งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เชื่อมโยงนโยบายแต่ละระดับ นโยบายรัฐบาลข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน โครงการสำคัญปี 2558 ของกลุ่มประกันสุขภาพ พัฒนากลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานประกันสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เชื่อมโยงนโยบายแต่ละระดับ นโยบายรัฐบาลข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน โครงการสำคัญปี 2558 ของกลุ่มประกันสุขภาพ พัฒนากลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานประกันสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เชื่อมโยงนโยบายแต่ละระดับ นโยบายรัฐบาลข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน โครงการสำคัญปี 2558 ของกลุ่มประกันสุขภาพ พัฒนากลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานประกันสุขภาพ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ คณะกรรมการกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23มีนาคม 2553 พัฒนากลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานประกันสุขภาพ คนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว คณะกรรมการต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว นโยบายรมว.สาธารณสุข ข้อที่ 2: พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยสามารถเข้าถึงการบริการที่มี คุณภาพอย่างทั่วถึง โดยมีการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบที่ยั่งยืน 2.6: เร่งรัดพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการสุขภาพและพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพสำหรับ ประชากรที่มีความต้องการบริการรูปแบบพิเศษ (คนต่างด้าว / แรงงานต่างด้าว กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)

2 การบริหารจัดการ ระบบสุขภาพคนต่างชาติ การบริหารจัดการ หลักประกันสุขภาพ การบริหารจัดการ บริการสุขภาพ 1.โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพคนต่างชาติให้ครอบคลุม 2.โครงการพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพสำหรับผู้มีสิทธิคนต่างชาติ 3.โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 4.โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค) บริหารและจัดสรรงบกิจกรรมระดับจังหวัด และงบสนับสนุนเครือข่ายสุขภาพอำเภอ 1.การสร้างหลักประกันสุขภาพ 2.การพัฒนาการเข้าถึงบริการ 1.บริการผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน 2.บริการส่งเสริม/ป้องกัน

3 การบริหารจัดการ งบหลักประกันสุขภาพคนต่างชาติ บริหารและจัดสรร งบหลักประกันสุขภาพคนต่างชาติ งบบริหารจัดการ งบบริการสุขภาพ 1.โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพคนต่างชาติให้ครอบคลุม 2.โครงการพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพสำหรับผู้มีสิทธิคนต่างชาติ 3.โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 4.โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 1. งบบริหารจัดการคนไร้สถานะ จังหวัด1%(19) ประเทศ 2. งบบริหารจัดการคนต่างด้าว 120 บาท 1.งบบริการผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน (คนต่างด้าว914+ไร้รัฐ1110) 2.งบบริการส่งเสริม/ป้องกัน (คนต่างด้าว206+ไร้รัฐ 100) งบจัดสรรกิจกรรมระดับจังหวัด งบจัดสรรให้กิจกรรมเครือข่ายอำเภอ

4 เป้าหมายคนไร้รัฐ รวม 2,000,000 คน ขึ้นทะเบียนเพื่อจัดบริการขั้น พื้นฐานด้านสาธารณสุข 735,171 คน อยู่ระหว่างการสำรวจเพื่อขึ้น ทะเบียน ไม่มีเลข 13 หลัก มี ถิ่นถาวรในไทย 1,264,829 คน จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนตาม มติครม. 23 มี.ค. 2553 จำนวน 450,000 คน ขออนุมัติครม.เพิ่มเติม 285,171 คน การสงเคราะห์ ให้กองทุนพื้นที่ รับผิดชอบ ขายบัตรประกันสุขภาพ เด็กนักเรียน 76,540 คน บุคคลที่มีปัญหาสถานะ และสิทธิที่มีชื่ออยู่ใน ทะเบียนราษฎร จำนวน 208,631 คน ให้บริการด้านสาธารณสุขขั้น พื้นฐานตามสิทธิประโยชน์

5 เป้าหมายคนต่างด้าว รวม 4 ล้าน ขึ้นทะเบียนประกัน สุขภาพ 2 ล้าน การสำรวจเพื่อขึ้น ทะเบียน 2ล้านคน ประกันกสธ.1.5 ล้านประกันสังคม 4.5 แสน การสงเคราะห์ ให้กองทุนพื้นที่ รับผิดชอบ ขายบัตรประกันสุขภาพ

6 งบสนุบสนุนการพัฒนา หลักประกันสุขภาพคนต่างชาติ (จากงบบริหารจัดการ) ค่าบริหารจัดการค่าดำเนินการ ไร้รัฐจังหวัดละ 5 หมื่น บาท(รวม 3.8 ล้าน) คนต่างด้าวจังหวัดละ 5 หมื่น(รวม 3.8 ล้าน) การเข้าถึงบริการสุขภาพ ขายบัตรประกันสุขภาพ (บัตรละ 5 บาท)


ดาวน์โหลด ppt เชื่อมโยงนโยบายแต่ละระดับ นโยบายรัฐบาลข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน โครงการสำคัญปี 2558 ของกลุ่มประกันสุขภาพ พัฒนากลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานประกันสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google