งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2555 เดือน กันยายน 2555 รวมทั้งสิ้น 61 ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2555 เดือน กันยายน 2555 รวมทั้งสิ้น 61 ตัวชี้วัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2555 เดือน กันยายน 2555 รวมทั้งสิ้น 61 ตัวชี้วัด

2 1.1 อัตราตายรวม ( ผู้ป่วยใน ) 1.2 อัตราตายทารกตายปริ กำเนิด 1.3 อัตราการเกิดภาวการณ์ ขาดออกซิเจนในเด็กแรกเกิด 1.4 อัตราเด็กแรกเกิดน้ำหนัก น้อยกว่า 2500 กรัมในหญิง ที่ฝากครรภ์ในโรงพยาบาล 1.5 อัตรามารดาเสียชีวิต 1.6 อัตราป่วยตายด้วย ไข้เลือดออก 1.7 อัตราการติดเชื้อ VAP 1.8 อัตราการติดเชื้อ CAUTI 1.9 อัตราการติดเชื้อ SSI 1.10 อัตราการเข้ารักษาซ้ำ ภายใน 28 วันโดยไม่ได้ วางแผน ด้านที่ 1 การดูแลด้านผู้ป่วย (PCR) 18 ตัวชี้วัด ด้านที่ 1 ( ต่อ ) 1.11 อุบัติการณ์การแพ้ยา ซ้ำในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยา 1.12 อัตราการเกิด ROP 1.13 ร้อยละผู้ป่วย STEMI ที่ ได้รับยา SK ภายใน 30 นาที 1.14 อัตรา ER Re-visit ภายใน 48 ชม. ด้วยอาการที่ รุนแรง 1.15 ระยะเวลาตอบสนอง (Response time) ต่อการ เรียกใช้ EMS <10 นาที 1.16 อัตราตายหลังผ่าตัดใน ผู้ป่วย Elective case ภายใน 24 ชม. 1.17 อัตราผ่าตัดซ้ำ 1.18 อัตราการเกิด Seroma หลังผ่าตัดมะเร็ง เต้านม

3 1.1 อัตราตายผู้ป่วยในรวม เกณฑ์ต่ำกว่า 5% เสียชีวิต 75 ราย IPD 3,600 ราย

4 5 อันดับการตายผู้ป่วยใน กันยายน 2555 1. อุบัติเหตุ6 ราย 2. HIV disease 5 ราย 3. AMI4 ราย 4. CA4 ราย 5. Pneumonia 4 ราย 6. Heart failure 3 ราย

5 1.2 อัตราตายปริกำเนิด เกณฑ์< 9 : 1000 การเกิดมีชีพ เสียชีวิต 1 ราย คือ DFIU เกิดมีชีพ 333 ราย

6 1.3 อัตราการเกิดภาวะการขาดออกซิเจน ในเด็กแรกเกิด เกณฑ์ 30:1,000 การเกิดมีชีพ BA 0 ราย เกิดมีชีพ 333 ราย

7 1.4 อัตราเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า2,500กรัม ในหญิงที่ANC ในโรงพยาบาล เกณฑ์ต่ำกว่า <7% LBW 8 ราย ANC รพ.กส. 49 ราย

8 1.5 อัตรามารดาเสียชีวิต เกณฑ์< 18:100,000การเกิดมีชีพทั้งหมด เสียชีวิต 0 ราย เกิดมีชีพทั้งหมด 333 ราย

9 1.6 อัตราป่วยตายด้วยไข้เลือดออก เกณฑ์ต่ำกว่า < 0.13% เสียชีวิต 0 ราย จำนวนผู้ป่วย ไข้เลือดออก ทั้งหมด 17 ราย

10 1.7 อัตราการติดเชื้อVAP เกณฑ์ < 10 : 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ

