งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระทรวงสาธารณสุข. AEC อยู่ดีกินดี ตลาดรวม ASCC สวัสดิกา ร สังคม APSC ปลอดภัย มั่นคง ประชาคมอาเซียน -> สาธารณสุข 2 ยาอาหารเครื่องมือ บริการสุขภาพ Health,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระทรวงสาธารณสุข. AEC อยู่ดีกินดี ตลาดรวม ASCC สวัสดิกา ร สังคม APSC ปลอดภัย มั่นคง ประชาคมอาเซียน -> สาธารณสุข 2 ยาอาหารเครื่องมือ บริการสุขภาพ Health,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระทรวงสาธารณสุข

2 AEC อยู่ดีกินดี ตลาดรวม ASCC สวัสดิกา ร สังคม APSC ปลอดภัย มั่นคง ประชาคมอาเซียน -> สาธารณสุข 2 ยาอาหารเครื่องมือ บริการสุขภาพ Health, Medical Hub วิชาชีพ ( แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ) ฝึกอบรมสร้างผู้เชี่ยวชาญ มาตรฐาน กฎเกณฑ์ โครงสร้างพื้นฐาน E-ASEAN Single-Window คุ้มครองผู้บริโภค คุ้มครองลิขสิทธิ์ MDG คุณภาพชีวิต สิทธิมนุษยชน สวัสดิการสังคม ความเท่าเทียม, อนามัยเจริญพันธุ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แรงงานต่างด้าว พัฒนาสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ป้องกันโรค HIV IHR ด่าน อาหารปลอดภัย ความมั่นคงทางอาหาร ปลอดยาเสพติด สาธารณภัย แพทย์แผนไทย ทางเลือก สิทธิมนุษยชน อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ายาเสพติด การก่อการร้าย อาวุธชีวภาพ ความร่วมมือด้านสาธารณภัย

3 ด้านประธาน 1. เอดส์บรูไน 2. ควบคุมบุหรี่ไทย 3. ความปลอดภัยด้านอาหารไทย 4. โรคติดต่อมาเลเซีย 5. เครือข่ายการฝึกอบรมด้านระบาดวิทยาไทย 6. เตรียมความพร้อม / และตอบสนองโรค ระบาด เวียดนาม 7. พัฒนายาไทย 8. Traditional Medicine ไทย 9. อนามัยแม่และเด็กฟิลิปปินส์ 10. โรคไม่ติดต่อฟิลิปปินส์ 11. สุขภาพจิตไทย ประกอบด้วยคณะทำงาน / กลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้

4 1. สินค้าและการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา เป็นหน่วยงานหลัก 2. บริการและแรงงานฝีมือ กรมสนับสนุนบริการ เป็น หน่วยงานหลัก 3. อาหารปลอดภัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงาน หลัก 4. สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต เป็นหน่วยงานหลัก 5. ยาเสพติด กรมการแพทย์ เป็นหน่วยงานหลัก 6. การสร้างเสริมสุขภาพ กรมอนามัย เป็นหน่วยงานหลัก 7. การควบคุมโรค ( ติดต่อและไม่ติดต่อ ) กรมควบคุมโรค เป็น หน่วยงานหลัก 8. อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย เป็นหน่วยงานหลัก 9. สาธารณภัย สำนักบริหารการสาธารณสุข เป็นหน่วยงาน หลัก 10. การขับเคลื่อนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

5 11. ระบบบริการสาธารณสุขสำหรับแรงงานต่างด้าว 12. สิทธิมนุษยชน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก ผู้พิการและ ผู้สูงอายุ 13. ระบบนิติเวช เพื่อสนับสนุนระบบยุติธรรม 14. พรบ. เชื้อโรค 15. การจัดประชุมวิชาการ และแหล่งฝึกอบรม นานาชาติ 16. ปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ ให้รองรับ 17. Information * เติม Health and Medical Hub ในข้อ 2 * เติม ความมั่นคงทางอาหาร ในข้อ 3 * เติม อนามัยเจริญพันธุ์ บุหรี่ในข้อ 6 * เติม HIV, IHR, ด่านด้านสาธารณสุขในข้อ 7

6 ภาพอนาคต ประชากร ปัญหาความ ต้องการ เทคโนโลยี ผลกระทบ จาก AEC, APSC, ASCC สื่อสาร สร้าง ยุทธศาสตร์ แผนและ ดำเนินการ บูรณาการใน ประเทศ บูรณาการทวิภาคี, ภูมิภาค โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร IT กฎหมาย ข้อบังคับ การเตรียมการรองรับ ประชาคมอาเซียน

7 หัวข้อสื่อสา ร ยุทธศา สตร์ แผน และ ดำเนิ นการ บูรณา การ ใน ประเท ศ บูรณา การ ระหว่า ง ประเท ศ โครง สร้าง พื้นฐา น บุคลา กร IT กฎหม าย ข้อบัง คับ อื่น ๆ สินค้า + - + - บริการ + - อาหาร + - สุขภาพ จิต + - + - ยาเสพ ติด + - + - สร้าง สุขภาพ + - ควบคุม โรค + - สิ่งแวดล้ อม + - สาธารณ ภัย + -

8 หัวข้อ สื่อสา ร ยุทธศา สตร์ แผน และ ดำเนิ นการ บูรณา การ ใน ประเท ศ บูรณา การ ระหว่า ง ประเท ศ โครง สร้าง พื้นฐา น บุคลา กร IT กฎหม าย ข้อบัง คับ อื่น ๆ ต่างด้าว + - สิทธิ มนุษยชน + - + - นิติเวช + - เชื้อโรค + - อบรม กฎหมาย ข้อมูล เตรียม ความ พร้อม + -


ดาวน์โหลด ppt กระทรวงสาธารณสุข. AEC อยู่ดีกินดี ตลาดรวม ASCC สวัสดิกา ร สังคม APSC ปลอดภัย มั่นคง ประชาคมอาเซียน -> สาธารณสุข 2 ยาอาหารเครื่องมือ บริการสุขภาพ Health,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google