งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวิจิตร จำปา สกุล โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด ( นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ ) รก. หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นางอัตสา แห ทอง หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวิจิตร จำปา สกุล โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด ( นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ ) รก. หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นางอัตสา แห ทอง หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายวิจิตร จำปา สกุล โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด ( นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ ) รก. หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นางอัตสา แห ทอง หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป ( ว่าง ) หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง นายรฐนนท์ วิเชียรรักษ์ หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ

2 อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 1311 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้างประ จำ 99 จ้างเหมา 33 รวม 3129 อัตรา ว่าง 1. นายช่างโยธาชำนาญงาน = 2 มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประ จำ 55 จ้างเหมา 32 กลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ข้าราชการ 54 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ -- ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 32 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ 44 โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด (0/0) จ้างเหมา 11

3 ที่กิจกรรม เป้า หมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารงานทั่วไป 9,0 25 62 5 1,4 60 2,5 25 3,2 17 3,94 7 4,7 02 5,6 45 6,4 35 7,3 25 7,9 63 8,7 36 9,02 5 1,0 28 2,0 95 2,8 19 3,7 29 4,63 6 5,5 64 6,3 46 1.1 งานสารบรรณ 97 8 1,9 54 2,5 90 3,4 20 4,27 4 5,0 96 5,7 79 ( 1 ) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 365665881 1,1 68 1,45 4 1,7 20 1,9 69 ( 2 ) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 121306405530666808898 ( 3 ) พิมพ์ หนังสือ ( เรื่อง ) 121306405530666808898 ( 4 ) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 365665881 1,1 68 1,45 4 1,7 20 1,9 69 ( 5 ) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 6121824344045 1.2 การเงิน & บัญชี 3999 15 2 20 5241 31 3 37 8 ( 1 ) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 184774100117152186 ( 2 ) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 46710141619 ( 3 ) งบประมาณ ( ครั้ง ) 17467195110145178 1.3 พัสดุ 114277 10 4121 15 5 18 9 ( 1 ) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 6253137415258 ( 2 ) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 5122127314257 ( 3 ) จัดทำ ทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) -122540496174

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อ ประกาศเป็น กฎกระทรวง ) จำนวน 3 ผัง 2.1 ผังเมืองรวมจังหวัด ปัตตานี ( ที่ประชุม คคก. มีมติถอนร่างฯ ) 2.2 ผังเมืองรวมเมืองปัตตานี ( ปรับปรุงครั้งที่ 2) ( ขั้นตอนที่ 13) ข 13 1.3 ผังเมืองรวมเมืองสายบุรี ( ปรับปรุงครั้งที่ 2) ( ขั้นตอนที่ 5) ข 5ข 5 3 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 1 ผัง 3.1 เทศบาลตำบลยะรัง 5 ขั้นตอน ข 1 ข 2ข 2 ข 3ข 3 ข 4ข 4 ข 5ข 5 ข 1ข 1 ข 2ข 2 ข3ข3

5 ที่กิจกรรม เป้า หม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 4 งานด้านช่างที่ ให้บริการ 90 065 12 0 17 0 22 0 26 0 35 0 40 0 45 0550 65 0 75 0 90 0 26 2 48 0 65 6 82 6 1,1 86 1,3 47 1,6 24 4.1 กรรมการ ( คณะ ) 606776156188214230 4.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 25293538434751 4.3 สำรวจ ( งาน ) 121418 212426 4.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 15182430353941 4.5 ประมาณราคา ( งาน ) 15182430364043 4.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 96 27 5401454 74 4845 1,0 73 4.7 ควบคุมงาน ก่อสร้าง ( งาน ) 274153657789101 4.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 12182535424959 4.9 งานกำกับตาม กฎหมาย ( งาน ) ------- 5 งานบริการด้านผังเมือง 25 0 20406080 10 0 12 0 14 0 16 0180 20 0 22 0 25 0 32426581 10 3 12 2 14 5 5.1 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 32426581103122145 5.2 ตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ( เรื่อง ) -------

