งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ ผู้ด้อยโอกาส (สทอ.) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ ผู้สูงอายุ (สท.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ ผู้ด้อยโอกาส (สทอ.) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ ผู้สูงอายุ (สท.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ ผู้ด้อยโอกาส (สทอ.) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ ผู้สูงอายุ (สท.)

2 ผู้ด้อยโอกาสอาจมีความ หลากหลาย และแตกต่างกัน คำนิยาม ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง “ ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และ ได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติและภัยสงคราม รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการขั้น พื้นฐานของรัฐ ตลอดจนผู้ประสบปัญหาที่ยัง ไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ อันจะส่งผลให้ไม่ สามารถดำรงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่น ” สท. จึงได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ผู้ด้อยโอกาสในการดำเนินการ ๕ กลุ่ม ดังต่อไปนี้ ผู้ด้อยโอกาส ของ สทอ.

3 คน ยากจน คนที่มีรายได้หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ต่ำกว่าเส้นความยากจน ซึ่งปี ๒๕๕๕ เส้นความยากจนกำหนดไว้ที่ ๒, ๔๙๒ บาท / คน / เดือน สถานการณ์ ผู้ด้อยโอกาส คนยากจนจำนวน ๘. ๔ ล้านคน ชายจำนวน ๔. ๒๐๕ ล้าน คน หญิงจำนวน ๔. ๑๙๗ ล้านคน ( สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๕ )

4 บุคคลที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง กินอยู่ หลับนอนในที่สาธารณะ จึงมักหมายรวมถึงคนไร้ที่พึ่ง ขอทาน โดยมีผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะเขต กรุงเทพมหานครจำนวน ๓, ๑๔๐ คน ชาย ๑, ๙๔๔ คน หญิง ๑, ๑๙๖ คน คน เร่ร่อน ( มูลนิธิอิสรชน, ๒๕๕๖ )

5 ผู้ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตร ประจำตัวอื่นที่มีเลข ๑๓ หลัก หรือเอกสาร หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงถึงชื่อ นามสกุล สัญชาติ ผู้ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตร ประจำตัวอื่นที่มีเลข ๑๓ หลัก หรือเอกสาร หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงถึงชื่อ นามสกุล สัญชาติ วัน เดือน ปีเกิด และถิ่นที่อยู่ คนไม่มีสถานทาง ทะเบียนราษฎร ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จำนวน ๓๔๒, ๗๐๘ คน ชาย ๑๘๓, ๐๗๔ คน หญิง ๑๕๙, ๖๓๔ คน ( กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย. ๒๕๕๖ )

6 ผู้พ้นโทษ ผู้ที่ได้รับการปลดปล่อยจากเรือนจำหรือทัณฑสถาน ได้รับการ พักการลงโทษ ลดวันต้องโทษจำคุก อภัยโทษ และได้รับการ ปลดปล่อยเมื่อจำคุกครบกำหนดตามคำพิพากษาของศาล รวมทั้งผู้พ้นจากการคุมประพฤติ ผู้พ้นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด ยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ. ศ. ๒๕๕๔ ผู้ถูกคุมประพฤติ จำนวน ๑๑๑, ๒๖๐ คน ชาย ๑๐๑, ๔๘๒ คน หญิง ๙, ๗๗๘ คน ( กรมคุมประพฤติ, มีนาคม ๒๕๕๖ ) ผู้ต้องราชทัณฑ์ จำนวน ๒๑๕, ๙๖๑ คน ชาย ๑๘๒, ๑๙๔ คน หญิง ๓๓, ๗๖๗ คน ( กรมราชทัณฑ์, มกราคม ๒๕๕๘ ) ผู้พ้นโทษที่ถูกปล่อยตัวตามหมายศาล จำนวน ๗, ๒๘๘ คน ( กรมราชทัณฑ์, ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ )

7 ผู้ป่วย / ผู้ติดเชื้อเอดส์ ครอบครัวและ ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี บุคคลที่มีกลุ่มอาการของโรคที่เกิดขึ้นจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเสื่อมหรือบกพร่อง ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ที่ได้รับเชื้อเอดส์แล้วและเมื่อร่างกายอ่อนแอ ระบบภูมิคุ้มกันเสื่อม หรือไม่มีภูมิคุ้มกันของร่างกาย เกิดการติดเชื้อโรคอื่นๆ ได้ง่าย เช่น วัณโรค ปอดบวม เชื้อรา มะเร็งบางชนิด เป็นต้น ครอบครัวและผู้ได้รับ ผลกระทบ ครอบครัว บิดามารดา บุตร ญาติพี่น้องของผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อ ผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเอดส์ จำนวนประมาณ ๓๘๐, ๐๐๐ คน ( สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, มหาวิทยาลัยมหิดล ) ผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อที่มีอาการในประเทศไทยสะสมทั้งสิ้น จำนวน ๓๘๘, ๖๒๑ ราย ( สำนักระบาดวิทยา, กรมควบคุมโรค. ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ )

8 ปัญหาผู้ด้อยโอกาส กีดกัน เลือก ปฏิบัติ ไม่ ยอมรับ ไม่มีตัวตน ละเมิด สิทธิ มนุษยชน กม. บางฉบับ กีดกันสิทธิ สังคมมี ทัศนคติเชิงลบ ผู้ด้อยโอก าส ไม่เห็น คุณค่า ของตนเอง ขาดโอกาส มีส่วนร่วม และพัฒนา


ดาวน์โหลด ppt สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ ผู้ด้อยโอกาส (สทอ.) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ ผู้สูงอายุ (สท.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google