งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัด 1 ร้อยละสะสมที่ลดลงของครัวเรือน ยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ AS-IS ปีที่ผ่านมา กิจกร รม ผู้ปฎิ บัติ กรอบ เวลา ผลลั พธ์ ปัจจัย สำเร็ จ ปัญห า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัด 1 ร้อยละสะสมที่ลดลงของครัวเรือน ยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ AS-IS ปีที่ผ่านมา กิจกร รม ผู้ปฎิ บัติ กรอบ เวลา ผลลั พธ์ ปัจจัย สำเร็ จ ปัญห า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัด 1 ร้อยละสะสมที่ลดลงของครัวเรือน ยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ AS-IS ปีที่ผ่านมา กิจกร รม ผู้ปฎิ บัติ กรอบ เวลา ผลลั พธ์ ปัจจัย สำเร็ จ ปัญห า อุปสร รค (LEA N) TO BE ข้อเส นอแ นะ โปรแ กรม ข้อมู ล เครื่องมื อ เทคโนโ ลยี 2 3 4 กองแผน

2 ตัวชี้วัด 2 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความสุขมวล รวมมากขึ้น AS-IS กิจกร รม ผู้ปฎิ บัติ กรอบ เวลา ผลลั พธ์ ปัจจัย สำเร็ จ ปัญห า อุปสร รค (LEA N) TO BE ข้อเส นอแ นะ โปรแ กรม ข้อมู ล เครื่องมื อ เทคโนโ ลยี 2 3 4 สสช

3 ตัวชี้วัด 3. รายได้จากการจำหน่าย OTOP เพิ่มขึ้น 1 แสนล้าน AS-IS กิจกร รม ผู้ปฎิ บัติ กรอบ เวลา ผลลั พธ์ ปัจจัย สำเร็ จ ปัญห า อุปสร รค (LEA N) TO BE ข้อเส นอแ นะ โปรแ กรม ข้อมู ล เครื่องมื อ เทคโนโ ลยี 2 3 4 สภว

4 ตัวชี้วัด 4. จำนวน Product กลุ่ม D ที่ได้รับการ พัฒนาคุณภาพ AS-IS กิจกร รม ผู้ปฎิ บัติ กรอบ เวลา ผลลั พธ์ ปัจจัย สำเร็ จ ปัญห า อุปสร รค (LEA N) TO BE ข้อเส นอแ นะ โปรแ กรม ข้อมู ล เครื่องมื อ เทคโนโ ลยี 2 3 4 สภว

5 ตัวชี้วัด 5. จำนวนกลุ่มออมทรัพย์ที่มีธรรมาภิบาล AS-IS กิจกร รม ผู้รับผิ ดชอบ ห้วง เวลา ค่า คะแน นปี 57 ปัจจัย สำเร็จ ปัญห า อุปสร รค ข้อเส นอแน ะ เครื่อง มือ IT กิจกร รม ผู้ปฎิ บัติ กรอบ เวลา ผลลั พธ์ ปัจจัย สำเร็ จ ปัญห า อุปสร รค (LEA N) TO BE ข้อเส นอแ นะ โปรแ กรม ข้อมู ล เครื่องมื อ เทคโนโ ลยี 2 3 4 สทอ

6 ตัวชี้วัด 6. การเบิกจ่าย งบลงทุน งบภาพรวม AS-IS กิจกร รม ผู้รับผิ ดชอบ ห้วง เวลา ค่า คะแน นปี 57 ปัจจัย สำเร็จ ปัญห า อุปสร รค ข้อเส นอแน ะ เครื่อง มือ IT กิจกร รม ผู้ปฎิ บัติ กรอบ เวลา ผลลั พธ์ ปัจจัย สำเร็ จ ปัญห า อุปสร รค (LEA N) TO BE ข้อเส นอแ นะ โปรแ กรม ข้อมู ล เครื่องมื อ เทคโนโ ลยี 2 3 4 กองคลัง กองแผน

7 ตัวชี้วัด 7. การประหยัดไฟฟ้า เชื้อเพลง AS-IS กิจกร รม ผู้ปฎิ บัติ กรอบ เวลา ผลลั พธ์ ปัจจัย สำเร็ จ ปัญห า อุปสร รค (LEA N) TO BE ข้อเส นอแ นะ โปรแ กรม ข้อมู ล เครื่องมื อ เทคโนโ ลยี 2 3 4

8 ตัวชี้วัด 8. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ สารสนเทศภาครัฐ8. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ สารสนเทศภาครัฐ กิจกร รม ผู้ปฎิ บัติ กรอบ เวลา ผลลั พธ์ ปัจจัย สำเร็ จ ปัญห า อุปสร รค (LEA N) TO BE ข้อเส นอแ นะ โปรแ กรม ข้อมู ล เครื่องมื อ เทคโนโ ลยี 1 2 3

9 ตัวชี้วัด 9. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะ องค์กร ( ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรม องค์การ ) กิจกรรมผู้ปฎิ บัติ กรอ บ เวล า ผลลัพ ธ์ ปัจจัย สำเร็จ ปัญหา อุปสรร ค (LEAN ) TO BE ข้อเส นอแน ะ โปรแก รม ข้อมู ล เครื่องมื อ เทคโนโ ลยี ระดับ ความสำเ ร็จของ การจัดทำ รายงาน ลักษณะ สำคัญ ของ องค์การ ดับ ความสำเ ร็จของ การ พัฒนา องค์การ

10 ตัวชี้วัด 10. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ กิจกรรมผู้ปฎิ บัติ กรอ บ เวล า ผลลัพ ธ์ ปัจจัย สำเร็จ ปัญหา อุปสรร ค (LEAN ) TO BE ข้อเส นอแน ะ โปรแก รม ข้อมู ล เครื่องมื อ เทคโนโ ลยี 1. 2. 3.

