งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคัดเลือกพื้นที่เพื่อการ พัฒนาสถานบริการ สาธารณสุข ในชายแดนชนบท ประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดตราด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคัดเลือกพื้นที่เพื่อการ พัฒนาสถานบริการ สาธารณสุข ในชายแดนชนบท ประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดตราด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคัดเลือกพื้นที่เพื่อการ พัฒนาสถานบริการ สาธารณสุข ในชายแดนชนบท ประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดตราด

2 บริบทความเป็น ชายแดน จังหวัดตราด

3 3 ตราด มีพื้นที่ 2,819 ตร. กม.

4 4 ทาง บก ทาง บก ตามแนวเทือกเขาบรรทัดระยะทาง 165 กิโลเมตร ติดต่อกับ 3 จังหวัดของประเทศ กัมพูชา คือ พระตะบอง / โพธิสัต และ เกาะกง ตามแนวเทือกเขาบรรทัดระยะทาง 165 กิโลเมตร ติดต่อกับ 3 จังหวัดของประเทศ กัมพูชา คือ พระตะบอง / โพธิสัต และ เกาะกง

5 5 TRAT ทาง น้ำ ทาง น้ำ อ่าวไทยติดต่อกับน่านน้ำกัมพูชา มีพื้นที่ 2 อำเภอ คือ เกาะกูด และ เกาะช้าง อ่าวไทยติดต่อกับน่านน้ำกัมพูชา มีพื้นที่ 2 อำเภอ คือ เกาะกูด และ เกาะช้าง

6 ทางอากาศ

7 ช่องทางผ่านแดน จังหวัดตราด ช่องทางสัญจรข้ามแดนระหว่างไทย - กัมพูชา ที่สำคัญ ช่องทางสัญจรข้ามแดนระหว่างไทย - กัมพูชา ที่สำคัญ มี 7 ช่องทาง คือ มี 7 ช่องทาง คือ 1. จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ( อ. คลอง ใหญ่ ) - บ้านจามเยี่ยม 1. จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ( อ. คลอง ใหญ่ ) - บ้านจามเยี่ยม 2. ช่องทางบ้านหมื่นด่าน ( อ. บ่อไร่ - บ้านศาล เจ้า 2. ช่องทางบ้านหมื่นด่าน ( อ. บ่อไร่ - บ้านศาล เจ้า 3. ช่องทางบ้านมะม่วง ( อ. บ่อไร่ ) - บ้านคลอง รถถัง 3. ช่องทางบ้านมะม่วง ( อ. บ่อไร่ ) - บ้านคลอง รถถัง 4. บ้านช่องกระดูกช้าง ( อ. บ่อไร่ ) - บก. 505 4. บ้านช่องกระดูกช้าง ( อ. บ่อไร่ ) - บก. 505 5. ช่องบ้านเขาพลู ( อ. เมือง ) - บ้านเตรียมตรา 5. ช่องบ้านเขาพลู ( อ. เมือง ) - บ้านเตรียมตรา 6. ช่องบ้านชำราก ( อ. เมือง ) - บ้านทมอดา 6. ช่องบ้านชำราก ( อ. เมือง ) - บ้านทมอดา 7. ช่องบ้านท่าเส้น ( อ. เมือง ) - บ้านใหม่ 7. ช่องบ้านท่าเส้น ( อ. เมือง ) - บ้านใหม่

8 - เขตเศรษฐกิจพิเศษ ช่องทางบ้านท่าเส้น จ. โพธิสัตว์

9 อ. คลองใหญ่ ด่านหาดเล็ก แหล่งชุมชน จ. เกาะกง อ. บ่อไร่ จุดผ่อนปรนบ้านมะม่วง ( เนิน 400) อ. สามรูด จ. พระตะบอง ระยะทางตามแนวชายแดน จังหวัดตราด 16 กม. 15 กม. 26 กม. 8 กม.

