งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบริหารงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2558 นพ.กฤช ลี่ทองอิน แผนงานสนับสนุนระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบริหารงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2558 นพ.กฤช ลี่ทองอิน แผนงานสนับสนุนระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบริหารงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2558 นพ.กฤช ลี่ทองอิน แผนงานสนับสนุนระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

2 P&P_สปสช. P&P_กองทุนท้องถิ่น

3 3 1. การตรวจและดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ 2. การตรวจและการบริบาลสุขภาพ พัฒนาการ และภาวะโภชนาการของ เด็กและเยาวชน ตามแนวทางของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ/หรือแนวทางการตรวจสุขภาพของประชาชนชาวไทยซึ่งจัดทำโดย แพทยสภา 3. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามแผนงานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของประเทศ รวมทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4. การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาภาวะเสี่ยงต่อการเสียสุขภาพและศักยภาพ ที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่ม เสี่ยง ตามแนวทางการตรวจสุขภาพของประชาชนไทย ซึ่งจัดทำโดย แพทยสภา/ราชวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการP&Pในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

4 4 5. การวางแผนครอบครัว ตามแนวทางของกรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข และหรือแนวทางการตรวจสุขภาพของประชาชนไทยซึ่ง จัดทำโดยแพทยสภา 6. การให้ยาต้านไวรัสเอดส์ กรณีป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจาก แม่สู่ลูก 7. การเยี่ยมบ้านและการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 8. การให้คำปรึกษาแนะนำ การสร้างเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ การให้ความรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยแก่ ผู้รับบริการทั้งระดับบุคคลและครอบครัว ตลอดจนสนับสนุนให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ 9. การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก

5 กรอบแนวคิดพื้นฐานของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในการกำหนดแนวทางการบริหารกองทุน ๑) ความเป็นธรรมตาม Health Need ของประชาชน และ พื้นที่ดำเนินการ ๒) ประสิทธิผลและคุณภาพของผลงานบริการสาธารณสุข ๓) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมดำเนินงาน หลักประกันสุขภาพและการบริการสาธารณสุข ๔) ประสิทธิภาพการบริหารค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข 5

6 นโยบายและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง  นโยบายให้ผู้มีสิทธิไปใช้บริการสร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคที่หน่วยบริการทุกแห่งภายในจังหวัด เพื่อ เพิ่มการเข้าถึงบริการ  นโยบายของกระทรวง สธ : ฝากครรภ์ทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ (ไปใช้บริการได้ที่หน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง)  นโยบายของกระทรวง สธ : เขตบริการสุขภาพ/ระบบ บริการสุขภาพระดับอำเภอ(DHS)  นโยบาย สปสช.กระจายอำนาจไปที่ สปสช.สาขาเขต 6

7 ปี57ปี58 1. PP-capitation383.61 2. UC pop (คน)48,852,00048,606,000 3. รวมงบประมาณ18,740,115,72018,645,747,660 4. Thai pop (คน)64,871,00065,104,000 5. PP ต่อ Thai pop288.88286.40 งบประมาณPP ปี 58 ที่ได้รับจัดสรร

8 (ร่าง) สรุปการจัดสรรเงินแยกตามรายการ ปี 2557 (บาท/ปชก.ทุกสิทธิ) ปี 2558 (บาท/ปชก.ทุกสิทธิ) เพิ่ม+/ ลด- วงเงินอัตรา288.88286.40-2.48 งบระดับประทศ (NPP+PPD) 24.50 (23+1.5) 27 (26+1) +2.50 งบระดับพื้นที่ (PPA +PPB+PPD) 219.38 (21.38+192+6) 214.40 (8+201.40+5) - 4.98 งบกองทุน_อปท. 45 - หมายเหตุ งบ PPA_57 (21.38 บ / ปชก.) รวมงบคัดกรอง TSH & CA Cx (PPA_58 =8 บ./ ปชก ไม่รวมงบ TSH & CA Cx) 8

9 ผลกระทบของเงิน P&P ปี 58 ที่ได้รับลดลง กิจกรรมบริการที่อนุมัติให้ มีการปรับเพิ่มเติมจากปี 2557 ( ขาขึ้น ) กิจกรรมที่สามารถดำเนินการ ในปี 2558 ( ขาลง ) 1. การป้องกันและควบคุม ความ ผิดปกติแต่กำเนิด (Down Syndrome, Thalassemia และ TSH) 2. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรคพื้นฐานที่จำเป็น - การให้วัคซีน MMR/MR เข็มที่ 2 ในเด็กอายุ 2 ปี ครึ่ง - การให้วัคซีน dT ใน กลุ่ม เสี่ยงและผู้ใหญ่อายุ 20- 50 ปี 3. การป้องกันและควบคุม การตั้งครรภ์ ที่ไม่พึง ประสงค์ - การคุมกำเนิดในกลุ่ม อายุ <25 ปี 1. การป้องกันและควบคุมความผิดปกติ แต่กำเนิด ( Thalassemia และ TSH) 2. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพื้นฐานที่ จำเป็น - การให้วัคซีน MMR/MR เข็มที่ 2 ใน เด็กอายุ 2 ปีครึ่ง - การให้วัคซีน dT ในกลุ่มเสี่ยงและ ผู้ใหญ่อายุ 20-50 ปี 3. การป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ที่ ไม่พึงประสงค์ - ดำเนินการเฉพาะบริการวางแผน ครอบครัวกึ่งถาวร ในวัยรุ่น กิจกรรมที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ในปี 2558 ( ขาลง ) 1. การคัดกรอง Down Syndrome 2. การคุมกำเนิดในกลุ่มอายุ <25 ปี

