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 13 ตำแหน่ง ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ 69 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 12 ตำแหน่ง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ 4 ตำแหน่ง อยู่ระหว่างจังหวัดส่งคำสั่งให้ สป. 1,087 ตำแหน่ง

16

17 Q & A


ดาวน์โหลด ppt นายชุมพล สมร่าง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญ การพิเศษ การกำหนดตำแหน่ง และการบริหาร ตำแหน่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google