งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง (CQI) แผนกเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผา เมือง เรื่อง เครื่องพ่นหมอก ควันพร้อมใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง (CQI) แผนกเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผา เมือง เรื่อง เครื่องพ่นหมอก ควันพร้อมใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง (CQI) แผนกเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผา เมือง เรื่อง เครื่องพ่นหมอก ควันพร้อมใช้

2 สาเหตุ สาเหตุ เครื่องพ่นหมอกควันดับในขณะที่ทำการ พ่นหมอกควัน เนื่องจากเครื่องพ่นหมอกควันมี อายุการใช้งานมานาน ทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องพ่น บางชิ้นชำรุดและเสื่อมสภาพการใช้งาน เช่น วาว เปิด – ปิดน้ำมัน หัวฉีดอุดตัน หัวเทียนสกปรก แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ เป็นสาเหตุทำให้เครื่องพ่น ดับในขณะที่ทำการพ่น ทำให้เสียเวลานำเครื่อง มาตรวจสอบหาสาเหตุและจุดบกพร่องที่ทำให้ เครื่องดับ แผนกเวชกรรมป้องกัน รพ. ค่ายพ่อ ขุนผาเมือง

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เครื่องพ่นหมอกควันพร้อมใช้ก่อนที่ ทำการพ่นหมอกควัน ระยะเวลาในการดำเนินงาน เดือน พฤษภาคม 2556 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ 2557 เครื่องชี้วัด อัตราเครื่องพ่นหมอกควันดับในระหว่างที่ทำ การพ่นไม่เกินร้อยละ 30 แผนกเวชกรรมป้องกัน รพ. ค่ายพ่อ ขุนผาเมือง

4 การดำเนินงาน 1. ตรวจเช็ค ทดสอบ สตาร์ทเครื่อง พร้อมกับทดสอบพ่น ก่อนทำการออกพ่น 1 วัน 2. พักเครื่องทุกๆ ชั่วโมง 3. บำรุงรักษาตามคู่มือ หลังการพ่นทุกครั้ง 4. รายงานส่งซ่อม 5. รายงานเสนอความต้องการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ใหม่เพื่อทดแทน เครื่องพ่นหมอกควันเก่า แผนกเวชกรรมป้องกัน รพ. ค่ายพ่อ ขุนผาเมือง

5 ผลการดำเนินงาน ลำดับรายการปี 2556 ปี 2557 หมายเหตุ 1 จำนวนครั้งที่ทำการออกพ่น 145 2 จำนวนครั้งที่เครื่องพ่นหมอกควันดับ 51 3 อัตราเครื่องพ่นหมอกควันดับคิดเป็น ร้อยละ 35.7120 ทางตรง : เครื่องพ่นหมอกควันไม่ดับในระหว่างทำการพ่น หมอกควันและสามารถพ่นหมอก ควันได้ตามวันเวลาที่กำหนด ทางอ้อม : ลดอัตราการติดต่อของโรคไข้เลือดออก : ลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออะไหล่ทดแทน แผนกเวชกรรมป้องกัน รพ. ค่ายพ่อ ขุนผาเมือง

6 สรุป ปัญหาเครื่องพ่นหมอกควันดับในขณะที่ทำการพ่น ทำ ให้เสียเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเกิดจากหลาย สาเหตุด้วยกัน ที่พบบ่อยๆ เช่น วาวเปิด - ปิด น้ำมัน ชำรุดอุดตัน หัวฉีดน้ำมันอุดตัน หัวเทียนสกปรก แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ เนื่องจากเครื่องพ่นหมอกควันมี สภาพเก่าและมีอายุการใช้งานมานาน ฝ่ายเวชกรรมได้ ทำการบำรุงรักษาและส่งซ่อม รวมทั้งเบิกทดแทน อะไหล่บางอย่างที่ชำรุด จนกระทั่งเครื่องพ่นหมอก สามารถใช้งานได้ตามปกติ และทำให้ปัญหาเครื่องพ่น ดับลง แผนกเวชกรรมป้องกัน รพ. ค่ายพ่อ ขุนผาเมือง

7 แผนกเวชกรรม ป้องกัน โรงพยาบาลค่ายพ่อ ขุนผาเมือง


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง (CQI) แผนกเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผา เมือง เรื่อง เครื่องพ่นหมอก ควันพร้อมใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google