งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการ ดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการ ดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการ ดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2554

2 1.1 อัตราตายรวม ( ผู้ป่วยใน ) 1.2 อัตราตายทารกตายปริ กำเนิด 1.3 อัตราการเกิดภาวการณ์ ขาดออกซิเจนในเด็กแรกเกิด 1.4 อัตราเด็กแรกเกิดน้ำหนัก น้อยกว่า 2500 กรัมในหญิง ที่ฝากครรภ์ในโรงพยาบาล 1.5 อัตรามารดาเสียชีวิต 1.6 อัตราป่วยตายด้วย ไข้เลือดออก 1.7 อัตราการติดเชื้อ VAP 1.8 อัตราการติดเชื้อ CAUTI 1.9 อัตราการติดเชื้อ SSI 1.10 อัตราการเข้ารักษาซ้ำ ภายใน 28 วันโดยไม่ได้ วางแผน ด้านที่ 1 การดูแลด้านผู้ป่วย (PCR) 18 ตัวชี้วัด ด้านที่ 1 ( ต่อ ) 1.11 อุบัติการณ์การแพ้ยา ซ้ำในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยา 1.12 อัตราการเกิด ROP 1.13 ร้อยละผู้ป่วย STEMI ที่ ได้รับยา SK ภายใน 30 นาที 1.14 อัตรา ER Re-visit ภายใน 48 ชม. ด้วยอาการที่ รุนแรง 1.15 ระยะเวลาตอบสนอง (Response time) ต่อการ เรียกใช้ EMS <10 นาที 1.16 อัตราตายหลังผ่าตัดใน ผู้ป่วย Elective case ภายใน 24 ชม. 1.17 อัตราผ่าตัดซ้ำ 1.18 อัตราการเกิด Seroma หลังผ่าตัดมะเร็ง เต้านม

3 1.1 อัตราตายผู้ป่วยในรวม ปี 2552-2554 เกณฑ์ต่ำกว่า 5% IPD 44,840 ราย เสียชีวิต 1,032 ราย

4 5 อันดับการตายผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2554 1. Sepsis 42 ราย 2. Bacterial penumonia 38 ราย 3. Lobar pneumonia 30 ราย 4. GI haemorrhage 23 ราย 5. Acute subendocardial MI 21 ราย

5 1.2 อัตราตายปริกำเนิด ปี 2552-2554 เกณฑ์< 9 : 1000 การเกิดมีชีพ เสียชีวิต 38 ราย เกิดมีชีพ 3,125 ราย

6 1.3 อัตราการเกิดภาวะการขาดออกซิเจน ในเด็กแรกเกิด ปี 2552-2554 เกณฑ์ 30:1,000 การเกิดมีชีพ BA 81 ราย เกิดมีชีพ 3,125 ราย

7 1.4 อัตราเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า2,500กรัม ในหญิงที่ANC ในโรงพยาบาล เกณฑ์ต่ำกว่า <7% ANC รพ.232 ราย LBW 17 ราย 64.71% จากPreterm Labor 23.53 % จากIUGR 11.76%จากComplicationมารดา

8 1.5 อัตรามารดาเสียชีวิต เกณฑ์ < 18:100,000 การเกิดมีชีพทั้งหมด การเกิดมีชีพ ทั้งหมด 3,125 ราย

9 1.6 อัตราป่วยตายด้วยไข้เลือดออก เกณฑ์ต่ำกว่า < 0.13% จำนวนPt DF/DHFทั้งหมด 206 ราย เสียชีวิต 1 ราย ช.22 ปี refer จากรพ.สมเด็จ มาด้วยภาวะShock

10 1.7 อัตราการติดเชื้อVAP เกณฑ์ < 10: 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ

