งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการ ดำเนินงาน ตามนโยบายของ กระทรวงสาธารณสุข ( ของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘ ) ตามนโยบายของ กระทรวงสาธารณสุข ( ของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘ ) เขตบริการสุขภาพที่ 11 ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการ ดำเนินงาน ตามนโยบายของ กระทรวงสาธารณสุข ( ของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘ ) ตามนโยบายของ กระทรวงสาธารณสุข ( ของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘ ) เขตบริการสุขภาพที่ 11 ข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการ ดำเนินงาน ตามนโยบายของ กระทรวงสาธารณสุข ( ของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘ ) ตามนโยบายของ กระทรวงสาธารณสุข ( ของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘ ) เขตบริการสุขภาพที่ 11 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม ๒๕๕ 8

2 1. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้ ใส่รากฟันเทียม เขตบริการสุขภาพ ที่ 11

3 ๒. ผู้สูงอายุ ได้รับการใส่ฟันเทียม ( เป้าหมายตามที่กรมอนามัยกำหนด รายจังหวัด ) เขตบริการสุขภาพ ที่ 11

4 3. ประชากรอายุ ปี ได้รับวัคซีน dT ไม่น้อยกว่า 85 % ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ( ตามกรม ควบคุมโรคกำหนด ) จังหวัด เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ ผลการ ดำเนินงาน คิดเป็น ร้อยละ สุราษฎร์ ธานี 430,126228, นครศรีธรร มราช 580,261245, ภูเก็ต 115,36789, ชุมพร 202,81399, กระบี่ 190,442128, พังงา 92,45555, ระนอง 76,33554, เขตฯ 111,687,799901, เขตบริการสุขภาพ ที่ 11

5 4. ประชากรเด็ก อายุ 2.5 – ๗ ปี ได้รับวัคซีน MR ไม่น้อยกว่า 95 % ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ( ตามกรมควบคุม โรคกำหนด ) จังหวัด เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ ผลการ ดำเนินงาน คิดเป็น ร้อยละ สุราษฎร์ ธานี 59,253 1 พ. ค ก. ย.58 - นครศรีธรร มราช 101,204 1 พ. ค ก. ย.58 - ภูเก็ต 29,971 1 พ. ค ก. ย.58 - ชุมพร 29,224 1 พ. ค ก. ย.58 - กระบี่ 32,252 1 พ. ค ก. ย.58 - พังงา 26,560 1 พ. ค ก. ย.58 - ระนอง 13,475 1 พ. ค ก. ย.58 - เขตฯ 11291,9391 พ. ค ก. ย.58 - เขตบริการสุขภาพ ที่ 11

6 5. พัฒนา “ ทีมหมอประจำครอบครัว (Family care team)” ดูแลประชาชนทุกครัวเรือนในเขตชนบททำ ครอบคลุม ทุกครัวเรือน จังหวัด จำนวน ครัวเรือ น ทั้งหมด จำนวน รพ. สต. ( แห่ง ) จำนวนทีม หมอ ประจำ ครอบครัว ( คน ) จำนวน แพทย์ ที่ ปรึกษา ( คน ) จำนวน ครัวเรือน : 1 ทีม รพ. สต. จำนวน ครัวเรือน : 1 ทีม หมอ ครอบครัว จำนวน ทีม หมอ ประจำ ครอบ ครัว : 1 รพ. สต. จำนว นทีม หมอฯ : 1 แพทย์ ที่ ปรึกษ า สุราษฎร์ ธานี 394, ,373 : 1 ทีม 2,107 : 1 ทีม 1.1 : : 1 นครศรีธร รมราช 521, ,078 : 1 ทีม 542 : 1 ทีม 3.8 : : 1 ภูเก็ต 200, ,771 : 1 ทีม 1,307 : 1 ทีม 9 : : 1 ชุมพร 167, ,777 : 1 ทีม 1,285 : 1 ทีม 1.3 : : 1 กระบี่ 167, ,330 : 1 ทีม 1,017 : 1 ทีม 2.3 : : 1 พังงา 102, ,604 : 1 ทีม 750 : 1 ทีม 2.1 : : 1 ระนอง 82, ,835 : 1 ทีม 322 : 1 ทีม 5.6 : : 1 เขตฯ 11 1,635, , ,307 : 1 ทีม 812 : 1 ทีม 2.8 : : 1 เขตบริการสุขภาพ ที่ 11

7 6. คัดกรองผู้สูงอายุตามภาวะพึ่งพิงและ ประเมินความจำเป็นด้านการสนับสนุนบริการ และการจัดบริการด้านสุขภาพและสังคม รวมถึงมี Care giver Care manager อย่างพอเพียง จังหวัด จำนวน ผู้สูงอา ยุ ทั้งหมด ผลการดำเนินงานคัด กรอง รวม ขึ้น ทะเบีย น home visit /home health care ( คน ) มี จำนวน Care mana ger ( คน ) มี จำนวน Care giver ( คน ) มี จำนวน อาสาส มัคร ผู้สูงอา ยุ กลุ่ม 1 ( ช่วยเห ลือ ตนเอง ชุมชน สังคม ได้ ) กลุ่ม ๒ ( ช่วยเ หลือ ตนเอ ง ได้ บ้าง ) กลุ่ม ๓ ( ป่วย ช่วยเห ลือ ตนเอง ไม่ได้ ) สุราษฎร์ ธานี 123, ,38 4 8,89 6 1, ,2 50 1, นครศรีธร รมราช 220, , ,6 91 3, ,8 65 3,398--1,390 ภูเก็ต 34, ,678 1, , ชุมพร 74, ,562 2, , ,578 กระบี่ 46, ,423 1, ,25 8 1,835--5,640 พังงา 34, ,982 5, , ,337 ระนอง 18, ,983 1, , ,43 4 เขตฯ , , ,4 45 7, , ,13 9 เขตบริการสุขภาพ ที่ 11

