งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีศึกษาของเยาวชนที่กระทำ ความผิดคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา : สถาน พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสระบุรี ผู้วิจัย โยธิน จารุจุฑารัตน์ หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีศึกษาของเยาวชนที่กระทำ ความผิดคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา : สถาน พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสระบุรี ผู้วิจัย โยธิน จารุจุฑารัตน์ หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีศึกษาของเยาวชนที่กระทำ ความผิดคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา : สถาน พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสระบุรี ผู้วิจัย โยธิน จารุจุฑารัตน์ หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต ( จิตวิทยาคลินิกและชุมชน ) ปี๒๕๕๒

2 วัตถุประสงค์ของ การศึกษา

3 1. เพื่อศึกษาภูมิหลังและ ประสบการณ์ในอดีตที่มีผลต่อ พฤติกรรมฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาของ เยาวชน 2. เพื่อให้เข้าใจสาเหตุ พฤติกรรมการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ของเยาวชน

4 ผลการศึกษาของ เยาวชน

5 ด้านสติปัญญา พบว่า เยาวชนสามารถทำแบบทดสอบ ได้ในระดับคาบเส้นปัญญาอ่อนค่อน ไปทางปัญญาทึบ (IQ=78) ความสามารถทุกด้านต่ำกว่าเกณฑ์ ปกติ เยาวชน ต้องอาศัยไหวพริบ ความคิด เหตุผล ซับซ้อนเชิงนามธรรม ด้าน สิ่งแวดล้อม สมาธิ และการตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่อนข้างต่ำมาก

6 ด้านบุคลิกภาพ พบว่า ด้านบุคลิกภาพ พบว่า ลักษณะของวุฒิภาวะที่ต่ำกว่าวัย มีความคิดง่ายๆ ขาดการใคร่ครวญ อารมณ์ไม่มั่นคง สิ่งที่พบเห็นเด่นชัด คือ ความก้าวร้าวในระดับค่อนข้าง รุนแรง ในส่วนของ ระดับการรู้ตัวนั้นยังมีความรู้สึกผิด ชอบชั่วดีต่อการกระทำของตนเอง

7 ด้านครอบครัว พบว่า การอบรมเลี้ยงดูเป็นแบบปล่อย ปละละเลย ห่างจากบิดา มารดา การ ลงโทษจากบิดาค่อนข้างรุนแรง ส่วน ใหญ่อยู่ในการดูแลของปู่ย่า ส่งผล ให้เด็กทำอะไรได้ตามใจตนเอง อีก ทั้งเยาวชนยังมีประวัติของพฤติกรรม ที่ผิดปกติมาตั้งแต่เด็ก นอกจากนี้ เยาวชนยังเคยถูกจับกุมในคดี เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้อื่นมา ก่อน ด้วย ในขณะอายุ 12 ปี

8 ผลการวิจัยของ เยาวชน

9 สรุปได้ว่า เป็นเยาวชนที่ไม่ฉลาด ต่อต้าน มีแนวโน้ม ของความก้าวร้าว ขาดการอบรม ดูแลที่ถูกต้อง ทำให้เยาวชนเกิด การเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสมจากกลุ่มเพื่อนได้ง่าย ประกอบกับเมื่อเยาวชนกระทำ ผิดแล้วไม่ได้รับการลงโทษ จึง ส่งผลให้เยาวชนมีโอกาสในการ กระทำผิดซ้ำด้วยพฤติกรรมที่มี แนวโน้มของการ ใช้ความรุนแรงได้มากขึ้นด้วย

10 ข้อเสนอแนะจาก งานวิจัย

11 1) ควรเพิ่มเติมในกลุ่มตัวอย่างที่ กระทำความผิดในฐานคดี อายุที่ แตกต่างกัน และในกลุ่มเด็กผู้หญิง และกลุ่มเด็กผู้ชาย 2) ควรจัดทำโปรแกรมบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู ที่เหมาะสมให้ตรงตาม ปัจจัยและสภาพปัญหาที่แท้จริงของ เยาวชน ร่วมกับสังเกตพฤติกรรมของ เยาวชนให้มากขึ้น 3) ภายหลังจะต้องสัมภาษณ์จาก ผู้ปกครอง ญาติ พี่น้อง เพื่อนสนิท ของเยาวชนด้วย เพื่อได้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น

12 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt กรณีศึกษาของเยาวชนที่กระทำ ความผิดคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา : สถาน พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสระบุรี ผู้วิจัย โยธิน จารุจุฑารัตน์ หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google