11 อัตราการติดเชื้อ VAP เกณฑ์ <10% 10 53 (ครั้ง) 11 53 (ครั้ง) 12 53 (ครั้ง) 01 54 (ครั้ง) 02 54 (ครั้ง) 03 54 (ครั้ง) 04 54 (ครั้ง) 05 54 (ครั้ง) 06 54 (ครั้ง) 07 54 (ครั้ง) 08 54 (ครั้ง) 09 54 (ครั้ง) รวม (ครั้ง) อายุรกรรมกึ่งวิกฤต0004298159118 57 ICU อายุรกรรม532322616335 41 ICU เด็ก311002112130 15 ICU ศัลยกรรม110020202002 10 อายุรกรรมหญิง100001100200 5 ศัลยกรรมหญิง000000000001 1 รวม (ครั้ง) 1053761418315 1716129 อัตราการติดเชื้อ VAP รวม 10.69.65.18.057.9415.716.53.2515.1319.115.814.7 1.11 ข้อมูลการติดเชื้อ VAP ปีงบประมาณ 2554

12 1.8 อัตราการติดเชื้อ CAUTI เกณฑ์ < 5: 1,000วันคาสายสวน ติดเชื่อCAUTI 15 ครั้ง จำนวนวันใส่สายสวนปัสสาวะ 19,916วัน

13 การติดเชื้อ CAUTI ปี 2554 wardครั้ง ICU Med8 กึ่งวิกฤติ3 อายุรกรรมหญิง2 ศัลยกรรมชาย1 พิเศษศัลย์ ชั้น 31 รวม15

14 1.9 อัตราการติดเชื้อ SSI เกณฑ์ < 4.5 % จำนวนติดเชื้อ SSI 9 ครั้ง จำนวนผ่าตัดใหญ่ 12,171 ครั้ง

15 Sit Specific Infection (การติดเชื้อตามตำแหน่ง) wardครั้ง PP3 พิเศษสูติกรรม ชั้น 42 LR1 AE1 พิเศษศัลย์ ชั้น 31 สูติกรรมบน1 รวม9

16 1.10 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน เกณฑ์ < 2.5 % Admitted 44,717ราย Re-admitted 146 ราย

17 โรคจำนวน 1Colon malignant neoplasm, unspecified19 2NIDM With peripheral circulatory complications13 3Unstable angina12 4Gastrointestinal haemorrhage, unspecified12 5HIV disease resulting in mycobacterial infection11 6Intrahepatic bile duct carcinoma10 7NIDM Without complications9 8Necrotising fasciitis, ankle and foot9 9Chronic renal failure, unspecified9 10Other and unspecified cirrhosis of liver8 10 อันดับการ re-admit ปีงบประมาณ 2554

18 1.11 อุบัติการณ์การแพ้ยาซ้ำในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ ยา เกณฑ์ 0 ราย 1.Ceftriaxone 1ราย 2.Clindamycin 1ราย

19 1.12 อัตราการเกิด ROP เกณฑ์ 0% Preterm 129 ราย ROP stage2 1 ราย 1,470กรัม Referรพ.ศรีนครินทร์ ทำLaser ระหว่างการรักษา (1 ราย ) (2 ราย ) (5 ราย )

20 1.13 ร้อยละผู้ป่วยSTEMIที่ได้รับยา SK ภายใน 30 นาที เกณฑ์ >40%

21 1.14 อัตราER Re-visitภายใน48 ชม. เกณฑ์ 0% 1 ราย Ac MI

22 1.15 ระยะเวลาตอบสนอง(Response time) ต่อการเรียกใช้ EMS <10 นาที เกณฑ์ >80% ออก EMS 629 ครั้ง Response time 10 นาที 609 ครั้ง

23 1.16 อัตราตายหลังผ่าตัดในผู้ป่วยElective Caseภายใน24ชม. เกณฑ์ 0% ปี54 Elective case ทั้งหมด 17ราย

24 1.17 อัตราผ่าตัดซ้ำ เกณฑ์ 0% ผ่าตัดทั้งหมด 7,830 ราย ผ่าตัดซ้ำ 14 ราย

25 wardจำนวน ศัลย์ URO5 EENT2 ICU-ศัลย์1 AE2 ศัลยกรรมชาย2 PP1 พิเศษศัลย์ ชั้น 31 รวม14 จำนวนผ่าตัดซ้ำ ปี 2554

26 1.18 อัตราการเกิด seroma หลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม เกณฑ์ 0% ผ่าตัด CA Breast ทั้งหมด 27 ราย เกิดภาวะ Seroma 6 ราย

