งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการดำเนินงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการดำเนินงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข (ของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘) เขตบริการสุขภาพที่ 11 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม ๒๕๕8

2 1. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้ใส่รากฟันเทียม
เขตบริการสุขภาพที่ 11 1. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้ใส่รากฟันเทียม

3 เขตบริการสุขภาพที่ 11 ๒. ผู้สูงอายุ ได้รับการใส่ฟันเทียม (เป้าหมายตามที่กรมอนามัยกำหนดรายจังหวัด)

4 เขตบริการสุขภาพที่ 11 3. ประชากรอายุ ปี ได้รับวัคซีน dT ไม่น้อยกว่า 85 % ประชากรกลุ่มเป้าหมาย(ตามกรมควบคุมโรคกำหนด) จังหวัด เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ ผลการดำเนินงาน คิดเป็น ร้อยละ สุราษฎร์ธานี 430,126 228,756 53.18 นครศรีธรรมราช 580,261 245,298 42.27 ภูเก็ต 115,367 89,507 77.58 ชุมพร 202,813 99,407 49.01 กระบี่ 190,442 128,190 67.31 พังงา 92,455 55,783 60.34 ระนอง 76,335 54,525 71.43 เขตฯ 11 1,687,799 901,466 53.41

5 เขตบริการสุขภาพที่ 11 4. ประชากรเด็ก อายุ 2.5 – ๗ ปี ได้รับวัคซีน MR ไม่น้อยกว่า 95 % ประชากรกลุ่มเป้าหมาย(ตามกรมควบคุมโรคกำหนด) จังหวัด เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ ผลการดำเนินงาน คิดเป็น ร้อยละ สุราษฎร์ธานี 59,253 1 พ.ค ก.ย.58 - นครศรีธรรมราช 101,204 ภูเก็ต 29,971 ชุมพร 29,224 กระบี่ 32,252 พังงา 26,560 ระนอง 13,475 เขตฯ 11 291,939

6 เขตบริการสุขภาพที่ 11 5. พัฒนา “ทีมหมอประจำครอบครัว (Family care team)” ดูแลประชาชนทุกครัวเรือนในเขตชนบททำครอบคลุม ทุกครัวเรือน จังหวัด จำนวนครัวเรือนทั้งหมด จำนวน รพ.สต. (แห่ง) จำนวนทีมหมอประจำครอบครัว(คน) จำนวนแพทย์ที่ปรึกษา(คน) จำนวนครัวเรือน : 1 ทีม รพ.สต. จำนวนครัวเรือน : 1 ทีมหมอครอบครัว จำนวนทีมหมอประจำครอบครัว : 1 รพ.สต. จำนวนทีมหมอฯ : 1 แพทย์ที่ปรึกษา สุราษฎร์ธานี 394,041 166 187 53 2,373 : 1 ทีม 2,107 : 1 ทีม 1.1 : 1 3.5 : 1 นครศรีธรรมราช 521,594 251 961 140 2,078 : 1 ทีม 542 : 1 ทีม 3.8 : 1 6.8 : 1 ภูเก็ต 200,119 17 153 26 11,771 : 1 ทีม 1,307 : 1ทีม 9 : 1 5.8 : 1 ชุมพร 167,034 94 130 33 1,777 : 1 ทีม 1,285 : 1ทีม 1.3 : 1 3.9 : 1 กระบี่ 167,796 72 165 35 2,330 : 1 ทีม 1,017 : 1 ทีม 2.3 : 1 4.7 : 1 พังงา 102,715 64 137 1,604 : 1 ทีม 750 : 1 ทีม 2.1 : 1 5.2 : 1 ระนอง 82,614 45 256 22 1,835 : 1 ทีม 322 : 1 ทีม 5.6 : 1 11.6 : 1 เขตฯ 11 1,635,913 709 1,989 335 2,307 : 1 ทีม 812 : 1 ทีม 2.8 : 1 5.9 : 1

7 เขตบริการสุขภาพที่ 11 6. คัดกรองผู้สูงอายุตามภาวะพึ่งพิงและประเมินความจำเป็นด้านการสนับสนุนบริการและการจัดบริการด้านสุขภาพและสังคมรวมถึงมี Care giver Care manager อย่างพอเพียง จังหวัด จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด ผลการดำเนินงานคัดกรอง รวม ขึ้นทะเบียน home visit /home health care (คน) มีจำนวน Care manager (คน) Care giver มีจำนวนอาสาสมัครผู้สูงอายุ กลุ่ม 1 (ช่วยเหลือตนเอง ชุมชนสังคมได้) กลุ่ม ๒ (ช่วยเหลือตนเอง ได้บ้าง) กลุ่ม ๓ (ป่วยช่วยเหลือตนเองไม่ได้) สุราษฎร์ธานี 123,250 112,384 8,896 1,970 9 35 760 นครศรีธรรมราช 220,093 182,776 18,691 3,398 204,865 - 1,390 ภูเก็ต 34,696 20,678 1,930 433 23,041 ชุมพร 74,216 17,562 2,178 904 20,644 6 44 3,578 กระบี่ 46,654 41,423 1, 580 255 43,258 1,835 5,640 พังงา 34,301 27,982 5,767 552 2,337 ระนอง 18,668 16,983 1,403 282 14,434 เขตฯ 11 551,878 419,788 40,445 7,794 468,027 29114 15 79 28,139

