งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้แบบฝึกทักษะเกม Spelling Bee เพื่อพัฒนาความสามารถในการ สะกด คำศัพท์ภาษาอังกฤษของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ( ปวช.1) สาขา เทคนิคคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้แบบฝึกทักษะเกม Spelling Bee เพื่อพัฒนาความสามารถในการ สะกด คำศัพท์ภาษาอังกฤษของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ( ปวช.1) สาขา เทคนิคคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้แบบฝึกทักษะเกม Spelling Bee เพื่อพัฒนาความสามารถในการ สะกด คำศัพท์ภาษาอังกฤษของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ( ปวช.1) สาขา เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นางสาวพัชราภรณ์ สาตะสาร วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย นักศึกษามีผลคะแนนการสะกดคำศัพท์ ภาษาอังกฤษในระดับต่ำ ความสามารถในการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ ความสามารถในการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ส่งผลเสียต่อทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการ สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ( ปวช.1) วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ก่อนและหลังการสอนโดยใช้แบบฝึก ทักษะเกม Spelling Bee วัตถุประสงค์

4 กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ( ปวช.1) สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 จำนวน 38 คน

5 กรอบแนวคิดในการวิจัย

6 ตารางสรุปสาระสำคัญของการ ทำวิจัย ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลัง การฝึกโดยใช้แบบฝึกเกม Spelling Bee ( คะแนนเต็ม 10 คะแนน ) การทดสอบคะแนนเฉลี่ยค่า ร้อยละ ก่อนเรียน 3.052 30.52 หลังเรียน 8.026 80.26 คะแนนที่เพิ่มขึ้น 49.74 = 49.74%

7 สรุปผลการวิจัย 1. นักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน การสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นหลังการ สอนด้วยแบบฝึกทักษะเกม Spelling Bee 2. นักศึกษามีเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษหลัง การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง

8 อภิปรายผลการวิจัย 1. การใช้เกม Spelling Bee ในการพัฒนา ความสามารถในการสะกดคำภาษาอังกฤษ ส่งผลให้ ผู้เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนในการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน เรียนและหลังเรียน ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนหลังเรียนมีการพัฒนาสูงขึ้นกว่าผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียน

9 ภาพประกอบในงานวิจัย แบบฝึกทักษะเกม Spelling bee ชุดที่ 1 gla ss grass

10 ภาพประกอบในงานวิจัย _____ ______ ______ ______ ______ แบบฝึกทักษะเกม Spelling bee ชุดที่ 2 glass _____ ______ ______ ______ ______ grass


ดาวน์โหลด ppt การใช้แบบฝึกทักษะเกม Spelling Bee เพื่อพัฒนาความสามารถในการ สะกด คำศัพท์ภาษาอังกฤษของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ( ปวช.1) สาขา เทคนิคคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google