งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัตตานี นายวิจิตร จำปาสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัตตานี นายวิจิตร จำปาสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัตตานี นายวิจิตร จำปาสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
(นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ) รก.หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ (ว่าง) หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายวิจิตร จำปาสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปัตตานี นายรฐนนท์ วิเชียรรักษ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางอัตสา แหทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1 1

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)
ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ 5 จ้างเหมา 2 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 5 4 พนักงานราชการ 2 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ - ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 3 2 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ 4 จ้างเหมา 1 อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 13 11 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้างประจำ 9 จ้างเหมา 3 รวม 31 29 อัตราว่าง 1. นายช่างโยธาชำนาญงาน = 2 มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
เป้า หมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารงานทั่วไป 9,025 625 1,460 2,525 3,217 3,947 4,702 5,645 6,435 7,325 7,963 8,736 1,028 2,095 2,819 3,729 4,636 5,564 6,346 1.1 งานสารบรรณ 978 1,954 2,590 3,420 4,274 5,096 5,779 ( 1 ) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 365 665 881 1,168 1,454 1,720 1,969 ( 2 ) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 121 306 405 530 666 808 898 ( 3 ) พิมพ์หนังสือ(เรื่อง) ( 4 ) จัดเก็บ (เรื่อง) ( 5 ) ส่ง (เรื่อง) 6 12 18 24 34 40 45 1.2 การเงิน & บัญชี 39 99 152 205 241 313 378 ( 1 ) ฎีกาเบิก(เรื่อง) 47 74 100 117 186 ( 2 ) เงินส่งคลัง(ครั้ง) 4 7 10 14 16 19 ( 3 ) งบประมาณ (ครั้ง) 17 46 71 95 110 145 178 1.3 พัสดุ 11 42 77 104 155 189 ( 1 ) จัดซื้อ(ครั้ง) 25 31 37 41 52 58 ( 2 ) จัดจ้าง(ครั้ง) 5 21 27 57 ( 3 ) จัดทำทะเบียนพัสดุ(ครั้ง) - 49 61

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อ ประกาศเป็นกฎกระทรวง) จำนวน 3 ผัง 2.1 ผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี (ที่ประชุม คคก.มีมติถอนร่างฯ) 2.2 ผังเมืองรวมเมืองปัตตานี(ปรับปรุงครั้งที่ 2) (ขั้นตอนที่ 13) ข 13 1.3 ผังเมืองรวมเมืองสายบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 2) (ขั้นตอนที่ 5) ข 5 3 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 1 ผัง 3.1 เทศบาลตำบลยะรัง 5 ขั้นตอน ข 1 ข 2 ข 3 ข 4 ข 1 ข3

5 Function ที่ กิจกรรม 4 งานด้านช่างที่ให้บริการ 4.1 กรรมการ (คณะ)
เป้า หมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 4 งานด้านช่างที่ให้บริการ 900 65 120 170 220 260 350 400 450 550 650 750 262 480 656 826 1,186 1,347 1,624 4.1 กรรมการ (คณะ) 60 67 76 156 188 214 230 4.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 25 29 35 38 43 47 51 4.3 สำรวจ (งาน) 12 14 18 21 24 26 4.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ(งาน) 15 30 39 41 4.5 ประมาณราคา (งาน) 36 40 4.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 96 275 401 454 744 845 1,073 4.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 27 53 77 89 101 4.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 42 49 59 4.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) - 5 งานบริการด้านผังเมือง 250 20 80 100 140 160 180 200 32 81 103 122 145 5.1 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 5.2 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เรื่อง)

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 6.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด) 100% - 10% 20% 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 35% 45% 55% 7 การตรวจสอบอาคารราชการ 60 อาคาร 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 36 8 เขื่อนป้องกันตลิ่งหลังวัดอรัญวา สิการาม ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ 3.000 ลบ. จัดจ้าง ลงนาม ดำเนินการ 9 ฟาร์มตัวอย่างบ้านน้ำดำ ลบ. แจ้งฯ สงป.มท. ให้ความเห็นชอบ ฟาร์มตัวอย่างบ้านแป้น 5.000 ลบ. 11 ฟาร์มตัวอย่างบ้านลุตง 12 ฟาร์มตัวอย่าง (ฟาร์มย่อยวัดถัมภาวาส) 13 ฟาร์มตัวอย่างบ้านสีปาย 14 ฟาร์มตัวอย่างบ้านปิยา 6.000 ลบ.

7 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 15 ฟาร์มตัวอย่างป่าตาเขียว 4.000 ลบ. จัดจ้าง ลงนาม ดำเนินการ 16 ปรับปรุงถนนในชุมชนพื้นที่ จังหวัดปัตตานี (๑๖ สายทาง) ลบ. 2 สายทาง 5 สายทาง 9 สายทาง แล้วเสร็จ 8 สายทาง

8 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 5 หลัง - 2 3 4 5 ตรวจสอบสถานบริการ 5 แห่ง 6 7 8 9 10 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 12 ครั้ง 11 12 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

9 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) ลบ. 6 % 14 % 21 % 31 % 39 % 47 % 55 % 64 % 72 % 81 % 88 % 100 % 5.8% 15.60% 25.66% 31.92% 35.65% 27.80% 38.01% 1.1 งบดำเนินงาน ลบ. 42.85% 49.19% 55.65% 57.32% 59.49% 1.2 งบลงทุน ลบ. - 15% 20% 25% 30% 40% 50% 60% 70% 85% 100% 13.07% 13.81% 27.47% 37.73% 1.3 งบรายจ่ายอื่น

10 49-56 (ที่ประชุม คคก.มีมติถอนร่างฯ)
สถานภาพผังเมืองในพื้นที่ ผังเมือง วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี ผังเมืองรวมเมืองปัตตานี 27 มิ.ย. 47 ผังเมืองรวมเมืองสายบุรี 29 พ.ค. 50 (ที่ประชุม คคก.มีมติถอนร่างฯ) 54-56 48-49 50 51-52 53 54-56 51-52 53


ดาวน์โหลด ppt ปัตตานี นายวิจิตร จำปาสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google