11 อัตราการติดเชื้อ VAP เกณฑ์ <10% ต.ค. 54 (ครั้ง) พ.ย. 54 (ครั้ง) ธ.ค. 54 (ครั้ง) ม.ค. 55 (ครั้ง) ก.พ. 55 (ครั้ง) มี.ค. 55 (ครั้ง) เม.ย. 55 (ครั้ง) พ.ค. 55 (ครั้ง) มิ.ย. 55 (ครั้ง) ก.ค. 55 (ครั้ง) ส.ค. 55 (ครั้ง) ก.ย. 55 (ครั้ง) รวม (ครั้ง) อายุรกรรมกึ่งวิกฤต 3965442356711 65 ICU อายุรกรรม 22323333323 29 ICU ศัลยกรรม 111422301211 19 ICU เด็ก 100102220112 12 อายุรกรรมชาย 1 0000010001 ศัลยกรรมชาย 0000010001 อายุรกรรมหญิง 00000020013 ศัลยกรรมUro 0000001001 รวม (ครั้ง) 7121012913 89111215131 อัตราการติดเชื้อ VAP รวม 5.819.868.2614.538.1211.9714.817.667.518.9111.7312.22 ข้อมูลการติดเชื้อ VAP ปีงบประมาณ 2555

12 เกณฑ์ < 5 : 1,000วันคาสายสวน 1.8 อัตราการติดเชื้อ CAUTI (Catheter associated urinary tract infection)

13 1.9 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด SSI (01,02) Sit Specific Infection (สะอาด,กึ่งปนเปื้อน) เกณฑ์ < 4.5 %

14 1.10 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน เกณฑ์ < 2.5 % Re-Admitted 27 ราย Admitted เดือนที่แล้ว 3,802 ราย

15 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน ward จำนวน PCT- อายุรกรรม 23 ราย - อายุรกรรมหญิง 22 ราย (1. Dyspepsia 4 ราย 2. NIDM 3 ราย 3. UTI 1 ราย 4. Anaphylacitic Shock 1 ราย 5. Gastroenteritis 1 ราย 6. Myeloma 1 ราย 7. Pleural effusion 1 ราย 8.Thyrotoxicosis 1 ราย ) 9. Cerebral infarction 1 ราย 10. ESRD 1 ราย 11. ITP 1 ราย 12. TB lung 1 ราย 13. COPD 1 ราย 14. CA lung 1 ราย 15. Thalassaemias 1 ราย 16. CHF 1 ราย 17. Myelodysplastic syndrome - กึ่งวิกฤต 1 ราย คือ COPD

16 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน ward จำนวน PCT- กุมารเวช กรรม 3 ราย PCT- ศัลยกรรม 1 ราย - เด็กเล็ก 2 ราย (1. ITP 1 ราย 2. Pneumonia 1 ราย ) - เด็กโต 1 ราย คือ Acute gastritis - ศัลยกรรมชาย 1 ราย (1.)

17 1.11 อุบัติการณ์การแพ้ยาซ้ำในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยา เกณฑ์ 0 ราย

18 1.12 อัตราการเกิด ROP (Retinopathy of prematurity) เกณฑ์ 0% (1 ราย ) (2 ราย ) (5 ร าย ) ตึกเด็กอ่อน ROP จำนวน 0 ราย จำนวนทารกคลอดก่อนกำหนด ทั้งหมดจำนวน 7 ราย

19 1.13 ร้อยละผู้ป่วยSTEMIที่ได้รับยา SK ภายใน 30 นาที เกณฑ์ >40%

20 1.14 อัตรา Re-Visit ที่ ER ภายใน 48 ชม. เกณฑ์ 0%

21 1.15 ระยะเวลาตอบสนอง(Response time) ต่อการเรียกใช้ EMS <10 นาที เกณฑ์ >80%

22 1.16 อัตราตายหลังผ่าตัดในผู้ป่วยElective Caseภายใน24ชม. เกณฑ์ 0%

23 1.17 อัตราผ่าตัดซ้ำ เกณฑ์ 0% ผ่าตัดทั้งหมด 787 ราย ผ่าตัดซ้ำ 4 ราย -ศัลยกรรมชาย 2 ราย คือ -DB แผล Bleed ซึม - A-P Resection+colostomy -ศัลยกรรมยูโร 1 ราย คือ Hepatectomy+patail Gastectomy -ศัลยกรรมหญิง 1 ราย คือ TAH+BSO Appendectomy