10 ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ อัตราป่วย อัตราตาย ที่เป็นภาระโรคของประเทศ หญิงตั้งครรภ์และ หลังคลอด - บริการ ANC คุณภาพ - การดูแลหลังคลอด - วัคซีน Flu เด็ก 6-12 ปี -- วัคซีนพื้นฐาน / ไข้หวัดใหญ่ - ตรวจติดตามการเจริญเติบโต - ตรวจติดตามพัฒนาการ - ดูแลสุขภาพช่องปาก เด็ก 0-5 ปี -- การป้องกันและควบคุม ความผิดปกติแต่กำเนิด - วัคซีนพื้นฐาน / ไข้หวัดใหญ่ - ตรวจติดตามการเจริญเติบโต / พัฒนาการ - ดูแลสุขภาพช่องปาก - วัคซีน Flu องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น output Input outcome ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของ ครัวเรือนลดลง เยาวชน - วัยรุ่น (13-24 ปี ) - ติดตามการเจริญเติบโต - ดูแลสุขภาพช่องปาก - การรับยา / วัคซีน - การอนามัยเจริญพันธ์ / สุขภาพทางเพศ - การคัดกรองโรค / ปัจจัยเสี่ยง บริการชุมชน (Community service) ระบบ บริการ วัยทำงาน (25-59 ปี ) - ดูแลสุขภาพทั่วไป / ช่องปาก - การรับยา / วัคซีน - การอนามัยเจริญพันธ์ / สุขภาพทางเพศ - การคัดกรองโรค / ปัจจัยเสี่ยง Goal ผู้สูงอายุ (60 ปี ) - ดูแลสุขภาพทั่วไป / ช่องปาก - การรับยา / วัคซีน - การคัดกรองโรค / ปัจจัยเสี่ยง - วัคซีน Flu หน่วยบริการ ( หน่วยบริการภาครัฐ / เอกชน ) บริการทางเลือก ( NGO/Social enterprise) บริการสาธารณสุข (Health Promotion service) การดูแลตนเอง (Self care) ส่งเส ริม บริการเสริม / สนับสนุน บริการเสริม โรงเรียน สถานประกอบการ ศูนย์เด็กเล็ก บริการ P&P ตามสิทธิประโยชน์

11 การบริหาร ระบบบริการ P&P การบริหาร ระดับประเทศ การบริหาร ระดับพื้นที่ การจัดซื้อ / จัดจ้าง แนวคิดการบริหาร บริการ P&P ปี 2558 การ ดำเนินงาน โครงการ NPP การบริการ service base การสร้างการ มีส่วนร่วม_ ท้องถิ่น - การเกิดโรคธาลัสซีเมียในเด็ก แรกเกิดลดลง - เด็กที่มีภาวะพร่องไทรอยด์ ฮอร์โมนส์ได้รับการดูแล - ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ลดลง ลดปัจจัยเสี่ยงทาง สุขภาพ อัตราป่วย อัตราตาย ที่เป็นภาระ โรคของประเทศ ประชาชนแต่ละกลุ่มวัย ได้รับบริการP&P ตามสิทธิประโยชน์

12 1. งบค่าบริการเหมาจ่ายรายหัว 1.4 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ข้อเสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง ดังนี้ 1)จัดกลุ่มใหม่โดยรวมรายการย่อย 2)ให้มีการบริหารแบบ Global budget ระดับเขต ภายใต้กลไก อปสข. 3)กรอบแนวทางหลักของการจ่ายเงิน ให้จ่ายเหมาจ่ายตามจำนวน ประชากร ผลงานบริการ/อัตราความครอบคลุม และคุณภาพ ผลงานบริการ รวมทั้งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามมาตรา 47 12