27 ด้านที่ 2 การมุ่งเน้นของผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น 2.1 ความพึงพอใจผู้ป่วยนอก 2.2 ความพึงพอใจผู้ป่วยใน 2.3 ความพึงพอใจของชุมชน 2.4 ร้อยละข้อร้องเรียนที่ ตอบสนองผู้ร้องเรียนได้ ( ภายในเวลา 15 วัน )

28 2.1 ความพึงพอใจผู้ป่วยนอก เกณฑ์ >85%

29 2.2 ความพึงพอใจผู้ป่วยใน เกณฑ์ >85%

30 2.3 ความพึงพอใจของชุมชน เกณฑ์ >85%

31 2.4 ร้อยละข้อร้องเรียนที่ตอบสนองผู้ ร้องเรียนได้ (ภายในเวลา 15 วัน) เกณฑ์ 100% NA

32 ด้านที่ 3 ผลลัพธ์ด้านการเงิน 3.1 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (Quick Ratio) 3.2 อัตราเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 3.3 อัตรารายรับต่อรายจ่าย (I/E Ratio)

33 3.1 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (Quick Ratio) เกณฑ์ ≥1%

34 3.2 อัตราเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เกณฑ์ ≥1.5%

35 3.3 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ ( Cash Ratio) เกณฑ์ ≥0.8%

36 4.1 จำนวนงานวิจัย / R2R /mini research 4.2 จำนวนกิจกรรมพัฒนา คุณภาพในหน่วยงาน 4.3 อัตราความผาสุกของ เจ้าหน้าที่ 4.4 อัตราการ Turn Over Rate 4.5 อัตราการสัมผัสเชื้อ / บาดเจ็บ จากการปฏิบัติงาน Part 4 ด้านที่ 4 ผลลัพธ์ด้านบุคลากรและระบบงาน

37 4.1 จำนวนงานวิจัย / R2R /mini research เกณฑ์ >5 เรื่อง/ปี เรื่อง

38 4.2 จำนวนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพในหน่วยงาน เกณฑ์ >10 เรื่อง/ปี

39 4.3 อัตราความผาสุกของเจ้าหน้าที่ เกณฑ์>85%

40 4.4 อัตราการ Turn Over Rate เกณฑ์ <1%

41 4.5 อัตราการสัมผัสเชื้อ / บาดเจ็บ จากการปฏิบัติงาน เกณฑ์ <1% 12 ราย

42 5.1 ร้อยละของอุบัติการณ์ ระดับ E ขึ้นไปที่ได้รับการหา RCA แก้ไขเชิงระบบ 5.2 จำนวนครั้งของการเกิด อุบัติการณ์ทางคลินิก ระดับ GHI 5.3 ร้อยละของอุบัติการณ์ ระดับ G H I ขึ้นไปที่ได้รับการ หา RCA การแก้ไขเชิงระบบ 5.4 ร้อยละของอุบัติการณ์ซ้ำ ในระดับ G H I 5.5 อัตราตัวชี้วัดด้านความ ปลอดภัยของผู้ป่วยตาม Patient safety goal ผ่าน เกณฑ์คุณภาพ 5.6 อัตราการครองเตียง 5.7 อัตราเครื่องมือแพทย์ สำคัญได้รับการสอบเทียบ ( เครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูง ) 5.8 อัตราความสามารถ ตอบสนองความต้องการบริการ เครื่องมือทั่วไป (Infusion Pump,monitor) ด้านที่ 5 ผลลัพธ์ด้านระบบงานและกระบวนการสำคัญ 5.9 ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยผู้ป่วย นอก 5.10 อัตราความคลาดเคลื่อน ทางยาผู้ป่วยนอก 5.10.1 จำนวนสั่งยาผิดผู้ป่วย นอก (Prescribing error) 5.10.2 จำนวนจ่ายยาผิดผู้ป่วย นอก (Dispensing error) 5.11 อัตราความคลาดเคลื่อน ทางยาผู้ป่วยใน 5.11.1 จำนวนสั่งยาผิดผู้ป่วย ใน (Prescribing error) 5.11.2 จำนวนจ่ายยาผิดผู้ป่วย ใน (Dispensing error) 5.11.3 จำนวนครั้งความ คลาดเคลื่อนในการ บริหารยา 5.12 อัตราความสมบูรณ์ของเวช ระเบียน ผู้ป่วยใน 5.13 ระบบบำบัดน้ำเสียผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน - ค่า BOD น้ำเข้า - ค่า BOD น้ำออก - ความเป็นกรดด่าง - สารแขวนลอย (Suspended Solids;SS) - ตะกอนหนัก ด้านที่ 5 ( ต่อ )

