งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึก ข้อตกลงร่วมก่อนการ ปฏิบัติงาน (TOR) และแบบ กรอกภาระงานที่ปฏิบัติแล้ว (JA) ทางระบบสารสนเทศ คณะ พยาบาลศาสตร์ 3, 6 พฤษภาคม 2548 ณ ห้องปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึก ข้อตกลงร่วมก่อนการ ปฏิบัติงาน (TOR) และแบบ กรอกภาระงานที่ปฏิบัติแล้ว (JA) ทางระบบสารสนเทศ คณะ พยาบาลศาสตร์ 3, 6 พฤษภาคม 2548 ณ ห้องปฏิบัติการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึก ข้อตกลงร่วมก่อนการ ปฏิบัติงาน (TOR) และแบบ กรอกภาระงานที่ปฏิบัติแล้ว (JA) ทางระบบสารสนเทศ คณะ พยาบาลศาสตร์ 3, 6 พฤษภาคม 2548 ณ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 ระบบการ จัดทำ ขต / งด รอบที่ 1 กันยายน 2547 - จัดทำ TOR รอบที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 - จัดทำ JA รอบที่ 1 รอบที่ 2 มีนาคม 2548- จัดทำ TOR รอบที่ 2 สิงหาคม 2548 - จัดทำ JA รอบที่ 2 รอบที่ 1 กันยายน 2547 - จัดทำ TOR รอบที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 - จัดทำ JA รอบที่ 1 รอบที่ 2 มีนาคม 2548- จัดทำ TOR รอบที่ 2 สิงหาคม 2548 - จัดทำ JA รอบที่ 2

3 การเข้าสู่ระบบการ บันทึก TOR,JA 1. 1. เปิด Internet Explorer 2. 2. เข้าระบบ MIS ของคณะ โดย พิมพ์ “mis” ในช่อง address 3. 3. ทำการ login เข้าหน้าสีฟ้า 4. 4. เลือกรายการ ( เมนูด้านซ้าย ) “TOR-JA( สายสนับสนุน )”

4 1. ทำการบันทึกมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง ( จะบันทึกเพียงครั้งเดียว หากมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง - ระดับ จึงจะทำการบันทึกใหม่ ) 2. บันทึก TOR 3. บันทึก JA 4. บันทึกการประเมินตนเอง 5.Upload เอกสารประกอบการประเมิน ( หากมี ) 6. กรอกข้อมูลวันลา ลำดับการบันทึก ข้อมูลในระบบ

5 ขั้นตอนการบันทึกมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง 1. เมนูหัวข้อ “ กรอกข้อมูล ” ให้เลือก รายการ “ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ” 2. เลือก “ เพิ่ม ” 3. ทำการบันทึกข้อมูล โดยจะต้องกรอก ทุกช่อง หากช่องใดไม่มีข้อมูลให้ใส่ “- ” 4. กรอกเรียบร้อยแล้วกด “ บันทึก ” 5. การแก้ไข ให้เลือกเมนู “ แก้ไข ” จะ สามารถทำการแก้ไขได้เช่นเดียวกันกับ การเพิ่ม 6. หากต้องการลบรายการเดิมทิ้งให้กด “ ลบ ”

6 ขั้นตอนการ บันทึก TOR 1. เมนูหัวข้อ “ กรอกข้อมูล ” ให้เลือก รายการ “TOR-JA” 2. เลือก “ เพิ่ม ” 3. เลือกรอบการประเมิน และปีที่ประเมิน ( ตามปีงบประมาณ ) 4. กด “ ตกลง ” 5. จอภาพจะแสดงรายการช่องต่างๆ ให้ กรอก กรอกเฉพาะส่วนของ TOR เท่านั้น 6. กรอกเรียบร้อยแล้วกด “ บันทึก ”