13 13 กรอบแนวทางการบริหารงบ P&P ปี 2558 วัคซีน สมุดสุขภาพ บริการปัญหาระดับ ประเทศ : TSH / Thalassemia / Child development / Teenage pregnancy ไม่เกิน 1 บาทต่อคน เป็นค่าสนับสนุน ส่งเสริมระบบ การ กำกับติดตาม/ ประเมินผล บริหารแบบ global budget ระดับเขต สำหรับเขต 1-12 จัดสรรให้กองทุน ท้องถิ่นที่มีความ พร้อม หากมีเงิน เหลือให้ ปรับเกลี่ย เป็น P&P basic services โดย ความเห็นชอบจาก อปสข. สำหรับ สปสช.เขต 13 ซึ่งยังไม่มี กองทุนฯท้องถิ่น ให้ สปสช.จัดสรร เป็น P&P basic services 1. บริหารแบบ global budget ระดับเขต โดยคำนวณ GB ระดับเขตตามจำนวนประชากร โครงสร้างกลุ่มอายุ ผลงานบริการ/อัตราความครอบคลุมบริการ 2. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลาง และ เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในระดับพื้นที่ได้โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก อปสข. 3.กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่าย มีดังนี้ 1)ไม่น้อยกว่า 20 บาทต่อคนจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ รวมกับเงินปฐม ภูมิตามเกณฑ์ QOF โดยจ่ายให้หน่วยบริการ/สถานบริการ 2)ไม่เกิน 8 บาทต่อคน สำหรับบริการที่ต้องการเร่งรัดการเข้าถึงบริการหรือ แก้ปัญหาพื้นที่ ระดับเขต/จังหวัด ตามความจำเป็นทางสุขภาพ โดยจ่ายให้หน่วย บริการ/สถานบริการ/หน่วยงาน/องค์กร/ภาคประชาชน กรณีพื้นที่ สปสช.เขต 13 กทม. ให้สามารถปรับค่าใช้จ่ายได้มากกว่าที่กำหนด โดยความเห็นชอบของ อปสข. 3)ไม่เกิน 5 บาทต่อคน สำหรับสนับสนุนและส่งเสริมระบบ การกำกับติดตาม/ ประเมินผล ระดับเขต/จังหวัด/อำเภอ โดยจ่ายให้หน่วยบริการ/สถานบริการ/ หน่วยงาน/องค์กร/ภาคประชาชน 4)ส่วนที่เหลือ (ประมาณ 181.40 บาทต่อคน) จ่ายแบบเหมาจ่ายที่อาจปรับด้วย โครงสร้างอายุ/ผลงานบริการ และ/หรือจ่ายตามรายการบริการ โดยจ่ายให้หน่วย บริการ/สถานบริการ (ก) NPP & Central Procurement (27 บาท/คน) (ก) NPP & Central Procurement (27 บาท/คน) (ค) P&P basic services (214.40 บาท/คน) (ค) P&P basic services (214.40 บาท/คน) (ข) P&P ในชุมชน (45 บาท/คน) (ข) P&P ในชุมชน (45 บาท/คน) P&P (286.40 บาท x ปชก. ทุกสิทธิ 65.104 ล้านคน) P&P (286.40 บาท x ปชก. ทุกสิทธิ 65.104 ล้านคน) งบที่ได้รับ 383.61 บาท/คน UC pop 48.606 คน

14 สรุปสิ่งที่แตกต่างของปี 57 และ 58 ปี 2557ปี 2558 NPP-เพิ่มกลุ่มเป้าหมายวัคซีนไข้หวัด ใหญ่ อีก 2 กลุ่ม คือ 1) หญิงตั้งครรภ์>4เดือน 2) เด็ก 6 เดือน-2 ปี - งบสนับสนุนภายใต้งบ PP_ สนับสนุน จำนวน 1.5 บาท/ปชก. -เพิ่มกลุ่มเป้าหมาย EPI อีก 2 กลุ่ม คือ 1) MMR/MR เข็มที่2 ในเด็ก 2ปีครึ่ง 2) dT ในกลุ่มอายุ 20-50 ปี - จ่ายค่าตรวจคัดกรอง TSH แทนหน่วยบริการ - สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ/M&E โดยใช้งบ 1 บ/ปชก. PPA- การแก้ปัญหาพื้นที่/นโยบาย สำคัญระดับประเทศ ระบุทิศทาง สนับสนุนองค์กรเอกชน/ภาค ประชาชนดำเนินการหรือร่วม ให้บริการในกองทุนสุขภาพชุมชน รวมทั้งงบในระดับเขต/จังหวัดด้วย - จ่ายค่าตรวจคัดกรอง TSH & Pap smear PP Basic service  รวมงบที่มีการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ไว้ด้วยกัน (PPA+PPB+PP_สนับสนุน)  บริหารวงเงินระดับเขต โดยสปสช.จัดสรรงบเป็น Global Budget ระดับเขต ตามจำนวนประชากร โครงสร้างอายุ ผลงานบริการและหรืออัตราความ ครอบคลุมบริการ ซึ่งแนวทางการจ่ายแก่หน่วย บริการ/หน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นอำนาจของ อปสข. ในการพิจารณา ภายใต้กรอบแนวทางกลางที่ คกก. หลักประกันฯกำหนด  เขต/จังหวัดไม่ต้องกันงบสำหรับการตามจ่าย ค่าตรวจคัดกรอง TSH แทนหน่วยบริการ PPB -บริหารงบQPบูรณาการกับการบริหารงบ QOFของระบบบริการปฐมภูมิ PP_ กองทุน ท้องถิ่น - จัดสรรงบสำหรับการสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็นการเฉพาะ (แยกจากงบบริการ PP_ระดับพื้นที่) - สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร ที่ไม่มีท้องถิ่นร่วม ดำเนินการให้ สปสช.ปรับงบไปรวมกับงบ PP Basic service PP_ ทัน ตกรรม -อยู่ภายใต้งบ PPB แต่ยังระบุวงเงิน PP_ สนับสนุน -จัดสรรเป็นGlobal budget ระดับเขต ตามจำนวนประชากร 14

