งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ระบาดวิทยาวัณโรคในผู้ต้องขังกับ การป้องกันควบคุมวัณโรค พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ กรุงเทพฯ เขมกร เที่ยงทางธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ระบาดวิทยาวัณโรคในผู้ต้องขังกับ การป้องกันควบคุมวัณโรค พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ กรุงเทพฯ เขมกร เที่ยงทางธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ระบาดวิทยาวัณโรคในผู้ต้องขังกับ การป้องกันควบคุมวัณโรค พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ กรุงเทพฯ เขมกร เที่ยงทางธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ กรุงเทพฯ

2 ความเป็นมา วัณโรคเป็นโรคติดเชื้อที่กลับมาเป็นปัญหาสาธารณสุขของ ประเทศในภูมิภาคต่างๆของโลกในปัจจุบันโดยเฉพาะในประเทศไทย และ ปัญหาวัณโรคยิ่งรุนแรงมากขึ้น ในสถานการณ์แพร่ระบาดของการติดเชื้อ เอดส์ ทำให้ต้องมีมาตรการควบคุมวัณโรคทุกกลุ่มให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ต้องขังของเรือนจำ เพราะมีอัตราป่วยที่สูงกว่าประชาชน ทั่วไปถึง ๓๖ เท่า เนื่องจากมีการแพร่กระจายติดต่อกันเองระหว่างผู้ต้องขัง เพราะผู้ต้องขังต้องอยู่อย่างแออัด การหมุนเวียนระบายอากาศได้น้อย ประกอบกับผู้ต้องขังมีปัจจัยเสี่ยง ต่อการติดเชื้อวัณโรคได้ง่าย เช่น มีการ ติดเชื้อเอดส์ ภาวะทุพโภชนาการ เป็นต้น อีกทั้งการดำเนินงานวัณโรคให้มี ความสำเร็จ ยังขึ้นกับการให้ความสำคัญเชิงนโยบายในการควบคุมวัณโรค ในเรือนจำ มีการแยกผู้ป่วยระยะแพร่เชื้อ การทำ DOT ตลอดจนการจัดทำ ทะเบียนวัณโรคอย่างต่อเนื่องในทุกเรือนจำ

3 ความเป็นมา ( ต่อ ) แต่ปัญหาวัณโรคในเรือนจำที่สำคัญ คือ การพ้นโทษก่อนครบ กำหนดการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ ซึ่งสูงถึงร้อยละ ๘ อัตราการเข้าถึงยาต้านไวรัสในผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ HIV ร่วมด้วย ซึ่งพบว่าต่ำกว่าเป้าหมายของประเทศ การตรวจเพื่อ วินิจฉัยวัณโรคในเรือนจำบางส่วนเข้าถึงการรักษาล่าช้า และ การส่งรายงานไม่ครบถ้วน ตรงเวลา ทำให้สถานการณ์วัณโรค ในเรือนจำคลาดเคลื่อน ไม่สะท้อนสภาพปัญหาอย่างแท้จริง ดังนั้น การศึกษาระบาดวิทยาและการควบคุมวัณโรคในเรือนจำ จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนารูปแบบการดำเนินการควบคุม วัณโรคในเรือนจำที่มีประสิทธิภาพ

4 คำถามการวิจัย ระบาดวิทยาวัณโรคในผู้ต้องขังและการควบคุม ป้องกันในเรือนจำ พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ ๑ กรุงเทพฯ เป็นอย่างไร

5 วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์วัณโรคในเรือนจำ พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ กรุงเทพฯ ๒.เพื่อศึกษาการดำเนินงานควบคุมป้องกันวัณโรค ในเรือนจำ พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ กรุงเทพฯ

6 วิธีการศึกษา ( ๑ ) รูปแบบการศึกษา เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจในเรือนจำ จำนวน ๑๑ แห่ง ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงาน ป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ กรุงเทพฯ โดยศึกษา ข้อมูลทางระบาดวิทยา และวิธีการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมวัณโรค เก็บข้อมูลระหว่าง ม. ค.- มี. ค. 54