43 5.1 ร้อยละของอุบัติการณ์ระดับ E ขึ้นไปที่ได้รับ การหา RCA แก้ไขเชิงระบบ เกณฑ์ >80%

44 5.2 จำนวนครั้งของการเกิด อุบัติการณ์ทางคลินิก ระดับ GHI เกณฑ์ 0 ครั้ง ครั้ ง

45 5.3 ร้อยละของอุบัติการณ์ระดับ GHI ขึ้นไปที่ ได้รับการหา RCA แก้ไขเชิงระบบ เกณฑ์ 100%

46 5.4 ร้อยละของอุบัติการณ์ซ้ำในระดับ G H I เกณฑ์ 0%

47 5.5 อัตราตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย ตามPatient safety goal ผ่านเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์ 100% PSG 11 ตัว ไม่ผ่าน 1 VAP 2 แพ้ยาซ้ำ

48 5.6 อัตราการครองเตียง เกณฑ์ ไม่เกินร้อยละ 80%

49 5.7 อัตราเครื่องมือแพทย์สำคัญได้รับการสอบเทียบ (เครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูง) เกณฑ์ 100%

50 5.8 อัตราความสามารถตอบสนองความต้องการ บริการเครื่องมือทั่วไป(Infusion Pump,monitor) เกณฑ์ >70%

51 5.9 ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยผู้ป่วยนอก เกณฑ์ <180%

52 5.10.1 ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา ผู้ป่วยนอก(Prescribing error) เกณฑ์ <15 ครั้ง/1000ใบสั่งยา จำนวนใบสั่งยาOPDทั้งหมด 1,609,862 ใบสั่งยา คลาดเคลื่อน 4,430 ครั้ง

53 รายการครั้ง สั่งยาที่ไม่มีในบัญชี รพ.721 ไม่ระบุวิธีใช้ยา817 ใช้คำย่อที่ห้ามใช้641 ขนาดและวิธีการบริหารไม่เหมาะสม468 ลืมสั่งยาเดิม128 สั่งใช้ยาซ้ำซ้อน109 สั่งใช้ยาบัญชีควบคุมโดยไม่เซ็น44 ไม่มีPre-Med27 ระบุ cycle / day ไม่ระบุ15 อื่นๆ ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาผู้ป่วยนอก ปี 2554

54 5.10.2 ความคลาดเคลื่อนในจ่ายยาผู้ป่วยนอก (Dispensing error) เกณฑ์ < 2 ครั้ง/1000 ใบสั่งยา -จ่ายยาไม่ครบ/เกิน 65 ครั้ง -จ่ายผิดชนิด 59 ครั้ง -ระบุวิธีใช้ไม่ถูก 34 ครั้ง

55 5.11.1 ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาผู้ป่วยใน (Prescribing error) เกณฑ์ < 35 ครั้ง/1000วันนอน

56 รายการครั้ง ใช้คำย่อไม่สากล608 ใช้คำย่อที่ห้ามใช้538 สั่งใช้ยาที่ไม่มีในบัญชียา รพ.402 ขนาดและวิธีการบริหารไม่เหมาะสม155 ลืมสั่งยาเดิม37 สั่งใช้ยาที่ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา41 สั่งใช้ยาบัญชีควบคุมโดยไม่เซ็น70 สั่งใช้ยาไม่ตรงตามประวัติเดิม54 สั่ง MSTไม่แนบใบ ยส.526 ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาผู้ป่วยใน ปี 2554