15 งบ P&P ที่จ่ายตรงแก่หน่วยบริการ ปี 2555-2558 Specific group (44.60%) Specific group (44.60%) Capitation (55.40%) Capitation (55.40%) PP Express demand Workload (25%) Workload (25%) Specific group (25%) Specific group (25%) Capitation (50%) Capitation (50%) Workload (40%) Workload (40%) Capitation (60%) Capitation (60%) Workload /Coverage Workload /Coverage Capitation /Specific group Capitation /Specific group 2555 (244.76 บ / ปชก.) Quality Performance PP Basic service PP Basic services PP Express demand QOF 2556 (232.36 บ / ปชก.) 2557 (288.88 บ / ปชก.) 2558 (286.40 บ / ปชก.) คิดเป็น 61.53 % ของงบ PP ทั้งหมด คิดเป็น 60.92% ของ งบ PP ทั้งหมด คิดเป็น 66.46 % ของงบ PP ทั้งหมด คิดเป็น 70.32 % ของงบ PP ทั้งหมด

16 ก. สาธารณสุ ข การบริหารจัดการงบบริการสร้างเสริม สุขภาพ สปสช. เขตบริการ สุขภาพ สสจ. สปสช. เขต ( อปสข.) (214.40 + 45 บ / ปชก ) อปท. NPP ระดับประ เทศ ระดับ เขต / จังหวัด ระดับ อำเภอ (DHS) Service plan KPI CUP PC U Policy Global budget 45 บ / ปชก. บริการ ทางเลือก ( NGO/Social enterprise) ที่เหลือจาก อปท.

17 การบริหารงบบริการ P&P ปี 2558 ส่วนที่ (ก) บริการ P&P บริหารระดับประเทศ จำนวน 27 บาท/ปชก. Central Procurement (22.66 บ/ปชก.) 1.ค่าวัคซีน EPI (เพิ่ม MR เด็ก 2 ปีครึ่งและdT ในผู้ใหญ่ อายุ 20-50 ปี) 2.ค่าวัคซีน&การจัดการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3.ค่าจัดพิมพ์สมุดบันทึกสุขภาพ National priority Programs (4.34 บ/ปชก.) ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นนโยบายและ ความสำคัญระดับประเทศ การตรวจยืนยันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียทุกขั้นตอนในคู่เสี่ยง การตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนและการดูแล ต่อเนื่องในราย ที่ตรวจพบความผิดปกติ การป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น การตรวจประเมินและดูแลพัฒนาการเด็ก โครงการแก้ไขปัญหาระดับประเทศ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการ PP สนับสนุนและส่งเสริมระบบเพื่อการเข้าถึงบริการ/คุณภาพบริการ

18 (ก) งบบริการ P&P ระดับประเทศ ปี2558 18 งบประมาณ จำนวนงปม. (ล้านบาท) บาทต่อประชากร ทุกสิทธิ์ 1.งบ ซื้อวัคซีน EPI (ตามแผนปี 57) + Flu(รวมการจัดการ)1,30320.01 2. งบพิมพ์สมุดสุขภาพแม่&เด็ก300.46 3. จากกิจกรรมและเงื่อนไขบริการที่ปรับปรุงปี 2558424.806.53 3.1 การป้องกันและควบคุมความผิดปกติแต่กำเนิด - Thalassemia801.23 - TSH1201.84 - Down syndrome (ยังไม่ดำเนินการปี 58) 3.2 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพื้นฐานที่จำเป็น - ให้วัคซีน MMR/MR เข็มที่ 2ในเด็กอายุ 2 ปีครึ่ง1211.86 - การให้วัคซีน dT ในกลุ่มเสี่ยงและผู้ใหญ่อายุ 20-50 ปี (เฉพาะกลุ่มอายุ 20,30,40,50 ปี)21.40.33 3.3 การดูพัฒนาการเด็ก (เน้นกลุ่ม 9,18,30,42 เดือน)150.23 3.3 การป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ - เพิ่มการคุมกำเนิด ในกลุ่มอายุ <25 ปี (ปี 58 ทำเฉพาะวัยรุ่น <20 ปีกรณีใส่ห่วงและยาฝังคุมกำเนิด)2.40.04 4. งบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฯ 2558651.0 รวมงบบริการ P&P ระดับประเทศ 1,757.80 27.00 หมายเหตุ กรณีให้ dT ในอายุ 20-50 ปี (ตามข้อเสนอของกรมควบคุมโรค) ต้องใช้งบ 130 ลบ. หรือ 1.99 บ/ปชก.ทุกสิทธิ์)