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 6.1 สนับสนุนการจัด รูปที่ดินเพื่อ พัฒนา พื้นที่ (75 จังหวัด ) 100%--10% 20% 30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 % -20% 35%45%55% 7 การตรวจสอบอาคาร ราชการ 60 อาคาร 51015202530354045505560 ----103036 8 เขื่อนป้องกันตลิ่งหลัง วัดอรัญวา สิการาม ต. ทุ่งพลา อ. โคกโพธิ์ 3.000 ลบ. จัดจ้าง ลง นาม ดำเนินการ จัดจ้างลง นาม ดำเนิน การ 9 ฟาร์มตัวอย่างบ้านน้ำ ดำ 10.000 ลบ. จัดจ้างลง นาม ดำเนินการ จัดจ้าง แจ้งฯ สงป. มท. ให้ความ เห็นชอบ 1010 ฟาร์มตัวอย่างบ้าน แป้น 5.000 ลบ. จัดจ้างลง นาม ดำเนินการ จัดจ้างลง นาม ดำเนิน การ 1 ฟาร์มตัวอย่างบ้านลุ ตง 5.000 ลบ. จัดจ้างลง นาม ดำเนินการ จัดจ้าง ดำเนิน การ 1212 ฟาร์มตัวอย่าง ( ฟาร์มย่อยวัดถัมภา วาส ) 5.000 ลบ. จัดจ้างลง นาม ดำเนินการ จัดจ้างลง นาม ดำเนิน การ 1313 ฟาร์มตัวอย่างบ้านสี ปาย 10.000 ลบ. จัดจ้างลง นาม ดำเนินการ จัดจ้างลง นาม ดำเนิน การ 1414 ฟาร์มตัวอย่างบ้านปิ ยา 6.000 ลบ. จัดจ้างลง นาม ดำเนินการ จัดจ้าง แจ้งฯ สงป. มท. ให้ความ เห็นชอบ

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1515 ฟาร์มตัวอย่างป่าตา เขียว 4.000 ลบ. จัดจ้าง ลง นาม ดำเนินการ จัดจ้าง ดำเนิน การ 1616 ปรับปรุงถนนใน ชุมชนพื้นที่ จังหวัดปัตตานี ( ๑๖ สายทาง ) 80.459 ลบ. จัดจ้างลง นาม ดำเนินการ จัดจ้าง ลงนาม 2 สาย ทาง ลงนาม 5 สาย ทาง ลงนาม 9 สาย ทาง แล้ว เสร็จ 8 สาย ทาง

8 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 5 หลัง --12345 ------- 2 ตรวจสอบสถานบริการ 5 แห่ง 12345678910 ------- 3 การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน 12 ครั้ง 123456789101112 1122346 4 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ” 12 ครั้ง 123456789101112 1122346 Agenda

9 ที่งบประมาณ เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบบุคลากร และงบอุดหนุน ) 181.45 73 ลบ. 6 %14 % 21 %31 %39 %47 %55 %64 %72 %81 %88 %100 % 5.8 % 15.6 0% 25.6 6% 31.92 % 35.65 % 27.80 % 38.01 % 1.1 งบดำเนินงาน 2.3080 ลบ. 6 %14 % 21 %31 %39 %47 %55 %64 %72 %81 %88 %100 % 5.8 % 15.6 0% 42.8 5% 49.19 % 55.65 % 57.32 % 59.49 % 1.2 งบลงทุน 179.14 93 ลบ. --15%20%25%30%40%50%60%70%85%100 % ---13.07 % 13.81 % 27.47 % 37.73 % 1.3 งบรายจ่ายอื่น

10 ผังเมือง วัน หมดอา ยุ ป 123456789101112131415161718 ผังเมืองรวมจังหวัด ปัตตานี ผังเมืองรวมเมือง ปัตตานี 27 มิ. ย. 47 2 ผังเมืองรวมเมืองสาย บุรี 29 พ. ค. 50 2 49-56 ( ที่ประชุม คคก. มีมติถอนร่างฯ ) 48-49 51-52 54-56 53 54-56 51-52 50


ดาวน์โหลด ppt นายวิจิตร จำปา สกุล โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด ( นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ ) รก. หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นางอัตสา แห ทอง หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google