งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิทธิในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง. ประเด็นปัญหา : กรณีเอกชน หรือ นิติบุคคล ต่างด้าว ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการกระทำ / ละเว้นกระทำของรัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิทธิในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง. ประเด็นปัญหา : กรณีเอกชน หรือ นิติบุคคล ต่างด้าว ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการกระทำ / ละเว้นกระทำของรัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิทธิในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

2 ประเด็นปัญหา : กรณีเอกชน หรือ นิติบุคคล ต่างด้าว ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการกระทำ / ละเว้นกระทำของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะสามารถนำคดีขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้หรือไม่

3 บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ สนธิสัญญา จารีตประเพณี หลักกฎหมายทั่วไป คำพิพากษาของศาล / ผู้ทรงคุณวุฒิทางนิติศาสตร์

4 จารีตประเพณีระหว่างประเทศ ข้อ 38 วรรค 1 (b) แห่งธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ “ จารีตประเพณีระหว่างประเทศในฐานะเป็นหลักฐานแห่งการปฏิบัติโดยทั่วไป ซึ่งได้รับการรับรองว่าเป็นกฎหมาย ” จารีตประเพณีระหว่างประเทศเป็นทางปฏิบัติของรัฐที่ผ่านมานับศตวรรษ โดยทางปฏิบัติดังกล่าวจะต้องเป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางในประชาคมของรัฐต่างๆ กระทำซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอ ไปในทางรูปแบบเดียวกัน เป็นเวลายาวนาน และรัฐผู้ปฏิบัติจะต้องมีความเชื่อความรู้สึกผูกพันว่าเป็นพันธะทางกฎหมาย เช่น หลักสิทธิมนุษยชน

5 การเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง กับหลักสิทธิมนุษยชน โดยหลักสิทธิมนุษยชนปรากฏใน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 8 “ บุคคลมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาอย่างได้ผลโดยผลศาลแห่งชาติ ซึ่งมีอำนาจเนื่องจากการกระทำใด ๆ อันละเมิดต่อสิทธิขั้นมูลฐาน ซึ่งตนได้รับจากรัฐธรรมนูญหรือจากกฎหมาย ”

6 การบัญญัติกฎหมายภายในรองรับ หลักสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2540 มาตรา 62 “ สิทธิของ บุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่ เป็นนิติบุคคล ให้รับผิดเนื่องจากการ กระทำหรือละเว้นการกระทำของ ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ หน่วยงานนั้น ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ”

7 บทสรุป คนต่างด้าวจึงถือได้ว่ามีสิทธิตาม กฎหมายภายในและกฎหมายระหว่าง ประเทศโดยอาศัยหลักสิทธิมนุษยชนใน การฟ้องคดีต่อศาลปกครอง หากตนได้รับ ความเสียหายเนื่องจากการกระทำ / ละเว้น กระทำของฝ่ายปกครอง ก็มีสิทธิฟ้องขอให้ ศาลพิพากษาว่าการกระทำทางปกครองที่ มีผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ หรือ ประโยชน์อันชอบธรรมของตนนั้นเป็นการ กระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย และขอให้ เพิกถอนการกระทำนั้น หรือขอให้ไม่บังคับ ใช้การกระทำนั้นแก่กรณีของตน และ / หรือ ขอให้บังคับให้ฝ่ายปกครองชดใช้ค่า สินไหมทดแทนให้แก่ตน แล้วแต่กรณี


ดาวน์โหลด ppt สิทธิในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง. ประเด็นปัญหา : กรณีเอกชน หรือ นิติบุคคล ต่างด้าว ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการกระทำ / ละเว้นกระทำของรัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google