19 (ก) งบบริการ P&P ระดับประเทศปี2558 19 งบประมาณ จำนวนงปม. (ล้านบาท) บาทต่อประชากร ทุกสิทธิ์ 1.งบ ซื้อวัคซีน EPI (ตามแผนปี 57) + Flu(รวมการจัดการ) + MMR/MR เข็มที่ 2ในเด็กอายุ 2 ปีครึ่ง + dT ในกลุ่มเสี่ยงและผู้ใหญ่อายุ 20-50 ปี 1,445.4022.20 2. งบพิมพ์สมุดสุขภาพ30.000.46 3. โครงการ NPP ปี 2558222.403.34 4. งบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฯ 2558 65.001.00 รวมงบบริการ P&P ระดับประเทศ 1,757.80 27.00

20 หลักเกณฑ์การพิจารณา NPP 20 1. สามารถตอบสนองต่อปัญหาหรือความต้องการบริการ P&P ใน ภาพรวมระดับประเทศโดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence base) 2.มีแนวทางการดำเนินงานชัดเจนได้แก่ มีกลุ่มประชากรเป้าหมาย มี ยุทธศาสตร์และมาตรการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน (ไม่ใช่ Model Development) หรือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ต้องการระบบบริหาร จัดการและระบบบริการเพิ่มเติมใหม่ เพราะระบบปกติในพื้นที่มี ข้อจำกัด 3. เป็นแผนงานโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินงานต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีระยะเปลี่ยนผ่านเพื่อเข้าสู่ภารกิจปกติในระดับ พื้นที่ จากความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ (17 มค. 54)

21 แผนการดำเนินงาน NPP ปี2558 โครงการ NPP ผู้ดำเนินงาน โครงการ 1. การป้องกันและควบคุมความผิดปกติ แต่กำเนิด - Thalassemia - TSH - Down syndrome ( นำร่องการ ดำเนินงาน ) กรมอนามัย / กรม วิทยาศาสตร์ฯ / กรมการแพทย์ 2. การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ( เน้นกลุ่ม 9,18,30,42 เดือน ) กรมอนามัย / กรมสุขภาพจิต 3. การป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ที่ ไม่พึงประสงค์ ( ปี 58 เน้นวัยรุ่น <20 ปี กรณีใส่ห่วง และยาฝังคุมกำเนิด ) กรมอนามัย / องค์กรเอกชน

22 แผนการดำเนินงาน NPP ปี2558 เพิ่มเติม โครงการ NPP ผู้ดำเนินงาน โครงการ 4. การป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง - การคัดกรองและดูแลโรคมะเร็งปาก มดลูก กรมการแพทย์ / กรมอนามัย 5. การสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ - การคัดกรองภาวะตาบอดจากต้อ กระจก / ข้อเข่าเสื่อม / ความต้องการฟันเทียม กรมการแพทย์ / กรมอนามัย

23 23 แผนงานหลักสำหรับการใช้งบสนับสนุนและส่งเสริมระบบบริการP&P_ระดับประเทศ ปี2558 แผนงาน/โครงการกิจกรรมเป้าหมายหน่วยงาน 1.การป้องกันและควบคุม โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียใน หญิงตั้งครรภ์ สนับสนุนกลไกบริหารจัดการและ สนับสนุนระดับประเทศ/เขต พัฒนาระบบบริการและเครือข่าย พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ พัฒนาแนวเวชปฏิบัติ ติดตามและประเมิน มีศูนย์ประสานการบริหารจัดการ มีศูนย์ประสานและสนับสนุนระดับ เขต มีผังระบบเครือข่ายบริการแต่ละเขต มีจำนวนผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีแนวเวชปฏิบัติที่ปรับปรุง กรมอนามัย / กรมวิทยาศาส ตร์การแพทย์/ หน่วยงาน วิชาการ 2.การป้องกันและควบคุม ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน ในทารกแรกเกิด สนับสนุนระบบติดตามทารกที่มีผล การตรวจยืนยันผิดปกติให้เข้าถึง บริการภายใน 1 เดือน สนับสนุนระบบติดตามดูแลเด็กอย่าง ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบ ดำเนินงาน สถาบันเด็กฯ / กรมวิทยาศาส ตร์การแพทย์ 3.การตรวจประเมินและ กระตุ้นพัฒนาการเด็ก สนับสนุนกลไกบริหารจัดการและ สนับสนุนระดับประเทศ/เขต พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ พัฒนาระบบส่งต่อ ติดตามและประเมิน มีศูนย์ประสานการบริหารจัดการ มีจำนวนผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีผังการส่งต่อ กรมอนามัย. 4.การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึง ประสงค์ในวัยรุ่น การพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ มีบริการป้องกันและแก้ไข มีจำนวนผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ กรมอนามัย. 5.การคัดกรองมะเร็งปาก มดลูกและการดูแลต่อเนื่อง การพัฒนาระบบการติดตาม/ดูแลให้ผู้ ที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการดูแล ต่อเนื่อง การติดตามและประเมิน มีการพัฒนาระบบทะเบียนและ ข้อมูล/การส่งต่อ สถาบันมะเร็ง แห่งชาติ 6. การเฝ้าระวังและ ประเมินผลการเข้าถึงบริการ P&P การสำรวจในระดับประชากร การสำรวจระดับหน่วยบริการ การประเมินผลเฉพาะเรื่อง/ประเด็น รายงานสถานการณ์การเข้าถึง บริการและคุณภาพบริการ หน่วยงาน วิชาการ/กรม อนามัย

