งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายประคอง ชูนวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายอานนท์ ทองสว่าง รักษาการในตำแหน่งวิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ นางเนตรชนก วิ ลาควง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายประคอง ชูนวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายอานนท์ ทองสว่าง รักษาการในตำแหน่งวิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ นางเนตรชนก วิ ลาควง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายประคอง ชูนวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายอานนท์ ทองสว่าง รักษาการในตำแหน่งวิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ นางเนตรชนก วิ ลาควง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นางสาวภัทรพร สังข์คง นักผังเมืองชำนาญการ นายรังสรรค์ ปาน บุญ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

2 อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 1211 พนักงาน ราชการ 65 ลูกจ้างประ จำ 88 รวม 2624 ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 32 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประ จำ 44 กลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ 32 ลูกจ้างประ จำ 44 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ -- โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด (0/0) อัตราว่าง - เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ย้ายไป จ. อ่างทอง 12 พ. ย. 55 - พนักงานวางผังเมือง ลาออก 1 พ. ย. 55 ( อยู่ระหว่าง ดำเนินการรับสมัคร ) มาช่วย ราชการ - นายธนกร ธีรภัทรมงคล พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง (1 ต. ค. 55 ถึง 31 มี. ค. 56) ถูกยืมตัว - ลาเรียน -

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไปรายกา ร 9474 62913401961 2624 33374421513760286797772487459474 9191834 1.1 งานสารบรรณรายกา ร 8991727 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 226485 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 143239 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 154262 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 369724 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 717 1.2 การเงิน & บัญชีรายกา ร 2065 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 1453 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 26 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) 46 1.3 พัสดุรายกา ร -42 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) -13 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) -8 (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ ( ครั้ง ) -21

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) 1 ผัง 2.1 จังหวัดระนอง ข.18 3 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) 1 ผัง 3.1 งานวาง / ปรับปรุง ผังเมืองรวมเมือง ระนอง ( เทศบาล เมืองระนอง, เทศบาล ต. ปากน้ำ, เทศบาล ต. บางริ้น, เทศบาล ต. ปากน้ำ ท่าเรือ, เทศบาล ต. บางนอน และ อบต. หาดส้มแป้น ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 - ข.1 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 4 ผัง ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 4.1 เทศบาลตำบล บางริ้น ข.1 4.2 เทศบาลตำบล ปากน้ำ ข.1 4.3 เทศบาลตำบล ปากน้ำท่าเรือ ข.1 4.4 เทศบาลตำบล จ. ป. ร. ข.1 5 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม - ผัง 5.1 อบต. 5.2 อบต. 5.3 อบต.

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 550 รายกา ร 4386134 177 220268312360409453501550 73168 6.1 กรรมการ ( คณะ ) 84514 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 7236 6.3 สำรวจ ( งาน ) 4234 6.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 4212 6.5 ประมาณราคา ( งาน ) 4245 6.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 21037110 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 281013 6.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 301014 6.9 งานกำกับตาม กฎหมาย ( งาน ) --- 7 งานบริการด้านผังเมือง 60 รายกา ร 51015202530354045505560 610 7.1 กรรมการ ( คณะ ) -- 7.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 24 7.3 ให้บริการตรวจสอบ การใช้ ประโยชน์ที่ดิน แผน ที่ ฯลฯ ( เรื่อง ) 46

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1 สนับสนุนการจัด รูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด ) 100% 10% 20%30%40%50%60%70%80%100 % -- 9 การตรวจสอบอาคาร ราชการ 70 อาคาร -5152030354550606570 -- 10 ตรวจและออก ใบอนุญาต โรงมหรสพ - 11 ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ - 12 บำรุงรักษาและ ปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง - บำรุง ปกติ 100%------50% --

7 ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 3 โครงการ งบประมาณรวม 79.5060 ล้านบาท 1.1 โครงการก่อสร้าง เขื่อน ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ กระบุรี บ้านหาดตุ่น ( ชุมชน บ้าน จอมแห ) ม.8 ต. ปาก จั่น อ. กระบุรี จ. ระนอง 1 แห่ง 100% 6.684 5 ลบ. 100% 72.71 % 100% 1.2 โครงการพัฒนา ปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวน้ำแร่ ร้อนสวนสาธารณะ รักษะวาริน 1 แห่ง 10%20%25%30%40%50%55%70%80%95%100% -4%4% 42.82 15 ลบ. 10%20%25%30%40%50%55%70%80%95%100% -- 1.3 โครงการอันดา มันเกทเวย์ ( ประตูสู่ อันดามัน ) 1 แห่ง 10%15%20%30%50%70%90%95%100% 6%6%11% 30.00 00 ลบ. 10%15%20%30%50%70%90%95%100% -- 2 สนง. เป็นหน่วยงานสนับสนุน - โครงการ งบประมาณรวม - ล้านบาท ต่อเนื่องปีงบประมาณ 2555

8 ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 3 โครงการ งบประมาณรวม 71.6400 ล้านบาท ( จังหวัด ) 1.1 โครงการพัฒนา ปรับปรุงแหล่ง ท่องเที่ยวน้ำแร่ร้อน สวนสาธารณะรักษะ วาริน ( ระยะที่ 2) 1 แห่ง -----20%30%40%50%65%85%100 % -- 24.14 00 ลบ. -----20%30%40%40%50%65%85%100 % -- 1.2 โครงการก่อสร้าง เขื่อน ป้องกันการกัดเซาะ ตลิ่งป้องกัน น้ำท่วมริมคลองน้ำจืด 1 แห่ง -----20%30%40%40%50%65%85%100 % -- 25.00 00 ลบ. -----20%30%40%40%50%65%85%100 % -- ( กลุ่มจังหวัด ) 1.3 โครงการก่อสร้าง เขื่อน ป้องกันตลิ่งชายแดน ริมน้ำ กระบุรี บ้านห้วยรุ้ง ม.8 ต. ปากจั่น อ. กระบุรี จ. ระนอง 1 แห่ง ------10%20%20%30%30%50%50%70%70%100 % -- 22.50 00 ลบ. ------10%20%30%50%70%100 % -- 2 สนง. เป็นหน่วยงานสนับสนุน - โครงการ งบประมาณรวม - ล้านบาท ปีงบประมาณ 2556

9 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน - 1.1- 1.2- 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 4 หลัง -- 3 ตรวจสอบสถานบริการ - 4 การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน 12 ครั้ง 12 5 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ” 12 ครั้ง -- Agenda

10 ที่งบประมาณ เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบบุคลากร และงบอุดหนุน ) 1.870 4 ลบ. 20%44%69%94 %100 % 4.24 % 12.8 6% 1.1 งบดำเนินงาน 1.830 4 ลบ. 20%44%69%94 %100 % 4.24 % 13.1 4% 1.2 งบลงทุน 0.040 0 ลบ. 10 %25 %50 %80 %100 % -- 1.3 งบรายจ่ายอื่น

11 ผังเมือง วัน หมดอา ยุ ป 123456789101112131415161718 ผังเมืองรวมจังหวัด ระนอง ผังเมืองรวมเมืองระนอง 11 ก. พ. 58 ผังเมืองชุมชน ทต. บาง ริ้น ผังเมืองชุมชน ทต. ปากน้ำ ผังเมืองชุมชน ทต. ปากน้ำท่าเรือ ผังเมืองชุมชน ทต. จ. ป. ร. 18 (1) 5656 5656 5656 5656 5656 5656 5656 5656


ดาวน์โหลด ppt นายประคอง ชูนวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายอานนท์ ทองสว่าง รักษาการในตำแหน่งวิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ นางเนตรชนก วิ ลาควง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google