งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตามประเมินผล และรายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตามประเมินผล และรายงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตามประเมินผล และรายงาน

2 (ตามตัวชี้วัด เชิงปริมาณ) (ตามตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ)
ความก้าวหน้า (ตามตัวชี้วัด เชิงปริมาณ) รายงาน ผลลัพท์ (ตามตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ) ความก้าวหน้า ผลงาน ปัญหาอุปสรรค วิธีการ ติดตาม ประเมินผล

3 รายงานความก้าวหน้า (ก1/1)
สาระสำคัญ เปรียบเทียบ แผน / ผล ของ งาน – เงิน  ความก้าวหน้ากิจกรรมสำคัญ  จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด  การใช้งบประมาณ

4 รายงานความก้าวหน้า (ก1/1)
วิธีการรายงาน ผู้ปฏิบัติรวบรวมข้อมูลตามแบบรายงาน ผู้ปฏิบัติบันทึกเป้าหมายงาน/เงิน : รายไตรมาส บันทึกผลงาน/เงิน : รายเดือน,ไม่สะสม ตรวจสอบความถูกต้อง ครบทุกกิจกรรมก่อนบันทึก

5 รายงานความก้าวหน้า (ก1/1)
ปัญหาอุปสรรค ปี 50 program  ประมวลผลช้า หน้าจอ hang บ่อย  ไม่สามารถวางแผน/รายงานผลได้  ไม่สามารถรายงานผลการใช้จ่ายเกินเป้าหมาย ในแต่ละไตรมาสได้  ไม่มีรายงานสรุปผลภาพรวม  เจ้าหน้าที่  ผู้ปฏิบัติ ( รายงาน) ไม่ได้เข้ารับการชี้แจง อบรมใช้งานโปรแกรม

6 รายงานความก้าวหน้า (ก1/1)
การปรับปรุงแก้ไข ปี 51 program ประสานกับบริษัทที่ปรึกษา ปรับปรุงโปรแกรมแล้ว จะสามารถใช้งานได้ภายในเดือน มกราคม 2551  เจ้าหน้าที่ จะจัดให้มีการชี้แจงการใช้งานโปรแกรมสำหรับผู้รับผิดชอบ รายงานและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2551

7 พิมพ์ URL ที่ช่อง Address
พิมพ์ Username, Password ของหัวหน้าส่วนงาน

8 คลิกเมนูบริหารข้อมูล
คลิกเพื่อเลือกกิจกรรมที่จะมอบหมายผู้รับผิดชอบ

9 คลิกเพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบกิจกรรมภายใต้โครงการ ในที่นี้หมายถึงเลือกบุคลากรในหน่วยงาน

10 คลิกเมนูเครื่องมือกลาง
คลิกเพื่อเพิ่มผู้ใช้งานระบบ

11 คลิกเพื่อเพิ่มผู้ใช้งานระบบ

12 กรอกข้อมูลผู้ใช้งานระบบให้ครบถ้วนและระบุหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลในภายหลัง

13 พิมพ์ Username, Password
ของผู้ปฏิบัติงาน

14 คลิกเมนูบริหารข้อมูล
คลิกเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน และวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

15 คลิกเพื่อวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นรายไตรมาส จำแนกตามแหล่งที่มางบประมาณ

16 คลิกเพื่อวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นรายไตรมาส จำแนกตามประเภทรายจ่าย

17 ตัวอย่างหน้าจอการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นรายไตรมาส จำแนกตามประเภทรายจ่าย

18 คลิกเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
คลิกเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานเป็นรายเดือน

19 ตัวอย่างหน้าจอการวางแผนการปฏิบัติงานเป็นรายเดือน

20 คลิกเพื่อส่งข้อมูลแผนงาน/โครงการขออนุมัติ

21 ส่งกิจกรรมที่ต้องการขออนุมัติ โดยการใส่เครื่องหมาย √ ที่หน้าชื่อกิจกรรมที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ส่งขออนุมัติ

22 สถานะโครงการเป็น อนุมัติ จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

23 คลิกเพื่อรายงานความก้าวหน้า
คลิกเพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน โดยรายงานเป็นรายเดือน

24 คลิกเพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยรายงานเป็นรายเดือน จำแนกตามแหล่งที่มางบประมาณ และจำแนกตามหมวดงบประมาณ