24 ส่วนที่ (ข) P&P กองทุนท้องถิ่น 45 บาท/คน เกณฑ์ การจ่าย บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ดำเนินการในชุมชน ใน รูปแบบความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศของ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยจัดสรรให้กองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่มีความพร้อมในการ เข้าร่วมดำเนินงาน และบริหารจัดการในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตาม เจตนารมณ์ แห่ง พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 18(8) และ (9) และมาตรา 47 การสนับสนุน/ การจ่าย -สปสช.จัดสรรวงเงินตามจำนวนท้องถิ่นที่มีอยู่ในพื้นที่ให้ สปสช. เขตดำเนินการ สาขาเขตเบิกจ่ายงบ 45 บาท/คน โอนให้กองทุนฯ และท้องถิ่นสมทบตามอัตราที่กำหนด -กรณีที่มีงบคงเหลือให้พิจารณาดำเนินการตามการบริหารงบส่วน (ค) P&P Basic service - สำหรับกรณีพื้นที่ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร ซึ่งยังไม่มีกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ให้ สปสช.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายส่วน (ค) P&P Basic service

25 ส่วนที่ (ค) P&P บริการพื้นฐาน 214.40 บาท/คน (P&P basic services) กรอบ กิจกรรม การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามสิทธิประโยชน์ (รวมทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน) ในทุกกลุ่มวัย ทั้งเชิงรับและเชิงรุก คุณภาพผลงานบริการ การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อการแก้ปัญหาพื้นที่ (รวมถึงพื้นที่พิเศษ/กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ) อาทิ –การตรวจคัดกรองตาต้อกระจก -การจัดบริการเชิงรุกเพื่อให้ผู้ประกันตน/แรงงานนอกระบบ/คนชายขอบ เข้าถึงบริการ -การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ -การจัดบริการเชิงรุกหรือบริการเสริมเข้าไปในพื้นที่/โรงเรียนหรือสถาน ประกอบการ -การสนับสนุนภาคประชาชน/องค์กรเอกชนเพื่อจัดบริการสำหรับ คนชาย ขอบหรือจัดบริการเสริมเพิ่มเติมจากปกติ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นค่าบริการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการ สนับสนุนและส่งเสริมระบบ เพื่อลดปัญหา(gap) การเข้าถึงบริการ/ คุณภาพบริการ รวมทั้งการกำกับติดตามและประเมินผล ระดับเขต/จังหวัด/ อำเภอ

26 (3) P&P_flat rate (128.01บ./คน) หน่วยบริการ/ สถานบริการ/ หน่วยงานต่างๆ/ ภาคประชาชน P&P basic service ( 214.40 บาท x ปชก. ทุกสิทธิ 65.104 ล้านคน) PPA (ไม่เกิน 8 บ/คน) QoF (ไม่น้อยกว่า 20 บ/คน) หลักการจัดสรรงบ P&P basic service ปี 2558 ระดับประเทศ สปสช. ระบบบริการ ระดับเขต สปสช.เขต ภายใต้ความ เห็นชอบของ อปสข. ระดับเขต สปสช.เขต ภายใต้ความ เห็นชอบของ อปสข. (2) P&P age group (1) P&P workload หักเงินเดือน หน่วยบริการ/ สถานบริการ/ PP_หน่วยบริการ workload/age group/flat rate (งบที่เหลือ) (2) P&P age group (64.92 บ./คน) (1) P&P workload (21.47 บ./คน) (3) P&P_flat rate Global budget_ระดับเขต (204.43 – 226.84 บ/คน) PPD (ไม่เกิน 5 บ/คน ) หน่วยงานต่างๆ/ ภาคเอกชน/ ภาคประชาชน