7 วิธีการศึกษา ( ๒ ) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มประชากร - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคในเรือนจำ - ผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ กลุ่มตัวอย่าง - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคในเรือนจำทุกคน - ผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำทุกคน

8 วิธีการศึกษา ( ๓ ) แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เกี่ยวกับอัตราป่วย ความชุก อัตราตาย อัตราการ โอนออกและอัตราการเปลี่ยนของผลเสมหะจาก บวกเป็นลบเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้น ใน New M+

9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การนำผลไปใช้ประโยชน์ ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถนำไปใช้เป็น แนวทางในการควบคุมป้องกันและพัฒนาปรับปรุง รูปแบบการควบคุมวัณโรคในเรือนจำให้มี ประสิทธิภาพต่อไป

10 ระยะเวลาที่ศึกษา ธันวาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔

11 งบประมาณและแหล่งทุน ๑. ค่าใช้จ่ายในการออกปฏิบัติงานประสานงานโครงการ - ค่าเบี้ยเลี้ยง ๔ คน × ๒๑๐ บาท × ๖ วัน = ๕, ๐๔๐ บาท - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๖ วัน × ๕๐๐ บาท = ๓, ๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘, ๐๔๐ บาท ๒. ค่าใช้จ่ายในการออกปฏิบัติงานเก็บข้อมูลครั้งที่ ๑ - ค่าเบี้ยเลี้ยง ๔ คน × ๒๑๐ บาท × ๖ วัน = ๕, ๐๔๐ บาท - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๖ วัน × ๕๐๐ บาท = ๓, ๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘, ๐๔๐ บาท ๓. ค่าใช้จ่ายในการออกปฏิบัติงานเก็บข้อมูลครั้งที่ ๒ - ค่าเบี้ยเลี้ยง ๔ คน × ๒๑๐ บาท × ๖ วัน = ๕, ๐๔๐ บาท - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๖ วัน × ๕๐๐ บาท = ๓, ๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘, ๐๔๐ บาท ๔. ค่าใช้จ่ายในการตอบแบบสัมภาษณ์ จำนวน ๒๕ บาท × ๓๐๐ คน = ๗, ๕๐๐ บาท ๕. ค่าอุปกรณ์แจกผู้ป่วยวัณโรค จำนวน ๑๒๐ บาท × ๓๐๐ คน = ๓๖, ๐๐๐ บาท ๖. ค่าจ้างพิมพ์ หน้าละ ๒๐ บาท × ๑๐๐ หน้า = ๒, ๐๐๐ บาท ๗. ค่าจัดทำเล่ม เล่มละ ๑๐๐ บาท × ๓๐ เล่ม = ๓, ๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒, ๖๒๐ บาท

12 ทีมงาน ที่ปรึกษา นายแพทย์วิทยาหลิวเสรีผอ. สคร. ที่ ๑ กรุงเทพฯ นางฤทัยวรรณ์บุญเป็นเดชหัวหน้างาน วัณโรค สคร. ที่ ๑ กรุงเทพฯ

13 ทีมงานผู้ร่วมวิจัย ๑.นางธัญญา รอดสุข สคร. ที่ ๑ กรุงเทพฯ ๒.นางธัญวัลย์ นันทดิลกวริทธิ์ สคร. ที่ ๑ กรุงเทพฯ ๓.นางสาวพรหมพร จำปาทอง สคร. ที่ ๑ กรุงเทพฯ ๔.นางปิยานุช มีมงคลดิลกกุล สคร. ที่ ๑ กรุงเทพฯ ๕.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรือนจำ พื้นที่สำนักงาน ป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ กรุงเทพฯ ๑๑ แห่ง

14 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ระบาดวิทยาวัณโรคในผู้ต้องขังกับ การป้องกันควบคุมวัณโรค พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ กรุงเทพฯ เขมกร เที่ยงทางธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google