งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้แบบฝึกทักษะเกม Spelling Bee เพื่อพัฒนาความสามารถในการสะกด คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) สาขา เทคนิคคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้แบบฝึกทักษะเกม Spelling Bee เพื่อพัฒนาความสามารถในการสะกด คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) สาขา เทคนิคคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้แบบฝึกทักษะเกม Spelling Bee เพื่อพัฒนาความสามารถในการสะกด คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) สาขา เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นางสาวพัชราภรณ์ สาตะสาร วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย นักศึกษามีผลคะแนนการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับต่ำ
ความสามารถในการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ ความสามารถในการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษส่งผลเสียต่อทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1 (ปวช.1) วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ก่อนและหลังการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเกม Spelling Bee

4 กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา จำนวน 38 คน

5 กรอบแนวคิดในการวิจัย

6 ตารางสรุปสาระสำคัญของการทำวิจัย
ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังการฝึกโดยใช้แบบฝึกเกม Spelling Bee (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) การทดสอบ คะแนนเฉลี่ย ค่าร้อยละ ก่อนเรียน หลังเรียน คะแนนที่เพิ่มขึ้น = 49.74%

7 สรุปผลการวิจัย 1.นักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นหลังการสอนด้วยแบบฝึกทักษะเกม Spelling Bee 2.นักศึกษามีเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง

8 อภิปรายผลการวิจัย 1. การใช้เกม Spelling Bee ในการพัฒนาความสามารถในการสะกดคำภาษาอังกฤษ ส่งผลให้ ผู้เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีการพัฒนาสูงขึ้นกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน

9 แบบฝึกทักษะเกม Spelling bee ชุดที่ 1
ภาพประกอบในงานวิจัย แบบฝึกทักษะเกม Spelling bee ชุดที่ 1 grass glass

10 แบบฝึกทักษะเกม Spelling bee ชุดที่ 2
ภาพประกอบในงานวิจัย แบบฝึกทักษะเกม Spelling bee ชุดที่ 2 _____ ______ ______ ______ ______ glass _____ ______ ______ ______ ______ grass


ดาวน์โหลด ppt การใช้แบบฝึกทักษะเกม Spelling Bee เพื่อพัฒนาความสามารถในการสะกด คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) สาขา เทคนิคคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google