27 แนวทางการจัดสรร บริหารวงเงินระดับเขต โดยสปสช.จัดสรรงบเป็นGlobal Budget ระดับเขตตาม จำนวนประชากร โครงสร้างอายุ ผลงานบริการและหรืออัตราความครอบคลุมบริการ ทั้งนี้แนวทางการจ่ายแก่หน่วยบริการ/หน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นอำนาจของ อปสข.ใน การพิจารณา ภายใต้กรอบแนวทางกลางที่ คกก.หลักประกันฯกำหนด การบริหารจัดการ/การสนับสนุน/การจ่าย (3.1) ไม่น้อยกว่า 20 บาท/คน งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (รวมกับงบปฐมภูมิ) เพื่อจ่ายให้หน่วยบริการ/สถานบริการตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ(QOF) (3.2) ไม่เกิน 8 บาท/คน สำหรับบริการที่ต้องการเร่งรัดการเข้าถึงบริการหรือแก้ปัญหาพื้นที่ ระดับเขต/จังหวัด ความจำเป็นด้านสุขภาพจัดสรรแก่หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงาน/องค์กร/ ภาคประชาชน (3.3) ไม่เกิน 5 บาท/คน สำหรับสนับสนุนและส่งเสริมระบบ เพื่อลดปัญหา(gap) การเข้าถึงบริการ/คุณภาพ บริการ รวมทั้งการกำกับติดตามและประเมินผล ระดับเขต/จังหวัด/อำเภอ โดย จัดสรรแก่หน่วยงาน/องค์กร/ภาคประชาชน ทั้งนี้ ให้กำหนดเป้าหมายที่ตอบสนอง การเข้าถึงบริการ/คุณภาพบริการ (3.4) ส่วนที่เหลือ (ประมาณ181.40 บาท/คน) จ่าย แบบเหมาจ่าย จัดสรรในลักษณะเหมาจ่ายตามหัวประชากรและปรับด้วยโครงสร้างอายุ ผลงาน บริการ และหรือจ่ายตามรายการบริการ โดยจัดสรรแก่หน่วยบริการ/สถานบริการที่ร่วม ให้บริการ ทั้งนี้ภายใต้ตัวชี้วัด/เป้าหมายที่กำหนดร่วมกันในพื้นที่ งบส่วนนี้สามารถปรับเกลี่ยระหว่างหน่วยบริการภายในจังหวัด ภายใต้การหารือ ร่วมกันในระดับจังหวัด โดยสสจ./สปสข.เขต และเสนอต่อ อปสข.เพื่อพิจารณา ทั้งนี้งบส่วนนี้จะหักเงินเดือนก่อนจัดสรร ส่วนที่ (2) P&P บริการพื้นฐาน 214.40 บาท/คน (P&P basic services)

28 28 กรอบระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินงาน

29 29 แนวทางการใช้งบสนับสนุนและส่งเสริมระบบบริการ P&P_ระดับเขต ปี2558 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ  การกำกับติดตามและประเมินผล  การมีข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพประสิทธิผล การบริการ  การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  การแพทย์แผนไทยเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  ระบบสุขภาพชุมชนเพื่อเพิ่มการเข้าถึงหรือคุณภาพบริการ  การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือ หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง

30 30 แนวทางและเป้าหมายงบสนับสนุนและส่งเสริมระบบบริการ P&P_ระดับเขต ปี2558 แผนงาน/โครงการกิจกรรม 1.การพัฒนาศักยภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น การพัฒนาศักยภาพ บุคลากร 2. การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึง ประสงค์ในวัยรุ่น การพัฒนาเครือข่าย ป้องกันการยุติการ ตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย 3.การส่งเสริมกลไก สนับสนุนและติดตามสุขภาพ ช่องปาก การสนับสนุนกลไกระดับ เขต การพัฒนาศักยภาพ 4.การพัฒนาระบบ กลไก เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ ตามกลุ่มวัย ส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิด การพัฒนาระบบ กลไก เพื่อการเข้าถึงบริการ 5. การสนับสนุนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการ และกำกับติดตามการทำงาน ของหน่วยบริการ การสนับสนุน การกำกับติดตาม 6.การสนับสนุนการพัฒนา บริการเพื่อการเข้าบริการ ตามบริบทของพื้นที่. 7.... อย่างน้อย 3 เรื่อง 1)มีระบบ/กลไก เพื่อ เพิ่มการเข้าถึงบริการ ของประชาชน 2)มีรูปแบบการจัดบริการ ที่เอื้อ/ส่งเสริม การ เข้าถึงบริการของ ประชาชนในพื้นที่ พิเศษ (เขตเมือง/ ทุรกันดาร) หรือ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้ใช้แรงงาน/ เกษตรกร ฯลฯ 3)มีบริการทางเลือก เพื่อเพิ่มการเข้าถึง บริการ เป้าหมาย

31 การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดร่วม กสธ. และ สปสช.ชี้วัด 19 ตัว 31  กลุ่มมารดาและทารก 4 ตัว  กลุ่มปฐมวัย 6 ตัว  กลุ่มวัยเรียน 4 ตัว  กลุ่มวัยทำงาน 2 ตัว  กลุ่มสูงอายุ 2 ตัว  กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 1 ตัว มติคณะอนุกรรมการ P&P ครั้งที่ 11/56 เมื่อวันที่ 25 ธค.56

32 ตัวชี้วัดที่ กสธ. และ สปสช ร่วมติดตามและประเมิน กลุ่มมารดา 1. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์น้อยกว่า หรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 2. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 3. ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 4. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากไม่น้อย กว่าร้อยละ 90 32

33 กลุ่ม 0-5 ปี 5 เด็กที่มีผลตรวจ TSH ผิดปกติได้รับการติดตามเพื่อตรวจยืนยันไม่น้อย กว่าร้อยละ 90 6. เด็ก 18 เดือน ได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย (อาจบูรณาการตรวจ ช่องปาก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 7. เด็ก 18 เดือนที่ได้รับการตรวจพัฒนาการค้นพบว่าพัฒนาการล่าช้าไม่ ต่ำกว่าร้อยละ10 8. เด็กอายุ ครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบทุกชนิดตามเกณฑ์(ยกเว้น MMR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 9. เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีน MMR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 10. ร้อยละของเด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิชไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 33 ตัวชี้วัดที่ กสธ. และ สปสช ร่วมติดตามและประเมิน

