งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เชื่อมโยงนโยบายแต่ละระดับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เชื่อมโยงนโยบายแต่ละระดับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เชื่อมโยงนโยบายแต่ละระดับ
นโยบายรัฐบาลข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน นโยบายรมว.สาธารณสุข ข้อที่ 2: พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยสามารถเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยมีการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบที่ยั่งยืน 2.6: เร่งรัดพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการสุขภาพและพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพสำหรับประชากรที่มีความต้องการบริการรูปแบบพิเศษ (คนต่างด้าว / แรงงานต่างด้าว กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ) โครงการสำคัญปี 2558 ของกลุ่มประกันสุขภาพ พัฒนากลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ คณะกรรมการกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23มีนาคม 2553 พัฒนากลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว คณะกรรมการต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว

2 การบริหารจัดการ ระบบสุขภาพคนต่างชาติ
คณะกรรมการบริหารระบบสุขภาพ คนต่างชาติระดับจังหวัด การบริหารจัดการ หลักประกันสุขภาพ การบริหารจัดการ บริการสุขภาพ แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ หลักประกันคนต่างชาติ 1.การสร้างหลักประกันสุขภาพ 1.บริการผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน 2.การพัฒนาการเข้าถึงบริการ 2.บริการส่งเสริม/ป้องกัน 1.โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพคนต่างชาติให้ครอบคลุม 2.โครงการพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพสำหรับผู้มีสิทธิคนต่างชาติ 3.โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 4.โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค) บริหารและจัดสรรงบกิจกรรมระดับจังหวัด และงบสนับสนุนเครือข่ายสุขภาพอำเภอ

3 การบริหารจัดการ งบหลักประกันสุขภาพคนต่างชาติ
บริหารและจัดสรร งบหลักประกันสุขภาพคนต่างชาติ งบบริหารจัดการ งบบริการสุขภาพ 1. งบบริหารจัดการคนไร้สถานะ จังหวัด1%(19) ประเทศ 1.งบบริการผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน (คนต่างด้าว914+ไร้รัฐ1110) แผนงบประมาณ หลักประกันสุขภาพ คนต่างชาติ 2. งบบริหารจัดการคนต่างด้าว 120 บาท 2.งบบริการส่งเสริม/ป้องกัน (คนต่างด้าว206+ไร้รัฐ 100) 1.โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพคนต่างชาติให้ครอบคลุม 2.โครงการพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพสำหรับผู้มีสิทธิคนต่างชาติ 3.โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 4.โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค งบจัดสรรกิจกรรมระดับจังหวัด งบจัดสรรให้กิจกรรมเครือข่ายอำเภอ

4 เป้าหมายคนไร้รัฐรวม 2,000,000 คน
ขึ้นทะเบียนเพื่อจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข 735,171 คน อยู่ระหว่างการสำรวจเพื่อขึ้นทะเบียน ไม่มีเลข 13 หลัก มีถิ่นถาวรในไทย 1,264,829 คน จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนตามมติครม. 23 มี.ค จำนวน 450,000 คน ขออนุมัติครม.เพิ่มเติม 285,171 คน ขายบัตรประกันสุขภาพ ให้กองทุนพื้นที่รับผิดชอบ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร จำนวน 208,631 คน การสงเคราะห์ ให้บริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานตามสิทธิประโยชน์ เด็กนักเรียน 76,540 คน

5 เป้าหมายคนต่างด้าวรวม 4 ล้าน
ขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพ 2 ล้าน การสำรวจเพื่อขึ้นทะเบียน 2ล้านคน ประกันกสธ.1.5 ล้าน ประกันสังคม 4.5 แสน ขายบัตรประกันสุขภาพ ให้กองทุนพื้นที่รับผิดชอบ การสงเคราะห์

6 หลักประกันสุขภาพคนต่างชาติ
งบสนุบสนุนการพัฒนา หลักประกันสุขภาพคนต่างชาติ (จากงบบริหารจัดการ) ค่าบริหารจัดการ ค่าดำเนินการ ไร้รัฐจังหวัดละ 5 หมื่นบาท(รวม 3.8 ล้าน) คนต่างด้าวจังหวัดละ 5 หมื่น(รวม 3.8 ล้าน) ขายบัตรประกันสุขภาพ(บัตรละ 5 บาท) การเข้าถึงบริการสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt เชื่อมโยงนโยบายแต่ละระดับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google