57 5.11.2 ความคลาดเคลื่อนในจ่ายยาผู้ป่วยใน (Dispensing error) เกณฑ์ < 3 ครั้ง /1000 ใบสั่งยา -จ่ายยาไม่ครบ/เกิน 120 ครั้ง -จ่ายผิดชนิด 119 ครั้ง -ระบุวิธีใช้ไม่ถูก 34 ครั้ง

58 5.11.3 จำนวนครั้งความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา เกณฑ์ < 1 ครั้ง : 1000วันนอน -ลืมบริหารยา 77 ครั้ง -การให้ยาก่อน/หลังอาหาร 23 ครั้ง -ระบุวิธีใช้ยาไม่ถูก 34 ครั้ง

59 5.12 อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน ผู้ป่วยใน เกณฑ์ >80%

60 5.13 ระบบบำบัดน้ำเสียผ่านเกณฑ์มาตรฐาน - ค่าความเป็นกรด ด่าง เกณฑ์ PH.5-9

61 5.13 ระบบบำบัดน้ำเสียผ่านเกณฑ์มาตรฐาน - สารแขวนลอย (Suspended Solids ; SS) เกณฑ์ <30mg/l หมายเหตุ : ข้อมูลส่งตรวจทุก 3 เดือน

62 5.13 ระบบบำบัดน้ำเสียผ่านเกณฑ์มาตรฐาน - ตะกอนหนัก เกณฑ์ < 0.5 หมายเหตุ : ข้อมูลส่งตรวจทุก 3 เดือน

63 6.1 การปฏิบัติตามกฎหมายและ กฎระเบียบ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน 6.2 พฤติกรรมที่มีจริยธรรม จำนวนรางวัลที่ได้รับจากองค์กร ภายนอก 6.3 การปฏิบัติตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการประสิทธิภาพการ ปฏิบัติราชการ 6.4 ประสิทธิภาพของการพัฒนา องค์กร Part 4 ด้านที่ 6 ด้านธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม (LDR)

64 6.1 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ผ่าน

65 6.2 จำนวนรางวัลที่ได้รับจากองค์กรภายนอก เรื่อง

66 6.3 การปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เกณฑ์ >80%

67 6.4 ประสิทธิภาพของการพัฒนาองค์กร

68 7.1 อัตราการตรวจสุขภาพประจำปีของ เจ้าหน้าที่ 7.2 อัตราผู้ป่วยเบาหวานมีระดับ Fasting blood sugar อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ (70- 130%mg/dl) 7.3 จำนวนเจ้าหน้าที่ป่วยจากการสัมผัสเชื้อ ( TB) 7.4 อัตราทารกกินนมแม่อย่างเดียวอย่าง น้อย 6 เดือน ( เมือง - ดอนจาน ) 7.5 อัตรากลุ่มเสี่ยง 35 ปี ขึ้นไปทุกคนใน เขตได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง 7.6 อัตราการเยี่ยมบ้านในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ( เมือง - ดอนจาน ) 7.7 ร้อยละของชุมชนที่มีความสำเร็จในการ จัดระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง ด้านที่ 7 ผลลัพธ์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (HPR)

69 7.1 อัตราการตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่

70 7.2 อัตราผู้ป่วยเบาหวานมีระดับ Fasting blood sugarอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ (70-130%mg/dl) เกณฑ์ 60%

71 7.3 จำนวนเจ้าหน้าที่ป่วยจากการสัมผัสเชื้อ (TB) เกณฑ์ 0 ราย

72 7.4 อัตราทารกกินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน (เมือง-ดอนจาน) เกณฑ์ >30%

73 7.5 อัตรากลุ่มเสี่ยง 35 ปี ขึ้นไปทุกคนในเขตได้รับ การคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เกณฑ์ >80%

74 7.6 อัตราการเยี่ยมบ้านในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง (เมือง-ดอนจาน) เกณฑ์ >80%

75 7.7 ร้อยละของชุมชนที่มีความสำเร็จใน การจัดระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง (เกณฑ์ เพิ่มขึ้น1ชุมชน/ปี/สถานบริการ) ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 1 ชุมชน 2 ชุมชน 3 ชุมชน

76 กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการและ สนับสนุนบริการสุขภาพ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt ผลการ ดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google