10 การเดินทางจากอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ถึงชายแดนอำเภอสามรูด จังหวัดพระตะบอง

11

12 การดำเนินงานสาธารณสุขชายแดน อ. บ่อไร่ จ. ตราด – อ. สามรูด จ. พระตะบอง อำเภอสามรูด จ. พระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา ไม่มีโรงพยาบาลประจำอำเภอ มีสถานีอนามัย จำนวน 5 แห่ง สถานีอนามัยที่ใกล้ชายแดนอำเภอบ่อไร่ จังหวัด ตราด คือ สถานีอนามัยช่อระกา มีประชากร จำนวน ประมาณ 7,226 คน มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำ สถานีอนามัย จำนวน 12 คน ตั้งอยู่ห่างจากด่านจุดเนิน 400 อ. บ่อไร่ จ. ตราด ประมาณ 10 กม.

13 ปัญหาสุขภาพของประชากรในเขตรับผิดชอบ - เอดส์ - มาลาเรีย - โรคระบบทางเดินอาหาร - โรคระบบทางเดินหายใจ สำหรับการดำเนินงานป้องกันโรคมาลาเรีย จะมีงบประมาณ จากกองทุนโรคมาช่วยดำเนินการโดย NGO

14 การเปิดด่านชั่วคราวเนิน 400 อ. บ่อไร่ จ. ตราด จะเปิดให้มีการค้าขายบริเวณชายแดนของ ทั้ง 2 ประเทศ ในวันพุธ - พฤหัสบดี - ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ จะมี ประชาชนส่วนใหญ่ มาทำการซื้อขายสินค้า ประมาณวันละ 200-300 คน ทุกๆวันที่เปิดด่านฯ สำหรับภาระค่าใช้จ่ายในการให้บริการใน สถานบริการสาธารณสุขชายแดนไทย : พบว่ายังมีประชากรชาวกัมพูชาบริเวณ ชายแดน มาใช้บริการในสถานบริการ สาธารณสุขชายแดนของไทย ยังน้อยอยู่ เนื่องจากระยะทางจากเนิน 400 ถึง รพ. สต. ทุ่ง ยาว อ. บ่อไร่ จ. ตราด ประมาณ 26 กม.

15 การประสานการดำเนินงานการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรค ในบริเวณชายแดน อ. บ่อไร่ จ. ตราด – อ. สามรูด จ. พระตะบอง วันที่ 11 มีนาคม 2558 ณ สถานีอนามัยช่อ ระกา

16 ปัญหาอุปสรรค การสื่อสาร การสื่อสาร การเดินทาง การเดินทาง การติดต่อประสานงาน การติดต่อประสานงาน ปัญหาความมั่นคงชายแดน ปัญหาความมั่นคงชายแดน การเคลื่อนย้ายของแรงงาน การเคลื่อนย้ายของแรงงาน ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเพณี ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเพณี

17 ข้อเสนอแนะ ควรกำหนดโครงสร้างการบริหารงานเพื่อ รองรับงาน สาธารณสุขชายแดนที่ ชัดเจน โดยเฉพาะระดับกรม / กอง และ ระดับ จังหวัด ควรกำหนดโครงสร้างการบริหารงานเพื่อ รองรับงาน สาธารณสุขชายแดนที่ ชัดเจน โดยเฉพาะระดับกรม / กอง และ ระดับ จังหวัด ควรมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ควรมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ควรมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานตั้งแต่ ระดับกระทรวง เพื่อลดแรงเสียดทานระหว่าง หน่วยงานในระดับจังหวัด ควรมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานตั้งแต่ ระดับกระทรวง เพื่อลดแรงเสียดทานระหว่าง หน่วยงานในระดับจังหวัด ควรตั้งงบประมาณเพื่อรองรับการจ้างล่าม สำหรับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ชายแดน ควรตั้งงบประมาณเพื่อรองรับการจ้างล่าม สำหรับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ชายแดน

18 ตราบใดที่ความเท่าเทียมยังไม่เกิดขึ้น … ปัญหาก็จะตามมาเสมอ …


ดาวน์โหลด ppt การคัดเลือกพื้นที่เพื่อการ พัฒนาสถานบริการ สาธารณสุข ในชายแดนชนบท ประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดตราด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google