24 1.18 อัตราการเกิด seroma หลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม เกณฑ์ 0%

25 ด้านที่ 2 การมุ่งเน้นของผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น 2.1 ความพึงพอใจผู้ป่วยนอก 2.2 ความพึงพอใจผู้ป่วยใน 2.3 ความพึงพอใจของชุมชน 2.4 ร้อยละข้อร้องเรียนที่ ตอบสนองผู้ร้องเรียนได้ ( ภายในเวลา 15 วัน )

26 2.1 ความพึงพอใจผู้ป่วยนอก เกณฑ์ >85%

27 2.2 ความพึงพอใจผู้ป่วยใน เกณฑ์ >85%

28 2.3 ความพึงพอใจของชุมชน เกณฑ์ >85%

29 2.4 ร้อยละข้อร้องเรียนที่ตอบสนองผู้ ร้องเรียน ได้ (ภายในเวลา 15 วัน) เกณฑ์ 100% NA

30 ด้านที่ 3 ผลลัพธ์ด้านการเงิน 3.1 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (Quick Ratio) 3.2 อัตราเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 3.3 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้อง ชำระ (Cash Ratio)

31 3.1 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (Quick Ratio) เกณฑ์ ≥1% ณ ส.ค.55 Quick Ratio 1.32

32 3.2 อัตราเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เกณฑ์ ≥1.5% ณ ส.ค.55 Current Ratio 1.57

33 3.3 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ ( Cash Ratio) เกณฑ์ ≥0.8% ณ ส.ค.55 Cash Ratio 1.00

34 4.1 จำนวนงานวิจัย / R2R /mini research 4.2 จำนวนกิจกรรมพัฒนา คุณภาพในหน่วยงาน 4.3 อัตราความผาสุกของ เจ้าหน้าที่ 4.4 อัตราการ Turn Over Rate 4.5 อัตราการสัมผัสเชื้อ / บาดเจ็บ จากการปฏิบัติงาน Part 4 ด้านที่ 4 ผลลัพธ์ด้านบุคลากรและระบบงาน

35 4.1 จำนวนงานวิจัย / R2R /mini research เกณฑ์ >5 เรื่อง/ปี เรื่อง NA

36 4.2 จำนวนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพในหน่วยงาน เกณฑ์ >10 เรื่อง/ปี