25 ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

26 แบบรายงาน แผน/ผล การปฏิบัติงานโครงการ

27 แบบรายงานแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณ
จำแนกตามแหล่งที่มา

28 แบบรายงาน แผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณ
ประเภทรายจ่าย

29 ความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน/จ่ายงบประมาณภาพรวม

30 สาระ : การปฏิบัติของเกษตรกร (ตามผลผลิตเชิงคุณภาพ,คำรับรอง)
รายงานผลลัพธ์ สาระ : การปฏิบัติของเกษตรกร (ตามผลผลิตเชิงคุณภาพ,คำรับรอง)  รายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมทุกราย  กิจกรรมที่เข้าร่วม  การปฏิบัติ ก่อน / หลังเข้าร่วมโครงการ  เหตุที่ไม่ปฏิบัติ

31  บันทึกบนโปรแกรม rbm.doae.go.th
รายงานผลลัพธ์ วิธีการ  บันทึกบนโปรแกรม rbm.doae.go.th  ขั้นตอน - กผง, กอง/สำนัก กำหนดประเด็น - กผง. ศสท. ปรับปรุงโปรแกรมให้สอดคล้องกับโครงการแต่ละปี - ผู้ปฏิบัติรวบรวมข้อมูลและบันทึก

32 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล
พิมพ์ URL ที่ช่อง Address พิมพ์ Username, Password

33

34 กสก.18

35 กสก.18 (ต่อ)

36 กสก.18 (ต่อ)

37

38 เลือกแบบ กสก. 18

39 พิมพ์ชื่อ หรือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน

40

41 เลือกแก้ไข

42 เลือกลบ

43 รายงานผลลัพธ์ ได้อะไรจากโปรแกรม (1) สรุปผลการนำความรู้ไปปฏิบัติ
(2) จำนวนเรื่องที่เกษตรกรนำไปปฏิบัติ (3) เหตุผลที่เกษตรกรไม่ปฏิบัติ (4) จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรมของโครงการ (5) ประเด็นที่เกษตรกรปฏิบัติ เปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ (6) ผลที่ได้รับจากการนำความรู้ไปปฏิบัติ (7) การสมัครเข้าสู่ระบบการตรวจรับรองแหล่งผลิต โครงการส่งเสริมการ ผลิตสินค้าปลอดภัย (8) ชื่อ-ที่อยู่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

44

45 ระดับข้อมูล ระดับของข้อมูล 1.ระดับประเทศ 2. ระดับภาค
3. ระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล

46

47

48

49

50

51

52 “สำคัญ” รายงาน  ครบถ้วน  ทุกระดับนำไปใช้ประโยชน์
 ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึก  ครบถ้วน  ทุกระดับนำไปใช้ประโยชน์ - บริหารโครงการทุกระดับ - ผลงานกรมฯ ตามตัวชี้วัด งบประมาณ และคำรับรอง - รายงานกระทรวง ทุกเดือน - ผลงานกรม เพื่อเผยแพร่ - ฯลฯ

53 การติดตาม ส่วนกลาง  ทีมติดตาม (สสข.+ กอง / สำนัก)  กอง / สำนัก
 สสข. จังหวัด  ติดตามตามระบบส่งเสริม

54 ประเมินผล ศึกษาเชิงลึก กระบวนการ + ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์
กองแผนงาน + กอง / สำนัก + สสข. ร่วมกัน

55 สรุป ดำเนินงานตามแผน กรมอนุมัติ คง.2 จว. จัดสรรเป้าหมายถึงอำเภอ / ตำบล
จว. จัดทำแผน (เป้าหมาย) งาน + เงิน ดำเนินงานตามแผน ติดตามงาน รายงานผล (ความก้าวหน้า + ผลลัพธ์ เร่งรัด ปรับ ปรุง ประมวลผล + ใช้ประโยชน์ทุกระดับ ประเมินผล

56 ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่
กลุ่มติดตามและประเมิน กองแผนงาน 1. มลวิภา อรรฐาเมศร์ (กสก.) 2. สุธีร์ ชัยประเดิมศักดิ์ (ก1/1) โทร ,


ดาวน์โหลด ppt การติดตามประเมินผล และรายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google