งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางจิรวรรณ มีทอง จันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยี สยาม ( สยามเทค ) กรุงเทพมหานคร การศึกษาปัญหาการเรียนการสอนวิชา พิมพ์ดีดไทย 1 ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ( ปวช.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางจิรวรรณ มีทอง จันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยี สยาม ( สยามเทค ) กรุงเทพมหานคร การศึกษาปัญหาการเรียนการสอนวิชา พิมพ์ดีดไทย 1 ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ( ปวช.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางจิรวรรณ มีทอง จันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยี สยาม ( สยามเทค ) กรุงเทพมหานคร การศึกษาปัญหาการเรียนการสอนวิชา พิมพ์ดีดไทย 1 ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 1/6 สาขา คอมพิวเตอร์

2 ปัญหาการวิจัย ผู้เรียนขาดทักษะในการพิมพ์ แบบสัมผัส ผู้เรียนขาดความสนใจในการ เรียนการสอน

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาปัญหาในการเรียนการสอน วิชาพิมพ์ดีดไทย 1 ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 1/6 สาขาคอมพิวเตอร์ ด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน ด้าน เนื้อหาวิชา ด้านกิจกรรมการเรียน การสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดผลประเมินผล

4 สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้าน เพศและทักษะพื้นฐาน ด้านพิมพ์ดีดไทย เพศ ( คน ) ทักษะพื้นฐานด้าน พิมพ์ดีดไทย ( คน ) ชายหญิงมีมาก่อนไม่มี 30111427

5 ตารางแสดงผลการศึกษาปัญหาการเรียน การสอนวิชาพิมพ์ดีดไทย 1 ปัญหา ค่าเฉลี่ ย ระดับปัญหา ด้าน ผู้เรียน 3.11 ปาน กลาง มองแป้นอักษร ( 3.59) จำนวนนักศึกษา ( 2.61) ด้าน ครูผู้สอน 2.54 ปาน กลาง เปิดโอกาสซักถาม ( 2.80) ตรงต่อเวลา ( 2.37 ) ด้าน เนื้อหาวิ ชา 2.73 ปาน กลาง ประยุกต์ใช้งาน ( 2.83) ความเหมาะสม ( 2.61)

6 ตารางแสดงผลการศึกษาปัญหาการเรียนการ สอนวิชาพิมพ์ดีดไทย 1( ต่อ ) ปัญหาค่าเฉลี่ยระดับปัญหา ด้านกิจกรรม การเรียน การ สอน 2.57 ปาน กลาง บรรยากาศ ( 2.78) วิธีการสอน ( 2.29 ) ด้านสื่อการเรียน การสอน 2.38 น้อย ความเหมาะสม (2.56) ใช้นอกเวลา (2.24) ด้านการวัดผล ประเมินผล 2.43 น้อย ข้อสอบ (2.59) รวบรวมงาน (2.29)

7 Conclusion ผู้เรียนขาดทักษะในการพิมพ์แบบสัมผัส จากปัญหาด้านผู้เรียน : นักศึกษาแอบมอง แป้นอักษรไม่พิมพ์สัมผัส ไม่วางนิ้วที่แป้น เหย้า และมักจะใช้แต่นิ้วที่ถนัดคือนิ้วชี้ทั้ง 2 ข้างก้าว ไปพิมพ์ทุกแป้น เป็นเพราะติด ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และ โทรศัพท์มือถือ ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนการสอน จากปัญหาด้านผู้เรียน (3.11) ด้าน เนื้อหาวิชา (2.73) ด้านกิจกรรมการเรียน การสอน (2.57) ด้านครูผู้สอน (2.54) ด้าน การวัดผลประเมินผล (2.43) และด้านสื่อการ เรียนการสอน (2.38)

8 Question Thank you for you attention


ดาวน์โหลด ppt นางจิรวรรณ มีทอง จันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยี สยาม ( สยามเทค ) กรุงเทพมหานคร การศึกษาปัญหาการเรียนการสอนวิชา พิมพ์ดีดไทย 1 ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ( ปวช.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google