37 4.3 อัตราความผาสุกของเจ้าหน้าที่ เกณฑ์>85%

38 4.4 อัตราการ Turn Over Rate เกณฑ์ <1%

39 4.5 อัตราการสัมผัสเชื้อ / บาดเจ็บ จากการปฏิบัติงาน เกณฑ์ <1%

40 5.1 ร้อยละของอุบัติการณ์ ระดับ E ขึ้นไปที่ได้รับการหา RCA แก้ไขเชิงระบบ 5.2 จำนวนครั้งของการเกิด อุบัติการณ์ทางคลินิก ระดับ GHI 5.3 ร้อยละของอุบัติการณ์ ระดับ G H I ขึ้นไปที่ได้รับการ หา RCA การแก้ไขเชิงระบบ 5.4 ร้อยละของอุบัติการณ์ซ้ำ ในระดับ G H I 5.5 อัตราตัวชี้วัดด้านความ ปลอดภัยของผู้ป่วยตาม Patient safety goal ผ่าน เกณฑ์คุณภาพ 5.6 อัตราการครองเตียง 5.7 อัตราเครื่องมือแพทย์ สำคัญได้รับการสอบเทียบ ( เครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูง ) 5.8 อัตราความสามารถ ตอบสนองความต้องการบริการ เครื่องมือทั่วไป (Infusion Pump,monitor) ด้านที่ 5 ผลลัพธ์ด้านระบบงานและกระบวนการสำคัญ 5.9 ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยผู้ป่วย นอก 5.10 อัตราความคลาดเคลื่อน ทางยาผู้ป่วยนอก 5.10.1 จำนวนสั่งยาผิดผู้ป่วย นอก (Prescribing error) 5.10.2 จำนวนจ่ายยาผิดผู้ป่วย นอก (Dispensing error) 5.11 อัตราความคลาดเคลื่อน ทางยาผู้ป่วยใน 5.11.1 จำนวนสั่งยาผิดผู้ป่วย ใน (Prescribing error) 5.11.2 จำนวนจ่ายยาผิดผู้ป่วย ใน (Dispensing error) 5.11.3 จำนวนครั้งความ คลาดเคลื่อนในการ บริหารยา 5.12 อัตราความสมบูรณ์ของเวช ระเบียน ผู้ป่วยใน 5.13 ระบบบำบัดน้ำเสียผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน - ค่า BOD น้ำเข้า - ค่า BOD น้ำออก - ความเป็นกรดด่าง - สารแขวนลอย (Suspended Solids;SS) - ตะกอนหนัก ด้านที่ 5 ( ต่อ )

41 5.1 ร้อยละของอุบัติการณ์ระดับ E ขึ้นไปที่ได้รับ การหา RCA แก้ไขเชิงระบบ เกณฑ์ >80% วิเคราะห์ RCA 6 ครั้งในจำนวน 6 ครั้ง

42 5.2 จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติการณ์ทาง คลินิก ระดับ GHI เกณฑ์ 0 ครั้ง

43 5.3 ร้อยละของอุบัติการณ์ระดับ GHI ขึ้นไปที่ ได้รับการหา RCA แก้ไขเชิงระบบ เกณฑ์ 100%

44 5.4 ร้อยละของอุบัติการณ์ซ้ำในระดับ G H I เกณฑ์ 0%

45 5.5 อัตราตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย ตามPatient safety goal ผ่านเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์ 100%

46 5.6 อัตราการครองเตียง เกณฑ์ ไม่เกินร้อยละ 80%

47 5.7 อัตราเครื่องมือแพทย์สำคัญได้รับการสอบเทียบ (เครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูง) เกณฑ์ 100%

48 5.8 อัตราความสามารถตอบสนองความต้องการ บริการเครื่องมือทั่วไป(Infusion Pump,monitor) เกณฑ์ >70%

49 5.9 ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยผู้ป่วยนอก เกณฑ์ <180% นาที

50 5.10.1 ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา ผู้ป่วยนอก(Prescribing error) เกณฑ์ <15 ครั้ง/1000ใบสั่งยา จำนวนใบสั่งยาOPDทั้งหมด 15,116 ใบสั่งยา คลาดเคลื่อนการสั่งยา 523 ครั้ง

51 5.10.2 ความคลาดเคลื่อนในจ่ายยาผู้ป่วยนอก (Dispensing error) เกณฑ์ < 2 ครั้ง/1000 ใบสั่งยา จำนวนใบสั่งยาOPDทั้งหมด 15,116 ใบสั่งยา คลาดเคลื่อนการจ่ายยา 12 ครั้ง

52 5.11.1 ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาผู้ป่วยใน (Prescribing error) เกณฑ์ < 35 ครั้ง/1000วันนอน จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 15,013 วัน คลาดเคลื่อนการสั่งยา 547 ครั้ง

53 5.11.2 ความคลาดเคลื่อนในจ่ายยาผู้ป่วยใน (Dispensing error) เกณฑ์ < 3 ครั้ง /1000 ใบสั่งยา จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 15,013 วัน คลาดเคลื่อนการจ่ายยาผิด 42 ครั้ง

