งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนประชากรวัยเด็ก วัยทำงาน วัยสูงอายุ ประชา กร พ. ศ.2 513 พ. ศ.2 533 พ. ศ.2 553 พ. ศ.2 573 พ. ศ.2 583 วัยเด็ก 15.5 ล้าน 15.8 ล้าน 12.7 ล้าน 9.8 ล้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนประชากรวัยเด็ก วัยทำงาน วัยสูงอายุ ประชา กร พ. ศ.2 513 พ. ศ.2 533 พ. ศ.2 553 พ. ศ.2 573 พ. ศ.2 583 วัยเด็ก 15.5 ล้าน 15.8 ล้าน 12.7 ล้าน 9.8 ล้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำนวนประชากรวัยเด็ก วัยทำงาน วัยสูงอายุ ประชา กร พ. ศ.2 513 พ. ศ.2 533 พ. ศ.2 553 พ. ศ.2 573 พ. ศ.2 583 วัยเด็ก 15.5 ล้าน 15.8 ล้าน 12.7 ล้าน 9.8 ล้าน 8.2 ล้าน วัย ทำงาน 17.2 ล้าน 34.7 ล้าน 44.8 ล้าน 38.8 ล้าน 35.2 ล้าน วัย สูงอายุ 1.7 ล้าน 4.0 ล้าน 8.5 ล้าน 17.6 ล้าน 20.5 ล้าน ทุก กลุ่ม วัย 34.4 ล้าน 54.5 ล้าน 66.0 ล้าน 66.2 ล้าน 63.9 ล้าน แหล่งข้อมูล : สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ. ศ. ๒๕๕๖ ประมวลจาก การคาดประมาณการ ประชากรประเทศไทย พ. ศ.2553 – 2583, สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หน่วยนับ : ล้านคน

2 จำนวนประชากรสูงอายุวัยต้น วัย กลาง และวัยปลาย ประชาก ร พ. ศ.255 3 พ. ศ.255 6 พ. ศ.256 3 พ. ศ.257 3 พ. ศ.258 3 วัยต้น4,629.25,329.07,255.69,260.48,958.5 วัยกลาง2,708.12,901.63,676.65,897.97,639.4 วัยปลาย1,070.21,286.41,689.52,420.63,921.4 แหล่งข้อมูล : สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ. ศ. ๒๕๕๖ ประมวลจาก การคาดประมาณการ ประชากรประเทศไทย พ. ศ.2553 – 2583, สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หน่วยนับ : พันคน

3 อายุคาดเฉลี่ยประชากรไทย อายุคาด เฉลี่ย 100 ปีก่อน จะมีอายุอยู่ ถึง 50 ปีก่อน จะมีอายุอยู่ ถึง ปัจจุบัน 2556 จะมีอายุอยู่ ถึง อนาคต 2583 จะมีอายุอยู่ ถึง เมื่อแรกเกิด37.358.474.880.0 เมื่ออายุ 60 ปี 12.316.921.625.7 เมื่ออายุ 65 ปี 9.813.517.820.2 แหล่งข้อมูล : สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ. ศ. ๒๕๕๖ ประมวลจาก ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์. 2555. สุขภาพคนไทย 2555 : ความมั่งคงทางอาหาร การเจ็บป่วย และการตาย. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ หน่วยนับ : ปี

4 จำนวนร้อยละผู้สูงอายุร่วมอาศัย ตามเขตการปกครอง พื้นที่ผู้สูงอายุ อาศัย พ. ศ.2545 พ. ศ.2550 พ. ศ.2554 ในเทศบาลอยู่คน เดียว 5.78.68.6 ในเทศบาลอยู่กับคู่ สมรส 13.815.615.8 นอกเทศบาลอยู่คน เดียว 6.58.28.6 นอกเทศบาลอยู่กับ คู่สมรส 16.917.218.5 แหล่งข้อมูล : สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ. ศ. ๒๕๕๖ ประมวลจาก สำรวจประชากรสูงอายุใน ประเทศไทย พ. ศ. 2545, 2550, 2554 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ หน่วยนับ : ร้อยละ

5 อัตราร้อยละของผู้สูงอายุ ที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความ ยากจน พ. ศ. 2545 และ 2554 แหล่งข้อมูล : สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ. ศ. ๒๕๕๖ ประมวลจาก การสำรวจประชากรไทย พ. ศ.2545 และ 2554, สำนักงานสถิติแห่งชาติ 46.5 % พ. ศ. 2545 ผู้มีรายได้ ต่ำกว่า 1,607 บาท ต่อคน ต่อเดือน หรือ 19,284 บาท ต่อคนต่อปี 33.8 % พ. ศ. 2554 ผู้มีรายได้ ต่ำกว่า 2,422 บาท ต่อคน ต่อเดือน หรือ 29,064 บาท ต่อคนต่อปี


ดาวน์โหลด ppt จำนวนประชากรวัยเด็ก วัยทำงาน วัยสูงอายุ ประชา กร พ. ศ.2 513 พ. ศ.2 533 พ. ศ.2 553 พ. ศ.2 573 พ. ศ.2 583 วัยเด็ก 15.5 ล้าน 15.8 ล้าน 12.7 ล้าน 9.8 ล้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google