งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การติดตาม ประเมินผล และรายงาน. 2 ความก้าวห น้า ผลงาน ปัญหา อุปสรรค รายงาน ติดตาม ประเมินผ ล ความก้าว หน้า ( ตามตัวชี้วัด เชิงปริมาณ ) ผลลัพท์ ( ตามตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การติดตาม ประเมินผล และรายงาน. 2 ความก้าวห น้า ผลงาน ปัญหา อุปสรรค รายงาน ติดตาม ประเมินผ ล ความก้าว หน้า ( ตามตัวชี้วัด เชิงปริมาณ ) ผลลัพท์ ( ตามตัวชี้วัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การติดตาม ประเมินผล และรายงาน

2 2 ความก้าวห น้า ผลงาน ปัญหา อุปสรรค รายงาน ติดตาม ประเมินผ ล ความก้าว หน้า ( ตามตัวชี้วัด เชิงปริมาณ ) ผลลัพท์ ( ตามตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ ) วิธีการ

3 3 รายงานความก้าวหน้า ( ก 1/1) สาระสำคัญ  เปรียบเทียบ แผน / ผล ของ งาน – เงิน  ความก้าวหน้ากิจกรรมสำคัญ  จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการ ถ่ายทอด  การใช้งบประมาณ

4 4 รายงานความก้าวหน้า ( ก 1/1) วิธีการรายงาน  ผู้ปฏิบัติรวบรวมข้อมูลตามแบบ รายงาน  ผู้ปฏิบัติบันทึกเป้าหมายงาน / เงิน : รายไตรมาส  บันทึกผลงาน / เงิน : รายเดือน, ไม่ สะสม  ตรวจสอบความถูกต้อง ครบทุก กิจกรรมก่อนบันทึก

5 5 รายงานความก้าวหน้า ( ก 1/1) ปัญหาอุปสรรค ปี 50  program  ประมวลผลช้า หน้าจอ hang บ่อย  ประมวลผลช้า หน้าจอ hang บ่อย  ไม่สามารถวางแผน / รายงานผลได้  ไม่สามารถวางแผน / รายงานผลได้  ไม่สามารถรายงานผลการใช้จ่ายเกิน เป้าหมาย ในแต่ละไตรมาสได้  ไม่มีรายงานสรุปผลภาพรวม  ไม่สามารถรายงานผลการใช้จ่ายเกิน เป้าหมาย ในแต่ละไตรมาสได้  ไม่มีรายงานสรุปผลภาพรวม  เจ้าหน้าที่  ผู้ปฏิบัติ ( รายงาน ) ไม่ได้เข้ารับการชี้แจง อบรมใช้งานโปรแกรม

6 6 รายงานความก้าวหน้า ( ก 1/1) การปรับปรุงแก้ไข ปี 51  program ประสานกับบริษัทที่ปรึกษา ปรับปรุงโปรแกรม แล้ว จะสามารถใช้งานได้ภายในเดือน มกราคม 2551 ประสานกับบริษัทที่ปรึกษา ปรับปรุงโปรแกรม แล้ว จะสามารถใช้งานได้ภายในเดือน มกราคม 2551  เจ้าหน้าที่ จะจัดให้มีการชี้แจงการใช้งานโปรแกรม สำหรับผู้รับผิดชอบ รายงานและเจ้าหน้าที่บันทึก ข้อมูล ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2551

7 7 พิมพ์ URL ที่ช่อง Address http://project.doae.go.th พิมพ์ URL ที่ช่อง Address http://project.doae.go.th พิมพ์ Username, Password ของหัวหน้าส่วนงาน พิมพ์ Username, Password ของหัวหน้าส่วนงาน

8 8 คลิกเพื่อเลือกกิจกรรมที่ จะมอบหมายผู้รับผิดชอบ คลิกเมนูบริหารข้อมูล

9 9 คลิกเพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบกิจกรรม ภายใต้โครงการ ในที่นี้หมายถึงเลือก บุคลากรในหน่วยงาน

10 10 คลิกเพื่อเพิ่มผู้ใช้งานระบบ คลิกเมนูเครื่องมือกลาง

11 11 คลิกเพื่อเพิ่มผู้ใช้งานระบบ

12 12 กรอกข้อมูลผู้ใช้งานระบบให้ ครบถ้วนและระบุหน่วยงานให้ ชัดเจน เพื่อความสะดวกใน การสืบค้นข้อมูลในภายหลัง

13 13 พิมพ์ Username, Password ของผู้ปฏิบัติงาน พิมพ์ Username, Password ของผู้ปฏิบัติงาน

14 14 คลิกเมนูบริหารข้อมูล คลิกเพื่อวางแผนการ ปฏิบัติงาน และวางแผน การใช้จ่ายงบประมาณ

15 15 คลิกเพื่อวางแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ เป็นราย ไตรมาส จำแนกตาม แหล่งที่มางบประมาณ

16 16 คลิกเพื่อวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป็น รายไตรมาส จำแนกตามประเภทรายจ่าย

17 17 ตัวอย่างหน้าจอการวาง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นรายไตรมาส จำแนกตาม ประเภทรายจ่าย

18 18 คลิกเพื่อวางแผนการดำเนินงาน คลิกเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน เป็นรายเดือน