34 กลุ่มเด็กวัยเรียน 11. เด็ก ป. 1 ได้รับการตรวจช่อง ปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 12. เด็ก ป. 1 ได้รับการเคลือบหลุม ร่องฟันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 13. จำนวนเด็ก ป. 1 ได้รับบริการ comprehensive care ไม่น้อย กว่าร้อยละ 17 ของจำนวนเด็ก ป. 1 ทั้งหมดในพื้นที่ 14. เด็ก 6-12 ปี อ้วนไม่เกินร้อยละ 15 กลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน 15. ประชาชนอายุ 35-59 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน / ความดันไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 16. สตรี 30-60 ปี ได้รับการ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก อย่างน้อย 1 ครั้งภายใน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 34 ตัวชี้วัดที่ กสธ. และสปสช ร่วมติดตามและประเมิน

35 กลุ่มผู้สูงอายุ 17. ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง เบาหวาน&ความดันโลหิตสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 18. ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง ในภาวะผิดปกติ 3 กลุ่ม ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 30 กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 19. การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค หญิง มีครรภ์ อายุครรภ์ > 4 เดือน เด็กอายุ 6 เดือน- 2 ปี) ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 25 ตัวชี้วัดระดับผลกระทบ ผลลัพธ์ และกระบวนการ ยึดตามที่ กสธ กำหนด เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สปสช. 35 ตัวชี้วัดที่ กสธ. และสปสช ร่วมติดตามและประเมิน

36 แนวทางการติดตามและประเมินผลบริการ P&P ปี 2558 ระดับประเทศ :- เสนออนุกรรมการ P&P  การติดตาม การเบิกจ่ายงบ – e-budget รายงานผลตามตัวชี้วัดที่กำหนด จากแหล่งต่อไปนี้: o ชุดข้อมูลบริการผู้ป่วยนอกและP&Pรายบุคคล และชุดข้อมูล บริการผู้ป่วยใน o การสำรวจ & วิจัย o การทบทวนผลการศึกษา /สำรวจ/วิจัย o การตรวจเยี่ยมและนิเทศงาน o ฐานทะเบียนราษฎร์  การประเมินผล การประเมินผลภายนอก (โดยหน่วยงานวิชาการ) การสำรวจระดับ Population-based > accessibilty การสำรวจระดับ Provider-based > quality of service การประเมินผลเฉพาะเรื่อง/ประเด็น

37 แนวทางการติดตามและประเมินผลบริการ P&P ปี 2558 ระดับพื้นที่ :- เสนอ อปสข.  การติดตาม - การเบิกจ่ายงบ :– จากโปรแกรม e-budget - รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมายที่กำหนดร่วมกันในพื้นที่ จาก แหล่งข้อมูลที่กำหนดร่วมกันในพื้นที่ เช่น ชุดข้อมูลมาตรฐาน 43 แฟ้มจากหน่วย บริการ/สสจ. รายงานข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/แผนปฏิบัติการ เป็นต้น - หน่วยงาน /องค์กร/ ภาคประชาชน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณต้องรายงาน ผลผลิต/ผลลัพธ์การดำเนินงานตามที่ตกลง และส่งรายงานผลการดำเนินงานเมื่อ สิ้นสุดแผนงานหรือปีงบประมาณ รวมทั้งให้มีการรายงานความก้าวหน้าและสรุปผล การดำเนินงานต่อที่ประชุม อปสข.ตามระยะเวลาที่กำหนด - ลงตรวจเยี่ยมและสุ่มตรวจการบริการในพื้นที่  การประเมินผล - การสำรวจในระดับประชากรตามที่ได้รับมอบหมายหรือดำเนินการเองโดยไม่ซ้ำซ้อนกับ ระดับประเทศ - การสำรวจเฉพาะเรื่องตามสภาพปัญหาของพื้นที่

38 สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการออกแบบการจัดสรร_ระดับพื้นที่  นโยบาย - การเข้ารับได้ที่หน่วยบริการภายในจังหวัด/เขต ที่อยู่อาศัยหรือ ลงทะเบียนไว้ - ”ฝากท้องทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ” ที่กำหนดให้สามารถเข้ารับบริการ กับสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  หน่วยบริการ/สถานบริการ ได้รับความเป็นธรรมจากการจัดสรร ค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกับการให้บริการ  การกำหนดเป้าหมายผลงานบริการของหน่วยบริการ/สถานบริการ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม และการดำเนินงานหาก ผลงานบริการไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด  การจัดสรรงบ Non uc  งบที่เหลือจากการเข้าร่วมของท้องถิ่น (งบกองทุนท้องถิ่น)  งบกองทุนท้องถิ่น ในส่วนของ เขต 13 กรุงเทพ (ปี58 = 5.45 บ/คน)

39


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบริหารงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2558 นพ.กฤช ลี่ทองอิน แผนงานสนับสนุนระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google