7 ข้อแนะนำในการบันทึก ข้อมูล TOR 1. ลำดับที่ต้องการให้แสดงรายงาน มีไว้ให้ผู้ กรอกจัดลำดับการรายงาน TOR 2. ให้ระบุด้วยว่างานที่ปฏิบัตินั้น เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือไม่ ลักษณะงานเป็น งานหลัก, รอง หรืออื่นๆ 3. สำหรับหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ให้ระบุ ประเภทของการบริหารงานด้วย ถ้างานนั้น เข้าข่าย 4. ปริมาณงานให้คำนวณเป็นชั่วโมง โดยใช้วิธี ประมาณหรือ เฉลี่ยต่อครั้งแล้วคูณจำนวน ครั้งที่ทำ 5. ช่องที่ด้านหลังมีเครื่องหมาย * จะต้องกรอก หากไม่กรอกระบบจะไม่บันทึกข้อมูลให้

8 ขั้นตอนการ บันทึก JA 1. เมนูหัวข้อ “ กรอกข้อมูล ” ให้เลือก รายการ “TOR-JA” 2. เลือกปีที่ประเมิน ( ตามปีงบประมาณ ) และรอบการประเมิน 3. กด “ แสดง ” 4. จอภาพจะแสดงการปฏิบัติงานตาม TOR ที่ได้กรอกไว้ทั้งหมดมาให้ เรียงลำดับตามลำดับที่ได้กำหนดไว้ แล้ว 5. เลือกรายการที่จะบันทึก JA แล้วกด หลังรายการที่เลือก 6. จอภาพจะแสดงแบบบันทึกให้ทำการ กรอก JA 7. เมื่อกรอกเรียบร้อยให้กด “ บันทึก ”

9 ขั้นตอนการบันทึก ประเมินตนเอง 1. เมนูหัวข้อ “ กรอกข้อมูล ” ให้เลือก รายการ “ ประเมินตนเอง ” 2. กด “ เพิ่ม ” 3. เลือกรอบการประเมิน และปีที่ประเมิน ( ตามปีงบประมาณ ) 4. กด “ ตกลง ” 5. จอภาพจะแสดงแบบบันทึกรายการ ประเมินตนเองมาให้ 6. เมื่อกรอกเรียบร้อยให้กด “ บันทึก ” *** ใน 1 รอบการประเมิน จะทำการ บันทึกการประเมินตนเองเพียงครั้ง เดียวเท่านั้น ***

10 ขั้นตอนการ Upload เอกสารประกอบ 1. เมนูหัวข้อ “ กรอกข้อมูล ” ให้เลือกรายการ “ เอกสารประกอบ ” 2. เลือก “ เพิ่ม ” 3. ใส่ลำดับเอกสาร เรื่องของเอกสาร เลือกปี ที่ประเมิน ( ตามปีงบประมาณ ) และรอบ การประเมิน 4. กด “ บันทึก ” 5. จอภาพจะแสดงรายการเอกสารประกอบ 6. เลือกรายการที่จะ Upload ไฟล์ แล้วกด หลังรายการที่เลือก 7. จอภาพจะแสดงแบบบันทึก ให้เลือก “ แนบไฟล์ใหม่..” 8. ทำการ upload ไฟล์ที่ต้องการ

11 ขั้นตอนการ บันทึก วันลา 1. เมนูหัวข้อ “ กรอกข้อมูล ” ให้เลือก รายการ “ ข้อมูลวันลา ” 2. กด “ เพิ่ม ” 3. เลือกรอบการประเมิน และปีที่ประเมิน ( ตามปีงบประมาณ ) 4. กด “ ตกลง ” 5. จอภาพจะแสดงแบบบันทึกวันลา ให้ทำ การใส่จำนวนวันลาทั้งหมด 6. เมื่อกรอกเรียบร้อยให้กด “ บันทึก ” *** สามารถตรวจข้อมูลวันลาได้จาก เมนู ข้อมูลประกอบ ***

12 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การบันทึก ข้อตกลงร่วมก่อนการ ปฏิบัติงาน (TOR) และแบบ กรอกภาระงานที่ปฏิบัติแล้ว (JA) ทางระบบสารสนเทศ คณะ พยาบาลศาสตร์ 3, 6 พฤษภาคม 2548 ณ ห้องปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google