8 ผลการดำเนินงานคัดกรองผู้สูงอายุ เขต บริการสุขภาพที่ 11 เขตบริการสุขภาพ ที่ 11

9 ๗. Blinding cataract ( ต้อกระจกชนิดตา บอด ) ได้รับการตรวจคัดกรองและผ่าตัด ( รายงานผลการดำเนินงานเป็นยอดสะสม ณ ปัจจุบัน ) จังหวัด จำนว น ผู้สูงอา ยุ ทั้งหม ด ผลการดำเนินงานคัดกรอง จำนวน ผู้ป่วย ที่ได้รับ การขึ้น ทะเบียน จำนวน ที่ได้รับ การ ผ่าตัด ร้อย ละ จำนวน ที่ได้รับ การคัด กรอง ร้อย ละ พบ ผู้ป่วย ต้อ กระจก ชนิดตา บอด ร้อยละ สุราษฎร์ ธานี 123,25 0 8, นครศรีธร รมราช 220, , ภูเก็ต 34,6962, ชุมพร 74,2164, กระบี่ 46,65411, พังงา 34,30117, ระนอง 18,66815, เขตฯ , , , ,1072, เขตบริการสุขภาพ ที่ 11

10 ๘. พัฒนา Palliative Care Unit ( การจัดตั้ง หน่วยงานดูแลประคับประคองและระยะสุดท้าย ใน รพศ / รพท / รพช ตามเกณฑ์มาตรฐาน ของกรมการแพทย์ ) จังหวัด จำนวนรพศ. จำนวนรพท. จำนวนรพช. เป้าห มาย ( แห่ง ) มี PaC U ได้ มาตรฐ าน เป้าห มาย ( แห่ง ) มี PaC U ได้ มาตร ฐาน เป้าหม าย ( แห่ง ) มี PaC U ได้ มาตรฐา น สุราษฎร์ ธานี นครศรีธร รมราช อยู่ระหว่าง การประเมิน ภูเก็ต ชุมพร กระบี่ พังงา ระนอง รวมเขตฯ ๑๑ เขตบริการสุขภาพ ที่ 11

11 ๙. ร้อยละ 100 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยา เสริมไอโอดีน เขตบริการสุขภาพ ที่ 11

12 10. ร้อยละ 100 ของเกลือและอาหารมี คุณภาพมาตรฐานไอโอดีนตามที่กฎหมาย กำหนด เขตบริการสุขภาพ ที่ 11

13 11. รพศ / รพท ที่มีสนามบินอินเตอร์ในพื้นที่ รับผิดชอบ ( มีมาตรฐานพร้อมรับ EID (Ebola) เช่น ได้รับการรับรอง DRA) จังหวัด จำนวน เป้าหมาย ( แห่ง ) มีมาตรฐานพร้อมรับ EID มีมาตรฐาน ไม่มี มาตรฐาน สุราษฎร์ธานี 22 - นครศรีธรรมรา ช ไม่มีสนามบิน อินเตอร์ -- ภูเก็ต 11 - ชุมพร ไม่มีสนามบิน อินเตอร์ -- กระบี่ 1 1- พังงา ไม่มีสนามบิน อินเตอร์ -- ระนอง ไม่มีสนามบิน อินเตอร์ -- รวมเขตฯ ๑๑ 44 - เขตบริการสุขภาพ ที่ 11

14 1 ๒. พัฒนาบริการปฐมภูมิในเขตเมือง ครอบคลุม / ทุกพื้นที่ จังหวัด จำนว น เทศบ าล นคร ( แห่ง ) จำนวน หน่วย บริการ ปฐม ภูมิ ( แห่ง ) จำนวน ประชา กร ทั้งหม ด จำนวน ประชาก รเฉลี่ย ( คน ) :1 หน่วย ฯ จำนวน เทศบา ลเมือง ( แห่ง ) จำนวน หน่วย บริการ ปฐม ภูมิ ( แห่ง ) จำนวน ประชา กร ทั้งหม ด จำนวน ประชา กร เฉลี่ย ( คน ) : 1 หน่วยฯ จำนวน เทศบาล เมืองที่ ไม่มี หน่วย บริการ ปฐมภูมิ สุราษฎร์ ธานี 2 190, , ,13326,0671 นครศรีธรร มราช 1 106, , ,366510,4730 ภูเก็ต 15 31,47 4 6, , ชุมพร , , กระบี่ ,426214,7130 พังงา , , ระนอง ,67 6 o รวมเขต ๑๑ , , , , เขตบริการสุขภาพ ที่ 11

15


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการ ดำเนินงาน ตามนโยบายของ กระทรวงสาธารณสุข ( ของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘ ) ตามนโยบายของ กระทรวงสาธารณสุข ( ของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘ ) เขตบริการสุขภาพที่ 11 ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google