54 5.11.3 จำนวนครั้งความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา เกณฑ์ < 1 ครั้ง : 1000วันนอน จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 15,013 วัน คลาดเคลื่อนการบริหารยา 8 ครั้ง

55 5.12 อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน ผู้ป่วยใน เกณฑ์ >80%

56 5.13 ระบบบำบัดน้ำเสียผ่านเกณฑ์มาตรฐาน - ค่าความเป็นกรด ด่าง เกณฑ์ PH. 5-9

57 5.13 ระบบบำบัดน้ำเสียผ่านเกณฑ์มาตรฐาน - สารแขวนลอย (Suspended Solids ; SS) เกณฑ์ <30mg/l หมายเหตุ : ข้อมูลส่งตรวจทุกเดือน

58 5.13 ระบบบำบัดน้ำเสียผ่านเกณฑ์มาตรฐาน - ตะกอนหนัก เกณฑ์ < 0.5 หมายเหตุ : ข้อมูลส่งตรวจทุกเดือน

59 6.1 การปฏิบัติตามกฎหมายและ กฎระเบียบ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน 6.2 พฤติกรรมที่มีจริยธรรม จำนวนรางวัลที่ได้รับจากองค์กร ภายนอก 6.3 การปฏิบัติตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการประสิทธิภาพการ ปฏิบัติราชการ 6.4 ประสิทธิภาพของการพัฒนา องค์กร Part 4 ด้านที่ 6 ด้านธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม (LDR)

60 6.1 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ผ่าน ( ณ มี. ค.55)

61 6.2 จำนวนรางวัลที่ได้รับจากองค์กรภายนอก เรื่อง

62 6.3 การปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เกณฑ์ >80%

63 6.4 ประสิทธิภาพของการพัฒนาองค์กร

64 7.1 อัตราการตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่ 7.2 อัตราผู้ป่วยเบาหวานมีระดับ Fasting blood sugar อยู่ ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ (70-130%mg/dl) 7.3 จำนวนเจ้าหน้าที่ป่วยจากการสัมผัสเชื้อ ( TB) 7.4 อัตราทารกกินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน ( เมือง - ดอนจาน ) 7.5 อัตรากลุ่มเสี่ยง 35 ปี ขึ้นไปทุกคนในเขตได้รับการคัด กรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 7.6 อัตราการเยี่ยมบ้านในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ( เมือง - ดอน จาน ) 7.7 ร้อยละของชุมชนที่มีความสำเร็จในการจัดระบบ สุขภาพที่เข้มแข็ง ด้านที่ 7 ผลลัพธ์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (HPR)

65 7.1 อัตราการตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่

66 7.2 อัตราผู้ป่วยเบาหวานมีระดับ Fasting blood sugarอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ (70-130%mg/dl) เกณฑ์ 60%

67 7.3 จำนวนเจ้าหน้าที่ป่วยจากการสัมผัสเชื้อ (TB) เกณฑ์ 0 ราย

68 7.4 อัตราทารกกินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน (เมือง-ดอนจาน) เกณฑ์ >30%

69 7.5 อัตรากลุ่มเสี่ยง 35 ปี ขึ้นไปทุกคนในเขตได้รับ การคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เกณฑ์ >80% จากฐานข้อมูลในโปรแกรม HOSxP

70 7.6 อัตราการเยี่ยมบ้านในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง (เมือง-ดอนจาน) เกณฑ์ >80%

71 7.7 ร้อยละของชุมชนที่มีความสำเร็จใน การจัดระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง (เกณฑ์ เพิ่มขึ้น1ชุมชน/ปี/สถานบริการ) ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 2 ชุมชน 3 ชุมชน

72 กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการและ สนับสนุนบริการสุขภาพ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2555 เดือน กันยายน 2555 รวมทั้งสิ้น 61 ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google