งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมายการลดโรค เด็กในศูนย์เด็กเล็กและอนุบาลมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง ไม่พบการระบาดของโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและ โรงเรียนอนุบาล เช่น โรคติดเชื้อทางเดินหายใจใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมายการลดโรค เด็กในศูนย์เด็กเล็กและอนุบาลมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง ไม่พบการระบาดของโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและ โรงเรียนอนุบาล เช่น โรคติดเชื้อทางเดินหายใจใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6 เป้าหมายการลดโรค เด็กในศูนย์เด็กเล็กและอนุบาลมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง ไม่พบการระบาดของโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและ โรงเรียนอนุบาล เช่น โรคติดเชื้อทางเดินหายใจใน เด็ก โรคมือ เท้า ปาก โรคอุจจาระร่วง เป็นต้น

7 กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนอนุบาลสังกัดสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนอนุบาลในพื้นที่เข้าร่วม โครงการ กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ : ครูผู้สอนในระดับชั้น อนุบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ สังกัดประถมศึกษา

8 วัตถุประสงค์ของการ ดำเนินงาน เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายศูนย์เด็ก เล็ก และอนุบาล ปลอดโรค ในการ ดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อใน ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล เป้าประสงค์ / เป้าหมาย 1.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนอนุบาลปลอด โรคสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอนุบาล ปลอดโรค 1.2 ร้อยละ 60 ของโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน 28 ข้อ ( เกณฑ์การ ประเมินทั้งหมด 35 ข้อ )

9 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ ข้อมูล แบบประเมินโรงเรียน อนุบาลปลอดโรค ประกอบด้วย - ส่วนที่ 1 แบบสอบถามการ ดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคในศูนย์ เด็กเล็ก - ส่วนที่ 2 แบบ สังเกตและตรวจสอบ การ ดำเนินงาน ป้องกันโรคในศูนย์ เด็กเล็ก

10 ศูนย์เด็กเล็ก รับประกาศนียบัตร & ป้ายศูนย์เด็กเล็ก ปลอดโรค โรงเรียนอนุบาล ปลอดโรค

11 ปัญหาของการดำเนินงานที่ผ่าน มาของศูนย์เด็กเล็ก 1. ศูนย์เด็กเล็กไม่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ - มีปัญหาด้านโครงสร้างและบุคลากร - มองว่าเป็นการเพิ่มภาระงานให้ครู - กลัวประเมินไม่ผ่าน ขาดความเข้าใจ - ขาดแรงจูงใจในการดำเนินงาน 2. ศูนย์เด็กเล็กไม่ผ่านเกณฑ์ - ผู้บริหารอปท. ไม่สนับสนุน ( งปม. บุคลากร การตรวจสุขภาพฯลฯ ) - ศพด. ประสบปัญหาด้านโครงสร้างและ บุคลากร 3. ทีมประเมินไม่เพียงพอ 4. การจัดอบรมครูผู้ดูแลเด็กได้ไม่ครบถ้วน

12

13 หนังสือที่สามารถ สืบค้นได้จาก WEB กรมควบคุม โรค

14 การป้องกันควบคุมโรคใน โรงเรียนอนุบาล โรคไข้เลือดออก กิจกรรมการป้องกันโรค  คัดกรองเด็กก่อนเข้าห้องเรียน  สำรวจค่า CI =0 ให้สำรวจทุก สัปดาห์  จัดทำมุ้งลวด

15 โรคมือเท้าปาก กิจกรรมการป้องกันโรค 1. คัดกรองเด็กก่อนเข้าห้องเรียน 2. ปฏิบัติตามแนวทางอนุบาลปลอดโรค เรื่องการวางสิ่งของเครื่องใช้ เช่น แปรงสีฟัน แก้วน้ำ 3. การทำความสะอาดของเล่น

16 โรคอุจจาระร่วง / อาหารเป็น พิษ กิจกรรมการป้องกันโรค 1. คัดกรองเด็ก 2. เน้นการล้างมือให้ถูกต้อง ก่อนและ หลังรับประทานอาหาร 3. จัดให้มีอ่างล้างมือ และสบู่ 4. การดูแลทำความสะอาดห้องสุขา

17 Thank you.


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมายการลดโรค เด็กในศูนย์เด็กเล็กและอนุบาลมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง ไม่พบการระบาดของโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและ โรงเรียนอนุบาล เช่น โรคติดเชื้อทางเดินหายใจใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google