11 กิจกรรมสำคัญ 11: การติดตาม ประเมินผล การควบคุม กิจกรรมผู้ปฎิ บัติ กรอ บ เวล า ผลลัพ ธ์ ปัจจัย สำเร็จ ปัญหา อุปสรร ค (LEAN ) TO BE ข้อเส นอแน ะ โปรแก รม ข้อมู ล เครื่องมื อ เทคโนโ ลยี 1. 2. 3.

12 กิจกรรมสำคัญ 12: การประชาสัมพันธ์และ เสริมสร้างภาพลักษณ์ กิจกรร ม ผู้รับผิ ดชอบ ห้วง เวลา ค่า คะแนน ปี 57 ปัจจัย สำเร็จ ปัญหา อุปสรร ค TO BE - กิจกรรมผู้ปฎิ บัติ กรอ บ เวล า ผลลัพ ธ์ ปัจจัย สำเร็จ ปัญหา อุปสรร ค (LEAN ) TO BE ข้อเส นอแน ะ โปรแก รม ข้อมู ล เครื่องมื อ เทคโนโ ลยี 1. 2. 3.

13 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธฯ 13: ร้อยละของผู้นำอช. ที่สามารถบริหาร จัดการชุมชนฯ กิจกรรมผู้ปฎิ บัติ กรอ บ เวล า ผลลัพ ธ์ ปัจจัย สำเร็จ ปัญหา อุปสรร ค (LEAN ) TO BE ข้อเส นอแน ะ โปรแก รม ข้อมู ล เครื่องมื อ เทคโนโ ลยี 1. พัฒนา หลัก หลักสูตร ผู้นำ ชุมชน องค์กร เครือข่าย Smart Leader Innovati ve Leader Strategic Leader สพช. ต.ค.ต.ค. หลักสู ตรที่มี คุณภา พ การให้ ความร่ วมือ ของ แต่ละ สำนัก กองใน การ พัฒนา หลักสู ตร ใช้ ระยะเว ลาที่ นาน คอย การส่ง ต่องาน ระบบ คลัง ความรู้ หลักสู ตร แผนก ารสอน สื่อ ประกอ บ ฐาน ข้อมู ล องค์ ควา มรู้ สพช. สสช

14 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธฯ 13: ร้อยละของผู้นำอช. ที่สามารถบริหาร จัดการชุมชนฯ กิจกรรมผู้ปฎิบั ติ กรอ บ เวล า ผลลั พธ์ ปัจจัย สำเร็จ ปัญห า อุปสร รค (LEA N) TO BE ข้อเส นอแน ะ โปรแก รม ข้อมู ล เครื่อง มือ เทคโน โลยี 2. ฝึกอบรม หลักสูตร ผู้นำ ชุมชน - กำหนด คุณสมบั ติ แนว ทางการ คัดเลือก - คัดเลื อก กลุ่มเ ป้าห มาย - ดำเนิ นการ ฝึกอ บรม ศพช. สพช สพจ ศพช ต. ค. - ก. พ. ต. ค. พย. มค. กพ. เอกสา ร แนวท าง ได้ กลุ่มเ ป้าหม ายตรง ตาม คุณส มบัติ คุณภา พของ หลักสู ตร ความ ชัดเจน ของ นโยบาย การ สื่อสาร ระหวาง หน่วย + ทะเบียน มาตรฐาน ของ หลักสูตร และทีม วิทยากร N ส่ง ตัวแท น ควรมี ฐานข้ อมูล ผู้นำที่ เข้า ฝึกอบ รม Surv ey กลุ่มเ ป้าหม าย Elear ning VDO Trani ng โปรแก รมการ พัฒนา ผู้นำ ฐาน ข้อมู ล ผู้นำ สพช. สสช

15 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธฯ 13: ร้อยละของผู้นำอช. ที่สามารถบริหาร จัดการชุมชนฯ กิจกรรมผู้ปฎิ บัติ กรอ บ เวล า ผลลัพ ธ์ ปัจจัย สำเร็จ ปัญหา อุปสรร ค (LEAN ) TO BE ข้อเส นอแน ะ โปรแก รม ข้อมู ล เครื่องมื อ เทคโนโ ลยี 3. การ ติดตาม ผลการ ปฏิบัติงา น กลุ่มเป้าห มาย สพอมีค - มย ผลการ ดำเนิน งาน ของ ผู้นำ ( แผน, สมรรถ นะ ) ผลสำเ ร็จของ การ ปฏิบัติ ได้ ตาม แผน ขั้นตอน เยอะ งาน เยอะ ขาด การ ติดตาม ควรมี ระบบ ติดตา มการ ประเมิ นผล ผู้นำ แบบ onlin e โปรแก รม ติดตา มผล ฐาน ข้อมู ล ผู้นำ +Pr ofile สพช. สสช

16 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธฯ 14: ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจ ต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคลฯ กิจกรรมผู้ปฎิ บัติ กรอ บ เวล า ผลลัพ ธ์ ปัจจัย สำเร็จ ปัญหา อุปสรร ค (LEAN ) TO BE ข้อเส นอแน ะ โปรแก รม ข้อมู ล เครื่องมื อ เทคโนโ ลยี 1. 2. กจ. สพช. สล


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัด 1 ร้อยละสะสมที่ลดลงของครัวเรือน ยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ AS-IS ปีที่ผ่านมา กิจกร รม ผู้ปฎิ บัติ กรอบ เวลา ผลลั พธ์ ปัจจัย สำเร็ จ ปัญห า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google