งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
กระทรวงสาธารณสุข

2 ประชาคมอาเซียน-> สาธารณสุข
ยาอาหารเครื่องมือ บริการสุขภาพ Health, Medical Hub วิชาชีพ (แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล) ฝึกอบรมสร้างผู้เชี่ยวชาญ มาตรฐาน กฎเกณฑ์ โครงสร้างพื้นฐาน E-ASEAN Single-Window คุ้มครองผู้บริโภค คุ้มครองลิขสิทธิ์ MDG คุณภาพชีวิต สิทธิมนุษยชน สวัสดิการสังคม ความเท่าเทียม, อนามัยเจริญพันธุ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แรงงานต่างด้าว พัฒนาสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ป้องกันโรค HIV IHR ด่าน อาหารปลอดภัย ความมั่นคงทางอาหาร ปลอดยาเสพติด สาธารณภัย แพทย์แผนไทย ทางเลือก AEC อยู่ดีกินดี ตลาดรวม ASCC สวัสดิการ สังคม APSC ปลอดภัย มั่นคง สิทธิมนุษยชน อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ายาเสพติด การก่อการร้าย อาวุธชีวภาพ ความร่วมมือด้านสาธารณภัย

3 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขาการพัฒนาสุขภาพ (SOM-HD)
ประกอบด้วยคณะทำงาน /กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ ด้าน ประธาน 1. เอดส์ บรูไน 2. ควบคุมบุหรี่ ไทย 3. ความปลอดภัยด้านอาหาร 4. โรคติดต่อ มาเลเซีย 5. เครือข่ายการฝึกอบรมด้านระบาดวิทยา 6. เตรียมความพร้อม / และตอบสนองโรคระบาด เวียดนาม 7. พัฒนายา 8. Traditional Medicine 9. อนามัยแม่และเด็ก ฟิลิปปินส์ 10. โรคไม่ติดต่อ 11. สุขภาพจิต

4 ASEAN Blueprint of 3 pillars 10 Health Flagships
1. สินค้าและการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นหน่วยงานหลัก 2. บริการและแรงงานฝีมือ กรมสนับสนุนบริการ เป็นหน่วยงานหลัก 3. อาหารปลอดภัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานหลัก 4. สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต เป็นหน่วยงานหลัก 5. ยาเสพติด กรมการแพทย์ เป็นหน่วยงานหลัก 6. การสร้างเสริมสุขภาพ กรมอนามัย เป็นหน่วยงานหลัก 7. การควบคุมโรค (ติดต่อและไม่ติดต่อ) กรมควบคุมโรค เป็นหน่วยงานหลัก 8. อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย เป็นหน่วยงานหลัก 9. สาธารณภัย สำนักบริหารการสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลัก 10. การขับเคลื่อนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

5 ส่วนที่ต้องเตรียมเพิ่มเติม
11. ระบบบริการสาธารณสุขสำหรับแรงงานต่างด้าว 12. สิทธิมนุษยชน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก ผู้พิการและผู้สูงอายุ 13. ระบบนิติเวช เพื่อสนับสนุนระบบยุติธรรม 14. พรบ.เชื้อโรค 15. การจัดประชุมวิชาการ และแหล่งฝึกอบรมนานาชาติ 16. ปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ ให้รองรับ 17. Information * เติม Health and Medical Hub ในข้อ 2 * เติม ความมั่นคงทางอาหาร ในข้อ 3 * เติม อนามัยเจริญพันธุ์ บุหรี่ในข้อ 6 * เติม HIV, IHR, ด่านด้านสาธารณสุขในข้อ 7

6 MoPH Road Map to ASEAN Community
ผลกระทบจาก AEC, APSC, ASCC ภาพอนาคต ประชากร ปัญหาความต้องการ เทคโนโลยี กฎหมายข้อบังคับ โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร IT บูรณาการทวิภาคี, ภูมิภาค การเตรียมการรองรับ ประชาคมอาเซียน บูรณาการในประเทศ แผนและดำเนินการ สร้างยุทธศาสตร์ สื่อสาร

7 ความก้าวหน้า + - หัวข้อ สื่อสาร ยุทธศาสตร์ แผน และดำเนินการ
บูรณาการในประเทศ บูรณาการระหว่างประเทศ โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร IT กฎหมาย ข้อบังคับ อื่น ๆ สินค้า + - บริการ อาหาร สุขภาพจิต ยาเสพติด สร้างสุขภาพ ควบคุมโรค สิ่งแวดล้อม สาธารณภัย

8 ความก้าวหน้า + - หัวข้อ สื่อสาร ยุทธศาสตร์ แผน และดำเนินการ
บูรณาการในประเทศ บูรณาการระหว่างประเทศ โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร IT กฎหมาย ข้อบังคับ อื่น ๆ ต่างด้าว + - สิทธิมนุษยชน นิติเวช เชื้อโรค อบรม กฎหมาย ข้อมูล เตรียมความพร้อม


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google