งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ในบริบท กรมอนามัย การเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ในบริบท กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ในบริบท กรมอนามัย การเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ในบริบท กรมอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ในบริบท กรมอนามัย การเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ในบริบท กรมอนามัย

2 กรมอนามัย เป็นเจ้าภาพหลัก 2 ประเด็น กรมอนามัย เป็นเจ้าภาพหลัก 2 ประเด็น สร้างเสริมสุขภาพ สิ่งแวดล้อม 1. การสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 1. การสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 2. พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 2. พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

3 กรอบการนำเสนอ สถานการณ์ด้านส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 11 ผลกระทบจากการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมของเขต 11 รองรับการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน

4 ที่มา: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 สถานการณ์ ด้านส่งเสริมสุขภาพ สถานการณ์ ด้านส่งเสริมสุขภาพ

5 4 อัตราต่อ แสน ประชาก ร กลุ่มทารกในครรภ์และมารดา อัตราส่วนการตายมารดา <15 ต่อ การเกิดมีชีพแสนคน สถานการณ์ปี 2558 เขต 11 แนวโน้มเขต 29.6 เพิ่มขึ้นจากปี 55,56 และ 57 ปี 55 = 4.7 ปี 56 = 27.3 ปี 57 = 15.23

6 5 กลุ่มทารกในครรภ์และมารดา ร้อยละการติดเชื้อ HIV ในหญิง ตั้งครรภ์ ( ไม่เกิน 0.65)

7 6 สถานการณ์ปี 2557 เขต 11 ประเทศแนวโน้มเขต 55.251.2 ลดลง ข้อเท็จจริง - เป็นข้อมูลรายงานการคลอดมีชีพจากสถาน บริการสาธารณสุขปี 2556 - ข้อมูลรายงานการเฝ้าระวังการแท้งในปท. ปี 2556 โดยกรมอนามัย : ร้อยละ 40.6 มีสถานภาพนักเรียน / นักศึกษา ร้อยละ 29 มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 60.5 อายุต่ำกว่า 25 ปี ร้อยละ 5.4 เป็นผู้ทำแท้งซ้ำที่มีอายุ 15-19 ปี อัตราการคลอดมีชีพในหญิง 15-19 ปี ไม่เกิน 50 ต่อ ปชก. หญิง 15-19 ปี พันคน อัตร า พ.ศพ.ศ

8 7 ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและ อ้วน ( ไม่เกินร้อยละ 10) ร้อย ละ พ.ศพ.ศ สถานการณ์ปี 2558 เขต 11 แนวโน้มเขต 9.1 ลดลง ข้อเท็จจริง - เป็นข้อมูลรายงานจากการชั่งน้ำหนัก - วัด ส่วนสูงของครูประถมฯ - ใช้เกณฑ์มาตรฐานภาวะการ เจริญเติบโต กรมอนามัยปี 2544 - ข้อมูลการสำรวจโดยกรมอนามัยปี 2557 - เด็กอ้วน ร้อยละ 17 - เด็กทีมีส่วนสูงระดับดี และรูปร่าง สมส่วน ร้อยละ 61.3

9 8 อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ( ลดลงร้อยละ 10)

10 9

11 สถานการณ์ด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม

12 สถานการณ์ด้านน้ำ  คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน และน้ำบาดาลมีคุณภาพ เสื่อมโทรมมากขึ้น  แหล่งน้ำผิวดิน พบการ ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Fecal Coliform  แหล่งน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาล เกิดการปนเปื้อนสารโลหะ หนักบางชนิด

13 สถานการณ์ด้านน้ำ  คุณภาพน้ำประปาส่วนภูมิภาค มากกว่าร้อยละ 80 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  น้ำจากตู้หยอดเหรียญ และ น้ำบรรจุขวดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 70

14  ปริมาณมูลฝอยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สถานการณ์ด้านมูลฝอยและของเสียอันตราย ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2555 ตันต่อวัน พ.ศ.

15 การมีและใช้ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2555 ที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2556 สถานการณ์ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล

16 ผลกระทบ จากการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

17 โรคติดต่ออุบัติใหม่ และอุบัติซ้ำโรคชายแดน ระบบบริการสุขภาพ บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผู้สูงอายุ /ผู้อยู่เขตเมือง Culture & Social โรคติดต่ออุบัติใหม่ และอุบัติซ้ำโรคชายแดน ระบบบริการสุขภาพ บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผู้สูงอายุ /ผู้อยู่เขตเมือง Culture & Social ผลกระทบด้านสุขภาพ

18 ผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การเดินทางที่ไร้พรมแดน รูปแบบการบริโภคนิยมของประชากร ภาวะภัยพิบัติของภูมิภาคที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

19 การเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

20 การเตรียมความพร้อม ของเขต 11

21 ประเด็นท้าทายของด้านส่งเสริม สุขภาพ ของเขต 11

22 แผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 แผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 1. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวัง ด้านส่งเสริมสุขภาพของประชาคมอาเซียน 2. การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรกรม อนามัย / ภาคีเครือข่าย 3. การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร 4. การพัฒนาความรู้เทคโนโลยีและกลยุทธ์การสร้าง เสริมสุขภาพ 5. การพัฒนาองค์ความรู้ ข้อเสนอทางเลือกเชิง นโยบาย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นด้าน สร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยและปัญหาสำคัญ ภายใต้กรอบอาเซียน 6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้าน การส่งเสริมสุขภาพระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน 7. การพัฒนาแกนนำในการดำเนินงานทางวิชาการ และการขับเคลื่อนนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพตาม ประเด็นเฉพาะ

23 แผนงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 แผนงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 2.1 การพัฒนาระบบข้อมูลและ สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของ ประชาคมอาเซียน 2.1 การพัฒนาต้นแบบด้านการจัดการ สุขาภิบาลอย่างยั่งยืน 2.2 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและ อาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค เพื่อเป็น ต้นแบบในกลุ่มประเทศอาเซียน 2.3 พัฒนาต้นแบบด้านกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพโดยใช้การ ประเมินผล กระทบต่อสุขภาพ 2.4 การจัดทำหลักสูตรและจัดตั้งศูนย์ พัฒนาศักยภาพด้าน HIA ในกลุ่ม ประเทศอาเซียน

24


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ในบริบท กรมอนามัย การเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ในบริบท กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google