19 19 ตัวอย่างหน้าจอการวางแผนการ ปฏิบัติงานเป็นรายเดือน

20 20 คลิกเพื่อส่งข้อมูลแผนงาน/โครงการขออนุมัติ

21 21 ส่งกิจกรรมที่ต้องการขออนุมัติ โดยการใส่ เครื่องหมาย √ ที่หน้าชื่อกิจกรรมที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ส่งขออนุมัติ

22 22 สถานะโครงการเป็น อนุมัติ จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

23 23 คลิกเพื่อรายงานความก้าวหน้า คลิกเพื่อรายงานความก้าวหน้า ของผลการดำเนินงาน โดย รายงานเป็นรายเดือน

24 24 คลิกเพื่อรายงานความก้าวหน้า ของผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยรายงานเป็นรายเดือน จำแนก ตามแหล่งที่มางบประมาณ และ จำแนกตามหมวดงบประมาณ

25 25 ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

26 26 แบบรายงาน แผน / ผล การปฏิบัติงานโครงการ

27 27 แบบรายงานแผน / ผล การใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามแหล่งที่มา

28 28 แบบรายงาน แผน / ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประเภทรายจ่าย

29 29 ความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน / จ่ายงบประมาณภาพรวม

30 30 รายงานผลลัพธ์  สาระ : การปฏิบัติของเกษตรกร ( ตาม ผลผลิตเชิงคุณภาพ, คำรับรอง )  รายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมทุกราย  กิจกรรมที่เข้าร่วม  การปฏิบัติ ก่อน / หลังเข้าร่วม โครงการ  เหตุที่ไม่ปฏิบัติ

31 31 รายงานผลลัพธ์ วิธีการ  บันทึกบนโปรแกรม rbm.doae.go.th  ขั้นตอน - กผง, กอง / สำนัก กำหนดประเด็น - กผง. ศสท. ปรับปรุงโปรแกรมให้สอดคล้องกับ โครงการแต่ละปี - ผู้ปฏิบัติรวบรวมข้อมูลและบันทึก

32 32 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล พิมพ์ URL ที่ช่อง Address http://rbm.doae.go.th พิมพ์ URL ที่ช่อง Address http://rbm.doae.go.th พิมพ์ Username, Password

33 33

34 34 กสก. 18

35 35 กสก.18 ( ต่อ )

36 36 กสก.18 ( ต่อ )

37 37

38 38 เลือกแบบ กสก. 18

39 39 พิมพ์ชื่อ หรือ เลขบัตร ประจำตัวประชาชน

40 40

41 41 เลือก แก้ไข

42 42 เลือกลบ

43 43 รายงานผลลัพธ์ ได้อะไรจากโปรแกรม (1) สรุปผลการนำความรู้ไปปฏิบัติ (2) จำนวนเรื่องที่เกษตรกรนำไปปฏิบัติ (3) เหตุผลที่เกษตรกรไม่ปฏิบัติ (4) จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรมของ โครงการ (5) ประเด็นที่เกษตรกรปฏิบัติ เปรียบเทียบก่อนและ หลังเข้าร่วมโครงการ (6) ผลที่ได้รับจากการนำความรู้ไปปฏิบัติ (7) การสมัครเข้าสู่ระบบการตรวจรับรองแหล่งผลิต โครงการส่งเสริมการ ผลิตสินค้าปลอดภัย ผลิตสินค้าปลอดภัย (8) ชื่อ - ที่อยู่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

44 44

45 45 ระดับของ ข้อมูล ระดับ ข้อมูล 1. ระดับประเทศ 2. ระดับภาค 3. ระดับจังหวัด / อำเภอ / ตำบล

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52 รายงาน “ สำคัญ ”  ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึก  ครบถ้วน  ทุกระดับนำไปใช้ประโยชน์ - บริหารโครงการทุกระดับ - ผลงานกรมฯ ตามตัวชี้วัด งบประมาณ และคำ รับรอง - รายงานกระทรวง ทุกเดือน - ผลงานกรม เพื่อเผยแพร่ - ฯลฯ

53 53 การติดตาม  ส่วนกลาง  ทีมติดตาม ( สสข.+ กอง / สำนัก )  กอง / สำนัก  สสข.  จังหวัด  ติดตามตามระบบส่งเสริม

54 54 ประเมินผล  ศึกษาเชิงลึก  กระบวนการ + ผลลัพธ์ตาม วัตถุประสงค์  กองแผนงาน + กอง / สำนัก + สสข. ร่วมกัน

55 55 สรุป กรมอนุมัติ คง.2 จว. จัดสรรเป้าหมายถึง อำเภอ / ตำบล จว. จัดทำแผน ( เป้าหมาย ) งาน + เงิน ดำเนินงานตาม แผน ประมวลผล + ใช้ประโยชน์ ทุกระดับ ประเมินผล ติดต าม งาน เร่งรั ด ปรับ ปรุง รายงานผล ( ความก้าวหน้า + ผลลัพธ์

56 56 ต้องการข้อมูล เพิ่มเติมที่ 1. มลวิภา อรรฐาเมศร์ ( กสก.) 2. สุธีร์ ชัยประเดิมศักดิ์ ( ก 1/1) โทร. 0-25793011,0- 29406062 กลุ่มติดตามและประเมิน กองแผนงาน


ดาวน์โหลด ppt 1 การติดตาม ประเมินผล และรายงาน. 2 ความก้าวห น้า ผลงาน ปัญหา อุปสรรค รายงาน ติดตาม ประเมินผ ล ความก้าว หน้า ( ตามตัวชี้วัด เชิงปริมาณ ) ผลลัพท์ ( ตามตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google