8 ผลการดำเนินงานคัดกรองผู้สูงอายุ เขตบริการสุขภาพที่ 11

9 เขตบริการสุขภาพที่ 11 ๗. Blinding cataract (ต้อกระจกชนิดตาบอด) ได้รับการตรวจคัดกรองและผ่าตัด (รายงานผลการดำเนินงานเป็นยอดสะสม ณ ปัจจุบัน) จังหวัด  จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด ผลการดำเนินงานคัดกรอง จำนวนผู้ป่วย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน จำนวนที่ได้รับการผ่าตัด ร้อยละ จำนวน ที่ได้รับ การคัดกรอง พบผู้ป่วย ต้อกระจก ชนิดตาบอด สุราษฎร์ธานี 123,250 8,204 6.65 704 8.58 650 92.32 นครศรีธรรมราช 220,093 118,783 53.97 976 0.82 930 627 67.41 ภูเก็ต 34,696 2,363 6.81 328 13.88 207 63.10 ชุมพร 74,216 4,220 5.69 83 1.97 607 186 30.64 กระบี่ 46,654 11,166 23.90 179 1.6 145 81.0 พังงา 34,301 17,172 50.06 266 1.55 236 88.72 ระนอง 18,668 15,566 83.38 93 0.60 46 49.46 เขตฯ 11 551,878 177,474 32.15 2,629 1.48 3,107 2,097 67.49

10 อยู่ระหว่างการประเมิน
เขตบริการสุขภาพที่ 11 ๘. พัฒนา Palliative Care Unit (การจัดตั้งหน่วยงานดูแลประคับประคองและระยะสุดท้ายใน รพศ /รพท / รพช ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมการแพทย์) จังหวัด จำนวนรพศ. จำนวนรพท. จำนวนรพช. เป้าหม าย (แห่ง) มี PaC U ได้ มาตรฐ าน เป้าห มาย (แห่ง) เป้าหมา ย (แห่ง) ได้ มาตรฐาน สุราษฎร์ธานี 1 18 นครศรีธรรมราช 2 17 อยู่ระหว่างการประเมิน ภูเก็ต ชุมพร 10 กระบี่ 8 3 พังงา 7 ระนอง 4 รวมเขตฯ ๑๑ 9 6 65 36

11 ๙. ร้อยละ 100 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเสริมไอโอดีน
เขตบริการสุขภาพที่ 11 ๙. ร้อยละ 100 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเสริมไอโอดีน

12 เขตบริการสุขภาพที่ 11 10. ร้อยละ 100 ของเกลือและอาหารมีคุณภาพมาตรฐานไอโอดีนตามที่กฎหมายกำหนด

13 มีมาตรฐานพร้อมรับ EID ไม่มีสนามบินอินเตอร์
เขตบริการสุขภาพที่ 11 11.รพศ/รพท ที่มีสนามบินอินเตอร์ในพื้นที่รับผิดชอบ (มีมาตรฐานพร้อมรับ EID (Ebola) เช่น ได้รับการรับรอง DRA) จังหวัด จำนวนเป้าหมาย (แห่ง) มีมาตรฐานพร้อมรับ EID มีมาตรฐาน ไม่มีมาตรฐาน สุราษฎร์ธานี 2 - นครศรีธรรมราช ไม่มีสนามบินอินเตอร์ ภูเก็ต 1 ชุมพร กระบี่ พังงา ระนอง รวมเขตฯ ๑๑ 4

14 เขตบริการสุขภาพที่ 11 1๒.พัฒนาบริการปฐมภูมิในเขตเมืองครอบคลุม/ทุกพื้นที่ จังหวัด จำนวนเทศบาลนคร (แห่ง) จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิ(แห่ง) จำนวนประชากรทั้งหมด จำนวนประชากรเฉลี่ย(คน) :1หน่วยฯ จำนวนเทศบาลเมือง (แห่ง) : 1หน่วยฯ จำนวนเทศบาลเมืองที่ไม่มีหน่วยบริการปฐมภูมิ สุราษฎร์ธานี 2 190,143 16 11,884 3 12,133 6,067 1 นครศรีธรรมราช 106,507 6 17,751 52,366 5 10,473 ภูเก็ต 31,474 6,295 24,261 ชุมพร 4 42,635 10,659 กระบี่ 29,426 14,713 พังงา 23,689 13,845 ระนอง 15,676 o รวมเขต ๑๑ 27 328,124 12,153 13 15 226,667 118,557

15


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการดำเนินงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google